"ytterst" vertalen - Engels

SV

"ytterst" in het Engels

volume_up
ytterst {overtr.tr.}

SV ytterst
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Internationella kriminella organisationer arbetar skoningslöst och ytterst dristigt.
International criminal organisations are ruthless and act with extreme effrontery.
Vi diskuterar en fråga som är ytterst känslig i rättsligt och politiskt avseende.
We are debating an issue of extreme legal and political sensitivity.
Detta är ett problem som innebär ytterst stora svårigheter för de små och medelstora företagen.
This is a problem that leaves SMEs in extreme difficulties.
ytterst
EU: s medlemsstater behandlar sina yttersta randområden mycket olika.
The EU Member States deal with their outermost regions in very different ways.
Alla dessa områden utgör gemenskapens yttersta randområden.
All these territories constitute outermost regions.
Vad kommer att hända med gemenskapens yttersta randområden?
My second question is: what will happen to the outermost regions?
ytterst

Synoniemen (Zweeds) voor "ytterst":

ytterst

Voorbeeldzinnen voor "ytterst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
I regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
SwedishVi är dock ytterst reserverade när det gäller vissa andra punkter i betänkandet.
However, we have acute reservations on a number of other points in the report.
SwedishDe är ytterst viktiga.
Some major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
SwedishDen verklighet som döljer sig bakom dessa rapporter är en ytterst allvarlig fråga.
The situation underlying this number of reports is a matter of gravest concern.
SwedishI vår utrikespolitik anser vi att det är ytterst viktigt att bekämpa terrorismen.
In our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important.
Swedish(PT) Detta gäller en mycket komplex fråga som kräver en ytterst seriös analys.
This is a very complex issue, which needs to be studied with the utmost seriousness.
SwedishJag instämmer också med er att garantier för konsumenterna är ytterst viktigt.
I also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.
SwedishDet är därför ytterst viktigt att vi här i parlamentet engagerar oss i denna fråga.
It is therefore important that we in this House concern ourselves with this issue.
SwedishDetta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
This is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
SwedishJag skulle vilja ta upp tre av de behandlade frågorna som är ytterst viktiga.
I would like to pick up three of the issues addressed which are vitally important.
SwedishSystemet är naturligtvis också ytterst opraktiskt i organisatoriskt avseende.
Needless to say, it is a total nightmare from an organisational point of view too.
SwedishMånga av våra partner, bland dem UNHCR, har endast en ytterst minimal närvaro i Irak.
Many of our partners, including UNHCR, have only a very minimal presence in Iraq.
SwedishDen del av rapporten som behandlar ekonomiska kriterier är ytterst känslig.
The part of the report concerning economic criteria is exceptionally sensitive.
SwedishDen frågan handlar ytterst om vilken respekt vi ser för det arbete som EU genomför.
That issue is ultimately about the respect we perceive for the work done by the EU.
SwedishDet här är en fråga som ytterst berör demokrati och delaktighet och offentlighet.
This is ultimately a question of democracy, participation and transparency.
SwedishSwobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda's little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
SwedishTrots upprepade debatter och åtgärder har det dock gjorts ytterst få framsteg.
However, little headway has been made, despite repeated debate and measures.
SwedishFörslaget om att inrätta en EU-konsumentombudsman anser jag vara ytterst tveksamt.
I think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
SwedishI mina prioriteringar har jag angett att detta är ett ytterst viktigt arbetsområde.
I have indicated in my priorities that this is an incredibly important area of work.
SwedishDärför är dessa program som befrämjar rörligheten för studenter ytterst viktiga.
This is why these programmes which promote student mobility are so crucially important.