"vägtransport" vertalen - Engels

SV

"vägtransport" in het Engels

SV vägtransport
volume_up
{commuun genus}

1. zakelijk

vägtransport
Det är omöjligt att tillfredsställa denna ökande efterfrågan med endast vägtransport.
It is impossible to meet this growing demand by road transport alone.
Dessutom kan en avgift komma att betydligt minska efterfrågan på vägtransport.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Vägtransport är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser i EU.
Road transport is the second highest source of greenhouse gas emissions in the EU.
vägtransport
Så kan godstrafik med tåg självklart aldrig konkurrera med vägtransport.
In that way, the transport of goods by train can clearly never compete with road haulage.

Voorbeeldzinnen voor "vägtransport" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDet skulle inte räcka med att bara förbjuda vägtransport av varor under lördagar och söndagar.
It would not be enough just to ban transporting goods by road at weekends.
SwedishVägtransport har under årens lopp i förhållande till andra transportsätt bara blivit billigare.
Over the years, transport by road has become increasingly cheap, relatively speaking.
Swedish(NL) Vägtransport har under årens lopp i förhållande till andra transportsätt bara blivit billigare.
(NL) Over the years, transport by road has become increasingly cheap, relatively speaking.
Swedish    Denna artikel gäller vägtransport av gods inom gemenskapens territorium.2.
This Article shall apply to the carriage of goods by road on journeys carried out within the territory of the Community.2.
SwedishI enlighet med det uppmanade jag fackföreningarna att utan dröjsmål ta bort hindren mot internationell vägtransport.
Accordingly, I urged the trade unionists to remove the barriers to international haulage without delay.
SwedishDen begränsade användningen av Eurotunneln har tvingat flera företag att frakta sina varor genom vägtransport.
The restricted use of the Eurotunnel has forced many companies to transport goods by road for the time being.
SwedishJag välkomnar detta förslag om att utvidga tillämpningsområdet till gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro.
I welcome this proposal to extend the scope of application to the cross-border transport of euro cash by road.
SwedishMan har vägrat att tillåta att konvojens kontrollerade last tas in genom vägtransport och man har bara som mål att få slut på blockaden.
It has refused to allow the flotilla's checked cargo in by road and is merely intent on ending the blockade.
SwedishJag stöder insatserna för att göra godstransporter på järnväg mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport.
in writing. - I support efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight.
SwedishAngående: Mont Blanc-tunneln och kombinerad tåg- och vägtransport Inom de närmaste månaderna kommer Mont Blanc-tunneln enligt uppgift att öppnas igen.
Subject: Mont Blanc tunnel and 'piggyback traffic' The Mont Blanc tunnel is due to reopen within the next few months.
SwedishAngående: Mont Blanc-tunneln och kombinerad tåg- och vägtransport Inom de närmaste månaderna kommer Mont Blanc-tunneln enligt uppgift att öppnas igen.
Subject: Mont Blanc tunnel and 'piggyback traffic ' The Mont Blanc tunnel is due to reopen within the next few months.
SwedishJag stöder alla insatser för att göra godstransporter på järnväg mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport.
in writing. - I support all efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight.
SwedishUtvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (
Extension of scope of regulation on the professional cross-border transportation of euro cash by road between euro area Member States (
SwedishJag stöder insatserna för att göra godstransporter på järnväg mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport.
in writing. - Explanation of vote on Marinescu. I support efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight.
Swedish    Före den 1 januari 1998 skall rådet på grundval av en rapport från kommissionen se över bestämmelserna om vägtransport av gods genom Österrike.
Before 1 January 1998, the Council, on the basis of a report by the Commission, shall review the operation of provisions concerning transit of goods by road through Austria.
SwedishDet är utan tvekan den viktigaste lag som ligger till grund för verksamheten i Europas vägtransport- och bussföretag, och den har utvecklats under en tjugoårsperiod.
It is, no doubt, the most important law on the basis of which Europe’s hauliers and bus companies have to operate, and it has developed over the course of twenty years.
SwedishDet är utan tvekan den viktigaste lag som ligger till grund för verksamheten i Europas vägtransport- och bussföretag, och den har utvecklats under en tjugoårsperiod.
It is, no doubt, the most important law on the basis of which Europe ’ s hauliers and bus companies have to operate, and it has developed over the course of twenty years.
SwedishDe som förväntar sig att järnvägens position förstärks genom att samma konkurrensmekanismer införs för denna som för flyg- och vägtransport kommer att åka på en bakstöt.
Those who expect that the position of railway is reinforced by inflicting the same mechanisms of competition on it as on air and road travel will end up catching a cold.
SwedishVarje enskild del av projektet förtjänar att granskas grundligt eftersom det faktiskt finns påtagliga behov, till exempel ett EU-program för kombinerad tåg- och vägtransport.
This would warrant careful examination on a case-by-case basis, for blatant needs do, in fact, exist, like that for a 'piggyback programme ' on a scale appropriate to the EU.