SV uppfattning
volume_up
{commuun genus}

uppfattning (ook: åsikt, mening, yttrande, omdöme)
Vad är er uppfattning om detta, och vad är Europeiska kommissionens uppfattning?
What is your personal opinion about this and what is the Commission's opinion about this?
Fiskeriutskottet var med undantag för endast en nejröst exakt av denna uppfattning.
This was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.
Varje uppskjutning av ikraftträdandet bör enligt min uppfattning undvikas.
In my opinion, any delay in this entry into force is to be avoided.
uppfattning (ook: vy, åsikt, synpunkt, utsikt)
volume_up
view {znw.}
Är det kanske utöver denna uppfattning en globalisering av solidariteten?
Could it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Det var inte bara vår uppfattning, utan även parlamentets vid första behandlingen.
It was not just our view, but Parliament's view at first reading.
Jag delar kommissionsledamotens uppfattning att någonting mera hade varit önskvärt.
I share the Commissioner’ s view that something more would have been desirable.
Därför har jag en uppfattning om storleken på katastrofen i Indonesien och på Andamanöarna.
I therefore have an appreciation of the scale of the disaster in Indonesia and the Andaman Islands.
Unionen är inte någon fjärran abstrakt enhet som fattar sina beslut bakom slutna dörrar, och inte bryr sig om sitt folks tyckande och uppfattning.
In fact, the desire for cooperation by which we are driven results from an appreciation of the institutional reality of our Union.
uppfattning (ook: beräkning, åsikt, bedömning, värdering)
Efter att ha undersökt saken är min uppfattning att minst 3, 5 miljarder går förlorade varje år.
After investigation, my estimate is that at least ECU 3.5b a year are lost.
Kommissionen har dock velat vänta för att få en mer tillförlitlig uppfattning om årets skörd.
But the Commission wanted to wait in order to obtain a more reliable estimate of this year's harvest.
(Applåder) Herr Mulder, ni frågade om uppskattningen på 3 miljarder, som enligt vår uppfattning utbetalats för mycket inom jordbrukssektorn, gäller ett år eller flera.
(Applause) Mr Mulder, you asked whether the estimate of ECU 3 billion, which in our opinion was overpaid in the field of agricultural policy, concerns one year or several years.
Som han kan förstå är detta en tilltagande uppfattning inom parlamentet.
As he appreciates, this is a growing feeling within Parliament.
Denna uppfattning finns fortfarande i dag med i vissa reaktioner mot en bevarande politik.
This feeling still exists in some reactions against conservation policies.
Jag tror att det absolut krävs öppenhet och jag delar er uppfattning i det hänseendet.
I consider transparency to be absolutely crucial and I share your feeling on this.
uppfattning (ook: avsikt, aning, förslag, åsikt)
volume_up
idea {znw.}
Jag sa nämligen " med iakttagande av medlemsstaternas uppfattning ".
I specified the idea of taking on board the various points of view of the Member States.
Vår uppfattning om konkurrenslagstiftningen måste alltså göra sig gällande internationellt.
So our idea of competition law must gain international acceptance.
Vi måste erbjuda Rumänien en horisont som är värdig den uppfattning det landet har om oss.
We must offer Romania an outlook worthy of the idea that it is becoming one of us.
volume_up
judgement {znw.} [Br. Eng.]
Om ni tvivlar på detta kan ni klicka er fram till deras hemsida och bilda er en egen uppfattning.
If you doubt this click on to their website and make your own judgement.
Vår uppfattning om och bedömning av den nya kommissionen gäller den politik som kommissionen har i uppdrag att föra.
Our judgement and evaluation of the new Commission is based on the policies it is called upon to implement.
Därför är det enligt min uppfattning logiskt att en hållbar ekonomisk utveckling för området skall vara vårt huvudsyfte.
Therefore, in my judgement, it is logical that the sustainable economic development of the area should be our main goal.
volume_up
judgment {znw.} [Am. Eng.]
Här finns det enligt min uppfattning ytterligare behov av handling.
There is, in my judgment, a need for further negotiation on this point.
Det påverkar också, enligt min uppfattning, mycket tydligt våra förbindelser med Iran.
It also, in my judgment, very clearly touches on our relationship with Iran.
Detta har inte gjorts och därför uttrycker jag en kritisk uppfattning.
That has not been done; this is why I am expressing a critical judgment.
uppfattning (ook: aning, åsikt, begrepp, infall)
volume_up
notion {znw.}
De hade en uppfattning, en platonisk uppfattning, om vad tomatsås var.
They had a notion, a Platonic notion, of what tomato sauce was.
Under 2010 har unionen omdefinierat sin uppfattning om finansiell solidaritet.
In 2010, the Union has redefined its notion of financial solidarity.
De har en klar strategisk uppfattning om vad som är nödvändigt, och de har effektiva instrument.
But they do have a clear strategic notion of what is important and they have effective machinery.
Det finns en uppfattning i Irland att de fattiga behandlas annorlunda av domstolarna.
There is a perception in Ireland that the poor are treated differently by the courts.
I den bemärkelsen bör vi ändra uppfattning om personer, företeelser och situationer.
In this sense, we need to review our perception of individuals, facts and situations.
Allmänhetens uppfattning om hungersnöd är mycket ofta en TV-bild av svält.
The public's perception of hunger is very often the televisual one of famine.
Jag håller fullständigt med om denna politiska uppfattning.
I fully agree with this political sentiment.
Det är verkligen en uppfattning som jag instämmer med.
That is certainly a sentiment that I concur with.
När denna uppfattning grundar sig på argument kan jag respektera den, även om jag inte håller med.
When that sentiment is based on reasoning, I can respect it, even if I do not agree.
Det är min uppfattning: det kommer att bli en resolution, men inte omedelbart.
That is my understanding: there will be a resolution, but not immediately.
Är denna uppfattning överensstämmande på båda sidor om Atlanten?
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Enligt vår uppfattning var resultatet av mötet övervägande positivt.
Our understanding is that the outcome of the meeting was largely positive.
uppfattning (ook: fruktan, gripande, mening, oro)
This is not an unreasonable apprehension.
Detta slags missförstånd har sorgligt nog inte ändrats mycket sedan medeltidens uppfattning av den fysiska världen.
Such misconceptions have sadly changed very little since the Dark Ages' comprehension of the physical world.
Enligt min uppfattning beror stigmatiseringen på att vi har begränsade kunskaper om hur hjärnan, ett av våra främsta livsviktiga organ, fungerar.
In my view, this stems from our limited comprehension of the function of one of our most important vital organs, the brain.
Forskare vid LiU arbetar med att öka förståelsen av dessa mekanismer och i förlängningen fördjupa uppfattningen om hur vår hjärna bildas.
Researchers at LiU are working to increase understanding of these mechanisms and, by extension, deepen the comprehension of how our brains form.
uppfattning (ook: aning, början, befruktning, begrepp)
Detta är vår uppfattning om det partnerskap som kommissionen vill upprätta med er.
This is our conception of the partnership which this Commission wishes to establish with you.
Allt detta ligger långt ifrån vår europeiska uppfattning.
All this is very different from our European conception of this sector.
Här ser du en konstnärs uppfattning om byggnaden som är byggt in i berget i Svalbard.
What you see is an artist's conception of this facility, which is built in a mountain in Svalbard.
uppfattning (ook: beräkning, aktning, anseende, åsikt)
I fråga om Venedigkommissionen har jag en annan uppfattning än ni.
My estimation of the Venice Commission differs from your own.
I korthet är det enligt rådets uppfattning en bra kompromisstext, och jag skulle vilja uttrycka mitt stöd för denna åsikt.
In short, in the Council's estimation, it is a good compromise text and I would like to express my support for that opinion.
uppfattning (ook: förnuft, förstånd)
volume_up
uptake {znw.}
uppfattning (ook: omdöme, utlåtande)

Synoniemen (Zweeds) voor "uppfattning":

uppfattning

Voorbeeldzinnen voor "uppfattning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishEnligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
It seems to me that there is very little in the recent European Council report.
SwedishJag delar Poul Rasmussens uppfattning om att vi ännu inte har gjort tillräckligt.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
SwedishDetta är min uppriktiga uppfattning om rådets ståndpunkt för närvarande.
I am telling you honestly, Mrs Doyle, that is the Council's position at present.
SwedishDet är enligt min uppfattning också kärnan i en militär debatt på nationell nivå.
This is therefore the crux, I believe, of a military debate at national level.
SwedishJag respekterar andras uppfattning, men jag vill också att de ska respektera min.
I respect the beliefs of others, but I also ask them to do the same for mine.
SwedishDet är min bestämda uppfattning att kommissionen ska delta i detta initiativ.
I firmly believe that the Commission should be involved in this new initiative.
SwedishEnligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.
I think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
SwedishDet behövs ett nytt perspektiv på vår uppfattning om framsteg och utveckling.
What is needed is a fresh perspective on our concept of progress and development.
SwedishEn liknande uppfattning finns redan för tillfällig personal inom institutionerna.
A similar option is already available to auxiliary staff of the institutions.
SwedishDe punkter där jag har en annan uppfattning är analysen och synen på framtiden.
Where I disagree with them is in analysing the situation and looking to the future.
SwedishDärför är det enligt min uppfattning nödvändigt att forskningsinsatserna utvidgas.
I therefore believe that we urgently need to extend the scope of our research.
SwedishDetta är av största betydelse, och det är enligt min uppfattning också kärnfrågan.
This is of the greatest importance and also seems to me to be the core issue.
SwedishVi anser att detta argument återspeglar en uppfattning om Europa som inte vi delar.
This argument seems to us to reflect a vision of Europe which we cannot share.
SwedishFlera spända poliser och stewards gick enligt min uppfattning över gränsen.
As I see it, stressed out police and stewards clearly went beyond their remits.
SwedishMedlemsstaternas olika uppfattning kommer att läggas fram vid rådets sammanträden.
The different views of the Member States will be put at the Council meeting.
SwedishDet är ett mycket komplicerat område och medlemsstaterna har mycket olika uppfattning.
This is a very complex area and views are very different between Member States.
SwedishI detta avseende instämmer jag alltså med Davies i hans tidigare framlagda uppfattning.
In this respect I am in agreement with the views expressed earlier by Mr Davies.
SwedishMin uppfattning är att en sådan fråga skulle kunna lösas i förlikningskommittén.
I think it may be possible to resolve this type of issue in the Conciliation Committee.
SwedishDetta förstärkte min uppfattning om de faror den nuvarande krisen utgör för Europa.
This reinforced to me the dangers presented to Europe by the current crisis.
SwedishEnligt min uppfattning kan detta förslag nu antas relativt snabbt, i november.
I think that this proposal can now be adopted fairly rapidly, in November.