"underlåtenhet" vertalen - Engels

SV

"underlåtenhet" in het Engels

SV underlåtenhet
volume_up
{commuun genus}

underlåtenhet (ook: fel, brist, misslyckande, försummelse)
Underlåtenhet att agera kommer att resultera i de särskilda problem som man belyser i betänkandet.
Failure to act will result in the particular problems highlighted in this report.
Underlåtenhet att göra så kommer att leda till obalans och snedvriden konkurrens.
Failure to do so will give rise to an imbalance and distortion of competition.
Än viktigare är dock hans underlåtenhet att underteckna Lissabonfördraget.
However, more important is his failure to sign the Treaty of Lisbon.
underlåtenhet (ook: ledighet, nonchalans, slarv, vårdslöshet)
Detta är sannerligen en underlåtenhet av allra värsta slag.
This really was negligence of the worst sort.
Man lyfter upp FN:s ovilja eller underlåtenhet att skicka över relevanta utbetalningsdokument.
It highlights the UN's unwillingness or negligence in forwarding the relevant payment documents.
Vi anser att de länder som har tagit sitt ansvar och finansierat nödhamnar längs sina kuster inte skall betungas av övriga staters underlåtenhet att skapa nödhamnar.
We believe that those countries that have accepted their responsibility and funded places of refuge along their coasts should not be forced by other states’ negligence to create places of refuge.
underlåtenhet (ook: försummelse, utelämnande)
Det var ett brott bestående i antingen underlåtenhet eller, mer sannolikt, i förövande, när deras båt avsiktligen rammades och sjönk.
This was a crime either of omission or, more likely, of commission, when their boat was deliberately rammed and sunk.
2.Har kommissionen fått vetskap om något byggslarv eller underlåtenhet?
2.Is it aware of cases of shoddy workmanship and omissions?
Hugo Chávez har kommit till den här punkten delvis för att vi har hjälpt honom genom vår underlåtenhet och våra åtaganden i utrikespolitiken.
Hugo Chávez got to where he is today partly because we have helped him through our foreign policy omissions and commissions.

Synoniemen (Zweeds) voor "underlåtenhet":

underlåtenhet

Voorbeeldzinnen voor "underlåtenhet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishKanske var detta en underlåtenhet från vår sida att ta något slag av initiativ.
Perhaps this was a failing on our part to take some kind of initiative.
SwedishDet är här som hela frågan uppstår när det gäller underlåtenhet att uppfylla skyldigheter.
This is where the whole question of the infringement procedure comes in.
SwedishSåledes finns det en klar underlåtenhet att uppfylla gemenskapsrätten.
This is therefore a clear case of non-compliance with Community law.
SwedishVi måste få försäkringar om att konsekvent underlåtenhet att sköta sina uppgifter skall leda till avsked.
We need to be assured that consistent under-performance must lead to dismissal.
SwedishAngående: Lufttrafikföretagens underlåtenhet att följa bestämmelserna i förordning nr 261/2004
Subject: Non-compliance by airlines with Regulation No. 261/2004
Swedish2.Har kommissionen fått vetskap om något byggslarv eller underlåtenhet?
2.Is it aware of cases of shoddy workmanship and omissions?
SwedishDenna underlåtenhet är inte bara ett österrikiskt politiskt problem, utan det är också ett problem inom EU.
This sort of neglect is not unique to Austrian politics; it also exists within the EU.
SwedishMed detta projekt gör sig fästningen Europa skyldig till underlåtenhet att undsätta flyktingar i fara.
With this, fortress Europe is committing the crime of failing to assist refugees in danger.
SwedishI detta sammanhang kommer frågan om tillräckliga sanktioner för underlåtenhet att få den allra största vikt.
In this context, the issue of adequate sanctions for non-respect will be a crucial one.
SwedishDen 13 april 2000 dömde EG-domstolen Grekland för underlåtenhet att införliva direktiv 94/62.
On 13 April 2000 the European Court of Justice condemned Greece for non-transposition of Directive 94/62.
SwedishDen 13 april 2000 dömde EG-domstolen Grekland för underlåtenhet att införliva direktiv 94 / 62.
On 13 April 2000 the European Court of Justice condemned Greece for non-transposition of Directive 94/ 62.
SwedishDessa skulle ha varit fullt genomförda senast 2003, och vi försöker nu rätta till denna underlåtenhet.
Apart from referring to this fund, the resolution also mentions simple measures that can be applied.
SwedishVissa har talat om medlemsstaternas underlåtenhet att agera.
Some have spoken of failures by the Member States to act.
SwedishUnderlåtenhet att hjälpa katastrofoffer eller avsiktligt hindra hjälp är detsamma som att begå folkmord.
Failing to assist disaster victims or deliberately hindering assistance amounts to committing genocide.
SwedishUnderlåtenhet att informera konsumenten om vilket språk kursen hålls på kan anses vara en vilseledande metod.
Omitting to inform the consumer of the language used for the courses can be considered a misleading practice.
SwedishFör sådan underlåtenhet måste vi klandra det irländska ordförandeskapet, som annars har skött sitt arbete så omsorgsfullt.
For such neglect we must reproach the Irish presidency, which has otherwise been so painstaking.
SwedishOm inte budgetanslagen höjs menar jag att EU gör sig skyldigt till underlåtenhet att hjälpa personer i nöd.
If the allocated budget is not increased, I think Europe would be guilty of failing to assist people in danger.
SwedishFramställningar handlar om att dra fram felaktig tillämpning av gemenskapsrätten eller underlåtenhet att tillämpa den i ljuset.
Petitions are about bringing to light the wrong or non-application of Community legislation.
SwedishI Novosibirsk anklagades fotografen Jevgenij Ivanov för ”motstånd mot myndigheterna” och ”underlåtenhet att anmäla sig”.
In Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of 'resisting the authorities' and 'failing to register'.
SwedishNär det gäller märkningen, anser kommissionen att underlåtenhet att nämna den här metoden på etiketten är förenlig med våra riktlinjer om öppenhet?
What measures does it plan to adopt in order to ban this practice, at least for high-quality wines?