"straffrihet" vertalen - Engels

SV

"straffrihet" in het Engels

volume_up
straffrihet {comm. gen.}

SV straffrihet
volume_up
{commuun genus}

straffrihet
Det är inte straffrihet - straffrihet är att fortsätta som i dag under många år framöver.
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Straffrihet eller en känsla av straffrihet är den verkliga orsaken till oansvarigt uppträdande.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Homofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.

Voorbeeldzinnen voor "straffrihet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDetta gäller särskilt den s.k. lagen om straffrihet nr 115 av den 8 maj 1946.
This is particularly true of what is termed the Immunity Act, No. 115 of 8 May 1946.
SwedishKampen mot straffrihet är uppenbart ett väsentligt inslag i denna politik.
It is scandalous, therefore, that Japan went along with this fiction.
SwedishStraffrihet är oförenligt med demokrati och det kan inte finnas fred utan rättvisa.
The major problem I have in mind is that of a system of justice.
SwedishDessutom erbjöds alla de som lägger ned sina vapen senast den 1 september straffrihet.
It offers clemency to those who give up armed, separatist resistance by 1 September of this year.
SwedishDet står inte någonstans i Powells meddelande att de vill ha straffrihet.
Nowhere in Mr Powell's communication does it state that it wants to see exemption from prosecution.
SwedishNarkotika, korruption och straffrihet undergräver Latinamerikas politiska strukturer.
Drugs, corruption and crime which goes unpunished undermine the political structures in Latin America.
SwedishJag vill gärna upplysa om att amerikanerna inte heller vill ha straffrihet.
I should like to point out that the United States does not want to see exemption from prosecution, either.
SwedishStraffrihet inbjuder till nya förbrytelser, och åtal har en enorm preventiv funktion.
Immunity from prosecution is an invitation to further crimes and prosecution has a huge preventive function.
SwedishDe vill själva stå för straffet, men de vill inte att brotten skall medföra straffrihet.
It is a case of it wanting to bring prosecutions themselves, not of it wanting war crimes to go unpunished.
SwedishVi vänder oss med kraft mot alla tendenser till att bevilja någon slags allmän straffrihet för dessa personer.
We strongly oppose any move to grant these people any kind of general exemption from punishment.
SwedishDet kommer inte att bli någon kompromiss som innebär en försvagning av domstolen och att det blir straffrihet för dessa brott.
There will be no compromise whereby the court is weakened and the crimes concerned go unpunished.
SwedishLagen om straffrihet gäller fortfarande i Tjeckien.
The Immunity Act remains part of Czech law.
SwedishDet algeriska folket strävar fortfarande efter fred och försoning, men det går inte att förena med straffrihet.
The Algerian people still aspire to peace and reconciliation, yet these appear to be irreconcilable with lack of punishment.
SwedishAlltså ingen straffrihet för människor som har begått brott som omfattas av domstolens jurisdiktion.
That is to say, there must be no exemption from punishment for those who have committed crimes covered by the jurisdiction of the Court.
SwedishÄven om det verkar ha skett en förbättring av säkerheten i Tjetjenien finns det tyvärr kvar en kultur av straffrihet.
A resumption of the permanent presence of the OSCE, in the form of a field mission in Chechnya, would in any case be welcomed.
SwedishSamtidigt beviljar en amnestilag militärerna straffrihet för deras våldshandlingar och terrordåd.
At the same time, an amnesty law protects the military personnel by giving them immunity from prosecution for their acts of violence and atrocities.
SwedishVi kan inte gå vidare, fru ordförande, om en inställning för absolut straffrihet konsolideras i den allmänna opinionen.
We cannot make progress if we have the feeling that these people are getting away with it and our public opinion will not accept that.
SwedishVi måste kontrollera om detta stämmer överens med EU-rätten, precis som den så kallade lagen om straffrihet från 1946.
We must establish whether this provision conforms with European law. The same applies to what is known as the 1946 Criminal Indemnity Act.
Swedish- Vad anser rådet om den straffrihet som råder för bedrägerier där nationella och internationella banker i MERCOSURländerna är inblandade?
- How does the Council feel about the cases of fraud involving national and international banks in those countries remaining unpunished?
SwedishAmnestilagen legitimerar dock fördrivande som instrument för att lösa konflikter och förklarar uttryckligen att straffrihet skall råda för brottsliga handlingar.
But the amnesty law legitimises expulsion as an instrument of conflict resolution and expressly exempts crimes from punishment.