"påskyndandet" vertalen - Engels

SV

"påskyndandet" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "påskyndandet" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "påskyndandet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDe brittiska konservativa stöder påskyndandet av den omsvängningen.
British Conservatives are committed to accelerating that change of direction.
SwedishDen här femte friheten borde hjälpa till med påskyndandet av EU:s övergång till en modern och kreativ kunskapsekonomi.
This fifth freedom should help speed up the EU's transition to a modern, creative knowledge economy.
SwedishPåskyndandet består således från vår sida.
We are therefore already speeding up the process.
SwedishDärtill hör framför allt det ambitiösa påskyndandet av sysselättningsinitiativet, som vi beslutade om förra året.
This includes, above all, the ambitious driving forward of the employment initiative, on which we decided last year.
SwedishDet var det belgiska ordförandeskapet som stod bakom det stora påskyndandet av en ytterligare utvidgning av EU:s gränser.
It was the Belgian Presidency that was behind the major acceleration in the further enlargement of the EU's borders.
SwedishJag stöder å det starkaste Rinaldo Bontempi när det gäller påskyndandet av förfarandena för ratificering av konventioner inom unionen.
I wholeheartedly approve Rinaldo Bontempi's wish to speed up ratification procedures for conventions within the EU.
SwedishFramför allt noterar jag att påskyndandet och genomförandet av sammanhållningsprogrammen avleder uppmärksamheten från andra behov.
Above all, I note that the speeding up and implementation of cohesion programmes is distracting attention from other needs.
SwedishRådets slutsatser från maj i år om både barnets rättigheter och påskyndandet av millennieutvecklingsmålen är mycket välkomna.
The Council's conclusions of May of this year on both the Rights of the Child and the speeding up of the Millennium Development Goals are very welcome.
SwedishDen misslyckade halvtidsöversynen av Doharundan i Cancún var ett nederlag när det gäller påskyndandet av den globala ekonomiska tillväxten.
Madam President, the failure of the mid-term review of the Doha round at Cancún was a defeat with regard to accelerating world economic growth.
SwedishJag är orolig över att man genom denna partnerskapstanke skulle kunna äventyra påskyndandet av den anslutning som måste fortsätta att vara vårt övergripande mål.
My worry is that this partnership idea could compromise the acceleration of the accession process, which must remain our overall goal.
Swedish. - (HU) Påskyndandet av Kroatiens anslutningsförhandlingar innebär att möjligheten att integrera regionen sydöstra Europa är inom räckhåll.
in writing. - (HU) The acceleration of the Croatian accession negotiations brings the possibility of EU integration in the South-East European region within reach.
SwedishMed tanke på påskyndandet av vissa processer, frågar jag mig, herr ordförande, om tiden nu inte är mogen för att flytta över det straffrättsliga samarbetet till den första pelaren.
In this respect, given the speeding up of certain procedures, I wonder, Mr President, if this is not the moment to move cooperation in the criminal field to the first pillar.
SwedishDen framlagda rapporten är ett värdefullt bidrag till påskyndandet av Lissabonprocessen, och varje rekommendation i dokumentet – låt mig betona ordet – är värd att beaktas.
The submitted report makes a valuable contribution to accelerating the Lisbon process and every, and I would like to stress , recommendation in the document is worthy of consideration.
SwedishJag vill påpeka att påskyndandet och effektiviseringen av genomförandet av målen i Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning skiljer sig mycket mellan de olika medlemsstaterna.
I would like to point out that the speed and efficiency of implementation of the objectives of the Lisbon Strategy for growth and jobs differs greatly in the various Member States.

Andere woorden

Swedish
  • påskyndandet

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.