"påpekat" vertalen - Engels

SV

"påpekat" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "påpekat" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "påpekat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishLedamot Alavanos har påpekat att alla frågor vi har hört hittills är grekiska.
Mr Alavanos said that until now all the questions we have heard have been Greek.
SwedishFör det andra har vi, som ni påpekat, historiska förbindelser på handelsområdet.
Secondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
SwedishDetta är inte bara en kvinnosjukdom, som John Bowis och Anna Záborská har påpekat.
This disease is not only a women's issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said.
SwedishDet syftar i huvudsak till att korrigera ett faktafel påpekat av grekiska kolleger.
It basically corrects a factual error that was pointed out by Greek colleagues.
SwedishVi har äntligen säkrat en företrädare och tackar er för att ha påpekat detta.
We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.
SwedishUtskottet för transport och turism samt kommissionen har själva påpekat det.
The Committee on Transport and the Commission have themselves pointed this out.
SwedishMin grupp har hela tiden påpekat att detta inte är den enda möjliga lösningen.
My group has always pointed out that this is not the only possible solution.
SwedishSom Gilles Savary har påpekat finns det redan gemenskapslagstiftning i denna fråga.
As Mr Savary has pointed out, there is already Community law on this subject.
SwedishDet finns en politisk dimension i det här, vilket Haarder påpekat.
Madam President, there is a political dimension to this, which Mr Haarder mentioned.
SwedishEuropaparlamentet och dess delegation för Slovakien har redan tidigare påpekat detta.
The European Parliament and its delegation for Slovakia pointed this out earlier.
SwedishNu har kollegan Ullman redan påpekat, att befintliga avtal bör vidareutvecklas.
Mr Ullmann has just indicated that existing agreements should be developed.
SwedishSom Doris Pack också redan har påpekat handlar det också om kulturell mångfald.
Also, as Mrs Pack has already said, there is the whole question of cultural diversity.
SwedishHär finns det problem, som flera av ledamöterna har påpekat i sina inlägg.
There are problems here, to which many of the Members referred in their speeches.
SwedishKommissionen stöder i det avseendet ändringsförslag 22, vilket jag redan påpekat.
In this respect, the Commission supports Amendment No 22, as I have already mentioned.
SwedishPenningmängd och inflationsmål konkurrerar, föredraganden har påpekat detta.
Money supply and inflation targets are in competition, as the rapporteur indicated.
SwedishWolfgang Kreissl-Dörfler har redan påpekat detta, och jag stöder hans kritik av det.
Mr Kreissl-Dörfler has already referred to this, and I endorse his criticism of it.
SwedishSom ni mycket riktigt har påpekat ligger tonvikten på att skydda konsumenterna.
As you have said, and I agree, the emphasis is on protection of consumers.
SwedishHan har redan mycket tydligt påpekat att han tänker försvara EU:s intressen.
He has already said very clearly that he intends to defend the interests of the EU.
SwedishSom ni har påpekat tvingade denna nya lag EU att tillämpa en tvådelad strategi.
This new law led the EU to follow a twin-track approach, as you have already mentioned.
SwedishDenna bransch blir nämligen allt större, vilket många här redan har påpekat.
This sector is becoming increasingly large, as many people have already pointed out.

Andere woorden

Swedish
  • påpekat

In het Duits-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.