"påpekar till" vertalen - Engels

SV

"påpekar till" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "påpekar till" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "påpekar till" in Engels

påpeka werkwoord
till bijvoeglijk naamwoord
English
till bijwoord
English
till voorzetsel
till voornaamwoord
English
...till voornaamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "påpekar till" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSpencer påpekar till och med att 1997 i själva verket måste betecknas som ett övergångsår.
Mr Spencer himself points out that 1997 should in fact be viewed as a year of transition.
SwedishJag påpekar till Giansily att jag i mitt ordförandeskap alltid strävar efter institutionell balans.
Mr Giansily, I always aim for institutional balance when I am in the Chair.
SwedishFörslaget till resolution påpekar med rätta att forskningen har fått för lite finansiering hittills.
The motion for a resolution rightly points out that research has had too little funding hitherto.
SwedishTill exempel påpekar ni att rörligheten grundas på gemensamma värderingar och på respekt för mångfalden.
For instance, you point out that mobility is based on common values and on respect for diversity.
SwedishI sitt förslag till riktlinjer påpekar kommissionen faktiskt att dessa gränser fordrar större uppmärksamhet än tidigare.
In its draft guidelines, the Commission acknowledges that these borders require greater attention than they did in the past.
SwedishTill sist påpekar jag att cementindustrilobbyn skall inte ges bättre konkurrensläge än de egentliga anläggningarna för förbränning av riskavfall.
Mr President, I find myself in agreement with Mrs Grossetête and Mrs Paulsen and - rather alarmingly for both of us - with Mr Bowe.
SwedishEnligt Hans Modrow har betänkandet den förtjänsten att det påpekar motsägelserna och ibland till och med bristen på konsekvens i EU:s politik.
According to Mr Modrow, the report has the virtue of pointing out the contradictions, and sometimes even the inconsistencies, in the European policy.
SwedishEnligt Hans Modrow har betänkandet den förtjänsten att det påpekar motsägelserna och ibland till och med bristen på konsekvens i EU: s politik.
According to Mr Modrow, the report has the virtue of pointing out the contradictions, and sometimes even the inconsistencies, in the European policy.
SwedishJag har förstått att flygplatserna i sommar skall sätta upp informationstavlor där man påpekar passagerarnas rättigheter vid till exempel förseningar.
As I understand it, airports will be installing notice boards this summer on which they will display passenger rights in the event of delays, for example.
SwedishKöttindustrin och detaljhandeln påpekar till exempel alla praktiska besvär och administrativa bördor med en allt för detaljerad information.
For example, the meat industry and retail trade have raised all kinds of practical objections and pointed at the red tape which too detailed information would entail.
SwedishSom föredraganden helt riktigt påpekar bör Bulgariens anslutning till Schengenavtalet åtföljas av en särskild plan för att bekämpa illegal invandring.
As the rapporteur quite rightly points out, the accession of Bulgaria to the Schengen Agreement should be followed by a special plan to combat illegal immigration.
SwedishTill sist påpekar jag att cementindustrilobbyn skall inte ges bättre konkurrensläge än de egentliga anläggningarna för förbränning av riskavfall.
Finally, I would like say that the cement industry lobby should not be put in a competitive position that is better than that enjoyed by the hazardous waste disposal plants.
SwedishReformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 1992 ledde, vilket föredraganden också påpekar, till en nedgång på marknaderna och minskade inkomster för jordbrukarna.
As the rapporteur himself points out, the 1992 review of the common agricultural policy led to a decline in the markets and to a reduction in farmers' incomes.

Andere woorden

Swedish
  • påpekar till

Zoek meer woorden in het Duits-Nederlands woordenboek.