"ordagrant" vertalen - Engels

SV

"ordagrant" in het Engels

SV

ordagrant {bijwoord}

volume_up
1. algemeen
Jag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.
I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.
Alla resterande 32 ändringsförslag har helt och hållet införlivats, antingen ordagrant eller med hjälp av en obetydlig omformulering.
All the remaining 32 amendments have been fully integrated, either literally or with slight rewording.
Hebreiskan betyder ordagrant följande: ”Och Kain sade till Abel, och det hände sig att när de var ute på ängen vände sig Kain mot Abel och dödade honom.”
Literally the Hebrew means as follows: 'And Cain said to Abel, and it came to pass when they were out in the field that Cain rose up against Abel and killed him.'
2. zakelijk
ordagrant
Klicka på Ordagrant om du vill se resultat som innehåller den exakta sökfrasen.
Click Verbatim to see results that contain the exact words you searched for.
Jag citerar det ordagrant eftersom det kommer att se bra ut i de historiska dokumenten.
I will quote it verbatim, as this will look good in the historical records.
Elva av dessa har infogats ordagrant, och sju finns med bland kompromissändringsförslagen.
Of these, 11 were accepted verbatim and 7 have been incorporated in the compromise amendments.

Voorbeeldzinnen voor "ordagrant" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishErdogan menade ordagrant: ”Låt mig tydligt säga att denna resolution inte kommer att skada oss.
Erdoğan stated: ‘Let me say quite clearly that this resolution will not harm us.
SwedishDe flesta av parlamentets ändringsförslag har antagits, antingen ordagrant eller andan i dem.
Most of Parliament's amendments have been accepted, either word for word or in spirit.
SwedishJag citerar inte ordagrant, men det var det intrycket han gav.
I am not quoting word-for-word, but that was the impression he gave.
SwedishJag skulle kunna upprepa mina anföranden från de gångna åren nästan ordagrant.
Madam President, I could almost repeat my contributions to the discussion last year word for word.
SwedishJag vet inte om det går särskilt bra att översätta, men han sa ordagrant ”inget brott överhuvudtaget”.
I do not know if they translate well, but they said these exact words, 'no crime whatsoever'.
SwedishOch jag citerar ordagrant det brev ni själv, fru talman, läste upp i kammaren den 17 maj.
And I am quoting word for word from the letter dated 17 May that you yourself, Madam President, read in plenary.
SwedishOrdagrant påstod han att Europaparlamentet inte har någon åsikt i ärendet!
And yet the presidency's representative said in as many words that the European Parliament had no position on this!
SwedishI den gemensamma ståndpunkten antogs, antingen ordagrant eller åtminstone till innehållet, drygt hälften.
In the common position, just over half were accepted either as they stood or at least in spirit.
SwedishDärför har jag har valt att ordagrant kopiera TSE-förordningens formuleringar om gemenskapkontrollen.
That is why I have chosen to copy the wording of the TSE regulation on Community controls word for word.
SwedishJag tror därför inte att er förklaring av arbetsordningen överensstämmer ordagrant med denna.
I therefore believe that your interpretation of the Rules of Procedure is not according to the letter of the Rules of Procedure.
SwedishMycket riktigt följde man i kommissionens förslag ordagrant lydelsen i direktivet och därför gav vi det vårt stöd.
Since the Commission's proposal followed the wording of the directive almost to the letter, it received our support.
SwedishMycket riktigt följde man i kommissionens förslag ordagrant lydelsen i direktivet och därför gav vi det vårt stöd.
Since the Commission' s proposal followed the wording of the directive almost to the letter, it received our support.
SwedishNi kom hit och sade - jag citerar ordagrant -. " Jag lovordar Europaparlamentets roll och översynen av institutionerna" .
You came to us and said, and I quote, 'I praise the role of the European Parliament and the revision of the institutions' .
SwedishKommissionen skriver ordagrant till mig: " Domslutet i fråga, Bearnaisedomslutet, är inte tillämpligt
The Commission wrote that the Béarnaise judgment is not applicable and secondly that the labelling requirements are in no way an impediment.
SwedishOm ni tycker det är nödvändigt, kan jag läsa upp hela denna granskningskommentar ordagrant.
If you think it is necessary, I can read out the full wording of these observations, although personally I would prefer not to.
SwedishDe ändringsförslag från parlamentet som jag ansåg viktiga vid den första behandlingen har tagits med ordagrant eller innehållsmässigt.
The Parliamentary amendments I consider important from first reading have been adopted either word for word or in spirit.
SwedishDär står det ordagrant, att utsidan av förpackningen - kallad " bränsletransportbehållare" - kontamineras i vatten.
Because it states, word for word, that the outside of the packaging - referred to as a "fuel transport container' causes contamination in water.
SwedishNi har sagt att ni fattat ett beslut genom att använda ert eget omdöme istället för att tillämpa reglerna ordagrant.
Mr President, you have said that you have made a decision using your own discretion rather than applying the Rules to the letter.
SwedishDär står det ordagrant, att utsidan av förpackningen - kallad " bränsletransportbehållare " - kontamineras i vatten.
Because it states, word for word, that the outside of the packaging - referred to as a " fuel transport container ' causes contamination in water.
SwedishJag noterar särskilt att man föreslår - och nu citerar jag ordagrant - ”ett för hela EU enhetligt system för storleksmärkning av kläder och skodon”.
I note especially the proposal for, and I quote, 'an EU-wide uniform size labelling system for clothing and footwear'.