"ombud" vertalen - Engels

SV

"ombud" in het Engels

SV ombud
volume_up
{onzijdig}

Medlemsstaterna och unionens institutioner skall vid domstolen företrädas av ett ombud som utses för varje ärende.
The Member States and the institutions of the Union shall be represented before the Court of Justice by an agent appointed for each case.
Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
This fundamental citizens ' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
This fundamental citizens' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
Den här veckan har parlamentet haft ett utmärkt tillfälle att visa att det absolut inte är rådets ombud utan främst svarar inför folket, medborgarna och arbetarna.
   – Mr President, ladies and gentlemen, one can have the same goals, Commissioner, whilst nevertheless pursuing them by different means.
Det finns ingen amnestilag som gäller, och jag ber de ansvariga i kommissionen att med erforderligt eftertryck ta upp detta med ansvariga ombud.
An amnesty would therefore not be valid, and I would urge the responsible parties within the Commission to refer the matter, with all due discipline, to the competent Commissioners.
Kommissionens ombud, Jollie Dixon, har tillträtt sin tjänst i Pristina, och nu gäller det till en början att lösa den enorma mängden praktiska problem.
Jollie Dixon, the acting Special Delegate for the Commission appointed for this purpose, has now taken up his position in Pristina and it is time to solve the huge number of practical problems.
Värdepapperskommittén är sammansatt av ombud som kommer från flera olika medlemsstater, och det är upp till medlemsstaterna att avgöra vem som företräder dem i den kommittén.
The Securities Committee has delegates coming from various Member States and it is up to the Member States to decide who represents them on that committee.
Jag beklagar det faktum att Moscovici inte har hittat ett ombud.
I deplore the fact that Mr Moscovici has found no deputy.
Jag själv, tillsammans med andra ombud från Gruppen De gröna, varnade tidigt för konsekvenserna.
I myself, together with other Green deputies, warned of the consequences at the time.
Vi undrar också hur Recep Tayyip Erdoğans ombud, Babacan, kunde påstå att EU är en ”kristen klubb”.
We also wonder how Mr Erdoğan's deputy, Mr Babacan, could possibly have said that the European Union is a 'Christian club'.
ombud (ook: fullmakt, proxyserver)
volume_up
proxy {znw.}
Nu vill man underblåsa en regional konflikt genom ombud med det sunnidominerade Saudiarabien.
Now it wishes to foment a proxy regional conflict with Sunni-dominated Saudi Arabia.
Vi har även beskådat några fullständigt löjliga krig via ombud och stämningen har emellanåt varit spänd.
We have even seen some completely ridiculous proxy wars, and the atmosphere has not always been free of tension.
Blockering av aktier ska förbjudas, röstning genom ombud ska liberaliseras och elektronisk användning ska tillåtas.
Share blocking is to be abolished, cross-border proxy voting liberalised and electronic means permitted.
I grönboken undersöker vi talan genom ombud som väcks av konsumentorganisationer.
The Green Paper looks at representative actions brought by consumer organisations.
Denna kan lämnas elektroniskt eller på blankett, personligen eller genom ombud.
This can be submitted electronically or on a form, either personally or via a representative.
Det går inte att kalla Europeiska centralbankens ombud för indirekta ombud för länderna i eurozonen.
It will not do to regard representatives of the ECB as indirect representatives of the euro-area countries.

Voorbeeldzinnen voor "ombud" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishKvinnor har ofta rätt att få ett särskilt juridiskt ombud vid domstolsförhandlingar.
Women often have the right to a special counsellor during court proceedings.
SwedishIbland vittnade de i förtäckta ordalag, och ibland var det ett ombud som talade.
Sometimes they would even testify indirectly, and sometimes it would be a lawyer speaking.
SwedishDe har rätt till juridiskt ombud och att bli företrädda i domstol.
They have the right to legal counsel and to representation in a court of law.
SwedishDe boende har redan bildat intresseföreningar och anlitat juridiska ombud.
Residents have formed communities of interest and contacted lawyers.
SwedishJag själv, tillsammans med andra ombud från Gruppen De gröna, varnade tidigt för konsekvenserna.
I myself, together with other Green deputies, warned of the consequences at the time.
SwedishDe sistnämnda får dock föra sin talan muntligt endast genom ombud.
The latter, however, may address the Court of Justice only through their representatives.
SwedishDessa människor kommer inte att få reda på sina rättigheter, kommer inte att få några juridiska ombud.
These people will not know their rights, not have legal representation.
SwedishDe dömda är i huvudsak fattiga människor som saknar rättsliga ombud.
The condemned are mainly poor people without any legal aid.
SwedishI Europaparlamentet företräds varje medlemsstat av direktvalda ombud.
Mr President, every Member State is represented in the European Parliament by directly elected individuals.
SwedishAsylsökande beviljas också helt kostnadsfri rätt till juridisk rådgivning, stöd och ombud.
Asylum seekers are also granted the right to legal advice, aid and representation totally free of charge.
SwedishRätten till ett juridiskt ombud måste garanteras, liksom rätten till tolkning.
The right to legal representation must be guaranteed, as must the right to make use of the services of an interpreter.
SwedishDet går inte att kalla Europeiska centralbankens ombud för indirekta ombud för länderna i eurozonen.
It will not do to regard representatives of the ECB as indirect representatives of the euro-area countries.
SwedishParternas ombud lägger fram sin sak för domarna och generaladvokaten, som i sin tur kan ställa frågor.
At the hearing, lawyers from both sides put their case to the judges and the advocate general, who can question them.
SwedishDet gäller särskilt förslagen om att företrädas av ett juridiskt ombud och rätten till förnyad prövning.
This is the case in particular with the proposals on representation by a legal counsellor and the right to a retrial.
SwedishMisstänkta brottslingar har åtminstone förmånen att få juridiska ombud och få reda på sina rättigheter.
Suspected criminals at least have the advantage that they will have legal representation, they will know their rights.
SwedishDeras direkt valda ombud – parlamenten – eller till och med statsrådsberedningarna och de nationella regeringarna?
Their directly elected representatives – the parliaments – or even the cabinet offices and national governments?
SwedishOmbud och mäklare är viktiga för den ökade konkurrensen inom sektorn för finansiella tjänster.
Further points are addressed: agents and brokers are important for greater competition in the financial services sector.
SwedishDenna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
This fundamental citizens' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
SwedishDenna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
This fundamental citizens ' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
SwedishRättsprocessen mot henne verkar inte följa principen om oskyldighetspresumtion och rätten till juridiskt ombud.
The case against her does not appear to be in accord with the principles of the presumption of innocence and the right to defence counsel.