"logisk" vertalen - Engels

SV

"logisk" in het Engels

SV

logisk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Detta är en logisk uppföljning av direktivet om kvalitets- och säkerhetsnormer för blod.
It is a logical follow-up to the directive on the quality and safety of blood.
Den är logisk eftersom han också är ordförande i budgetutskottet.
This is logical, since he is also chairman of the Committee on Budgets.
Denna operation är inte identisk med kombinera, som motsvarar en logisk XOR-operation.
This operation is not identical to Combine which depicts a logical XOR operation.
Jag tror alltså att det skulle vara logiskt att genomföra två omröstningar efter varandra.
I therefore think it would be logical if you could conduct two consecutive votes.

Synoniemen (Zweeds) voor "logisk":

logisk

Voorbeeldzinnen voor "logisk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSituationen där verkar vara långt från logisk och är full av paradoxer.
The situation appears to be far removed from any logic and full of paradoxes.
SwedishHur ligger det till med biståndshjälpen, en logisk följd av att emigrationen bromsas?
What is the situation regarding development aid, a corollary to restricting emigration?
SwedishDen var bättre därför att den var strängare, öppnare och mer logisk.
It was better because it was more rigorous, more transparent and more rational.
SwedishDet är en logisk följd av krisen och nationella budgetnedskärningar.
That is the logic of the crisis and the logic of national budget cuts.
SwedishBastiaan Belder kräver en konsekvent och logisk politik gentemot Kina.
Mr Belder calls for a consistent and coherent policy towards China.
SwedishBetänkandet från vår kollega är en logisk följd av vårt arbete med att bekämpa brottsligheten.
The report by our colleague follows on logically from our work on the fight against crime.
SwedishJag skulle vilja se den som vågar rösta ja till en sådan logisk konsekvens.
I should like to see who dares vote in favour of that logic.
SwedishDet gläder mig att man är logisk och ser till att dessa medel styrs av konkurrenslagstiftningen.
I am glad that logic has obtained and that these funds will be subject to competition law.
SwedishVi måste trots allt medge att alla EU-diskussioner bygger på en logisk grund.
After all, we must all admit that the entire body of European discourse is built on rational foundations.
SwedishJag skulle vilja se den som vågar rösta ja till en sådan logisk konsekvens.
That is our responsibility and the Commission's as well.
SwedishDet är en logisk utmaning: att förena ekonomi och territorium.
This is a common objective: we need to combine economy and territory.
SwedishDet avtal som vi i dag skall bestämma om är en logisk följd av den tidigare utvecklingen.
The agreement on which we have to decide today is a consistent continuation of previous developments.
SwedishVi tycker att den europeiska opinionens oro är logisk.
We think the anxiety manifested in European public opinion is reasonable.
SwedishSom en logisk följd hade vi också förväntat oss ett omnämnande av denna milstolpe i EU:s stödjande politik.
We would have logically expected to see a mention of this milestone of EU support policy, too.
SwedishEn logisk följd av principen ” förorenaren betalar ” borde vara att man lägre skatt tas ut på sådant som förorenar mindre.
All this means enormous human suffering and considerable financial costs to society.
SwedishÅ andra sidan är en klassificering i bilaga I logisk, men det finns socioekonomiska frågor.
On the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.
SwedishDet betänkande som vi diskuterar är en logisk uppföljare till Fragabetänkandet som vi diskuterade i november.
The report we are discussing follows logically on from the Fraga report which we discussed in November.
SwedishFörutom att skapa enhetliga ramvillkor måste kommissionen bedriva en logisk sjöfartspolitik.
Apart from the framework conditions, which have to be uniform, the Commission must also pursue a consistent shipping policy.
SwedishSwoboda-betänkandet är ett teknisk-ekonomiskt betänkande som är en logisk följd av slutsatserna från Helsingfors.
The Swoboda report is a technical-financial report that follows logically from the Helsinki conclusions.
SwedishDetta vore en logisk vidareutveckling av själva syftet med EU: s grundande och utvidgning, nämligen att stärka freden.
When the whole of Cyprus is in the European Union, there will no longer be any Turkish troops there.