"logi" vertalen - Engels

SV

"logi" in het Engels

volume_up
logi {comm. gen.}
SV

logi {commuun genus}

volume_up
Du ska flyttas till femstjärnigt logi på FBl: s bekostnad.
You're moved to a five-star accommodation...... courtesy of the FBl.
Möjlighet att göra skatteavdrag för kostnader för logi, mat och dryck skall fortsätta att gälla i full utsträckning.
Accommodation and food or drink expenses incurred as part of a person's business activities should, we believe, remain fully deductible.
Att provisoriskt städa upp, att direkt reparera infrastrukturen, att ordna tillfälligt logi, allt detta är bara återuppbyggnad.
Temporarily cleaning up, immediately reinstating the infrastructures, providing temporary accommodation, all that is only repair work.
Utan någon sorts samordning eller ytterligare studier är det klart att dricksvatten, sanitet, logi, mat och medicinsk utrustning behövs.
Without any type of coordination or further studying, it was clear that drinking water, sanitation, shelter, food aid and medical supplies would be needed.
Medlen används redan för en rad stödåtgärder inklusive tillfällig logi, sängar, kläder och filtar, vatten, hygien och medicinsk hjälp.
The funds are already being used for a range of support measures including temporary shelter, beds, clothing and blankets, water, sanitation and medical assistance.
Kommissionen har avsatt 2 miljoner euro för nödhjälp för att täcka de mest trängande behoven i fråga om livsmedel, logi, vatten, sanitär utrustning och medicinskt stöd.
The Commission mobilised EUR 2 million for emergency relief to cover the most urgent needs of food, shelter, water, sanitation and medical support.

Synoniemen (Zweeds) voor "logi":

logi

Voorbeeldzinnen voor "logi" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDu får ersättning för kost och logi men ingen lön.
Activities are unpaid, but all costs are covered.
SwedishDen bästa formen av förebyggande är dock fortfarande garantin med goda villkor för logi, arbete, näring och hygien.
The best form of prevention remains the guarantee of good housing and working conditions, nutrition and health.
SwedishKost och logi, sprit och cigaretter.
Subtract room and board, booze and smokes.
SwedishVi anser inte heller att det är skäligt att varje funktionshindrad försäkrad person skulle vara berättigad till kostnader för resa och logi för en ledsagare.
Nor do we consider it appropriate for every disabled insured person to be entitled to the costs of travel and stay for an accompanying person.
SwedishTransportörerna måste dessutom ge grundläggande assistans i händelse av olycka (mat, kläder och medicinsk hjälp), och logi för upp till två nätter.
Transport providers must, moreover, provide basic assistance in case of an accident (food, clothing and medical assistance), and lodging for up to two nights.
SwedishFörslaget om att göra mervärdesskatten på logi- och restaurangkostnader fullständigt avdragsgill tillmötesgår inte bara näringslivets önskemål utan även logiska fiskala utgångspunkter.
The proposal to make VAT on hotel and restaurant costs fully deductible not only responds to what the business community wants, it is also a logical fiscal approach.