"konkurs" vertalen - Engels

SV

"konkurs" in het Engels

volume_up
konkurs {comm. gen.}

SV konkurs
volume_up
{commuun genus}

1. algemeen

Jag vill fråga om Europeiska unionens internationella skyldigheter bidrar till att affärsmän går i konkurs och plötsligt misslyckas.
I wanted to ask if the European Union's international obligations contribute towards the insolvency and sudden failure of businessmen.
Mina tjänster håller på att undersöka konkurserna för de andra två försäkringsbolagen.
My service is looking at the failures of the other two insurance companies.
Ett sådant samarbete måste säkra garantierna och se till att det sker snabba utbetalningar i händelse av insolvens eller då ett kreditinstitut går i konkurs.
Such cooperation must safeguard guarantees and ensure swift payouts in the event of the insolvency or failure of credit institutions.
konkurs (ook: avsaknad, ruin, brist, bankrutt)
Mer detaljerade regler om konkurs finns i konkurslagen.
More detailed regulations about bankruptcy can be found in the Bankruptcy Act.
De stod inför konkurs, och vad som helst skulle vara en lättnad för dem.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
De sociala skyddssystemen står på randen till en katastrofal konkurs.
Social security systems are on the edge of bankruptcy.

2. zakelijk

konkurs
Mer detaljerade regler om konkurs finns i konkurslagen.
More detailed regulations about bankruptcy can be found in the Bankruptcy Act.
De stod inför konkurs, och vad som helst skulle vara en lättnad för dem.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
De sociala skyddssystemen står på randen till en katastrofal konkurs.
Social security systems are on the edge of bankruptcy.
konkurs (ook: likvidation)
Jag hoppas att förordningen inte leder till att små sportflygarklubbar går i konkurs.
I hope that the regulation will not result in the liquidation of small sports companies.
Det finns i alla medlemsstater exempel på hur företag har förorenat ett område och sedan flyttat vidare eller gått i konkurs.
There are examples in all Member States of industry polluting an area and then moving on or going into liquidation.
Det finns i alla medlemsstater exempel på hur företag har förorenat ett område och sedan flyttat vidare eller gått i konkurs.
There are examples in all Member States of industry polluting an area and then moving on or going into liquidation.
konkurs
Följaktligen drivs många tragiskt nog i konkurs, utan att de själva har begått något fel.
Consequently, many are tragically forced into receivership, through no fault of their own.
Jag deltog i överlämnandet av makten i förbundet för mänskliga rättigheter en vecka innan det försattes i konkurs.
I witnessed powers being handed over within the human rights league a week before it was placed in official receivership.
Många - utan att de själva inte har någon skuld i saken - tvingas på ett tragiskt sätt i konkurs som ett resultat av detta.
Many, through no fault of their own, are tragically forced into receivership as a result.

Voorbeeldzinnen voor "konkurs" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDet måste vara möjligt att låta en bank gå i konkurs men ändå skydda kunderna.
It must be possible to allow a bank to fail whilst still protecting customers.
SwedishDen grekiska staten är tekniskt sett i konkurs.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, the Greek State is technically bankrupt.
SwedishVi har försökt rädda bankerna sedan 2008, när Lehman Brothers gick i konkurs.
We have been attempting to save the banks since 2008, when Lehman Brothers went bankrupt.
SwedishFör det andra är det fullkomligt fel att producenterna kan gå i konkurs på det här sättet.
Second, it is totally unfair that manufacturers can declare insolvency in this way.
SwedishEn ledamot nämnde att en bank i hennes land redan hade gått i konkurs.
One Member mentioned the fact that in her country one bank had already gone bankrupt.
SwedishUtan ekonomiskt stöd utifrån riskerade Lettland att gå i konkurs.
Latvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
SwedishUnder de senaste nio åren har 77 europeiska flygbolag gått i konkurs.
Over the last nine years, 77 European airline companies have gone bankrupt.
SwedishVi vet att tusentals företag går i konkurs varje år på grund av normala händelser.
We know that every year thousands of enterprises go bankrupt due to the normal course of events.
SwedishAlla vet att de flesta banker är för stora för att låtas gå i konkurs.
Everyone knows that most banks are too big to be allowed to go bankrupt.
SwedishUnder 2004 gick till exempel det polska flygbolaget Air Polonia i konkurs.
For example, in 2004, the Polish airline Air Polonia went bankrupt.
SwedishMånga företag gick i konkurs under krisen och det är en stor förlust.
Many companies went bankrupt during the crisis and this is a huge loss.
SwedishEtt företag med ekonomiska problem kan rekonstrueras istället för att försättas i konkurs.
A company with financial problems can be reconstructed instead of being declared bankrupt.
SwedishDet mystiska bananavtalet 2001, Chiquita i konkurs precis som Enron.
There is the mysterious agreement of 2001 on bananas. Chiquita collapsed just like Enron.
SwedishSåsom redan framhållits för en stund sedan, beror var fjärde konkurs på betalningsförseningar.
As was stressed a short while ago, one in four bankruptcies is caused by late payments.
SwedishMen om vi inte lyckas göra detta kommer hela Europa att gå i konkurs!
However, if we fail to do this, the whole of Europe will go bankrupt!
SwedishI den ekonomiska lågkonjunkturen går företag i konkurs, och flygbolag är inget undantag.
Companies are going bankrupt in the economic recession and airline companies are no exception.
SwedishDet fanns andra förslag på bordet, t.ex. en strukturerad konkurs.
There were other proposals on the table, such as a structured insolvency.
SwedishDet kommer att få många åkare att gå i konkurs och många företag också.
It will put many truckers out of business and many companies also.
SwedishMen vi behöver också ge ett bättre skydd till passagerarna när ett flygbolag går i konkurs.
However, we also need to offer better protection to passengers when an airline goes bankrupt.
SwedishSkulle den franska regeringen, genom sin passivitet, sträva efter en konkurs för blandekonomin?
Is the French government, by its inaction, trying by any chance to ruin the mixed economy?