"handla med" vertalen - Engels

SV

"handla med" in het Engels

SV handla med
volume_up
{werkwoord}

Nej, vi här bestämmer vi gränsvärden för bränsle, som man kan handla med fritt inom den inre marknaden.
No, what we are doing here is setting threshold values for fuels which can be freely traded on the internal market.
Utan ett tydligt förbud mot kommersialisering av människokroppen riskerar vi att tvingas ge efter för marknaden, som kommer att handla med celler.
Without a clear ban on the commercialisation of the human body we risk being forced to give in to the market, which will handle trade in cells.
Dels tycker vi inte att avfall kan betraktas som en vara som man kan handla med över gränserna och därför skall regleras som ett led i inre marknaden.
On the one hand, we do not feel that waste should be regarded as a commodity that can be traded across frontiers and hence be regulated as part of the internal market.
Utan ett tydligt förbud mot kommersialisering av människokroppen riskerar vi att tvingas ge efter för marknaden, som kommer att handla med celler.
Without a clear ban on the commercialisation of the human body we risk being forced to give in to the market, which will handle trade in cells.
Därför får det inte vara så att FN:s säkerhetsråd beslutar i varje enskilt fall, utan man skall handla med respekt för Förenta nationernas stadga.
Therefore, it is not right that the Security Council should decide in each individual case. Rather, cases should be handled in accordance with the Charter of the United Nations.
handla med (ook: ha, avyttra, lura, bedra)
I framtiden kommer återförsäljaren att kunna handla med flera märken.
In future, dealers will be able to sell several makes.
Jag tror också att företagen, när licenserna har löpt ut, kommer att behålla dessa rättigheter som de kan sälja, hyra ut eller handla med.
I also believe that, once the licences have expired, these rights should be retained by the companies, which can then sell, rent or otherwise trade them.

Vergelijkbare vertalingen voor "handla med" in Engels

handla werkwoord
med zelfstandig naamwoord
English
med bijwoord
English
med voorzetsel
English
med-
English
med. zelfstandig naamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "handla med" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishTrots dessa uppenbara hemskheter fortsätter vissa länder att handla med Burma.
Despite these unmistakeable horrors, certain countries continue to trade with Burma.
SwedishLåt oss till sist göra det möjligt för dem att handla med EU och med resten av världen.
Let us, at last, allow them to trade with the EU and with the rest of the world.
SwedishTrots dessa uppenbara hemskheter fortsätter vissa länder att handla med Burma.
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
SwedishDet är just av detta skäl som vi måste handla med största försiktighet.
It is precisely for that reason that we need to act with the greatest caution.
SwedishOm man inte vill handla i strid med demokratin blir 3-procentstaket allt mer ohållbart.
Without acting contrary to democracy, the 3% standard is becoming increasingly unfeasible.
SwedishDet var skönt att se EU:s ledare handla gemensamt och tala med solidaritet under middagen.
It was good to see EU leaders acting in unison and speaking with solidarity over dinner.
SwedishJag anser att en ankomst- och avgångstid är en vara som man borde handla med om nödvändigt.
I believe that a slot is a commodity which should be traded if necessary.
SwedishLåt oss också handla i enlighet med det, låt oss ge ut de medel som behövs.
Let us act accordingly and provide the necessary resources for it.
SwedishVi behöver handla mer med grön teknik och smart miljöteknik.
We need to facilitate trade in 'green goods' and smart environmental technology.
SwedishHandla i enlighet med era befogenheter, och lek inte med EU-medborgarnas liv.
Act in accordance with your responsibilities and do not play with the lives of European citizens.
SwedishMed fördragets hjälp skulle EU kunna handla med större enighet och konsekvens på den globala arenan.
It would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
SwedishVi bör också undersöka hur vi kan minska viljan att handla med dessa varor.
We also need to examine disincentives to the trade in such goods.
SwedishMed andra ord skulle Förenade kungariket kunna lämna EU och handla fritt med Europa och världen.
In other words, leave the European Union, but trade freely with Europe and the world.
SwedishVi skall dock framför allt ge länderna möjlighet att handla med oss.
Above all, however, we should give the countries concerned the opportunity to trade with us.
SwedishDen ryska regeringen deklarerade att man skulle handla i enlighet med detta.
The Russian Government stated that it would act accordingly.
SwedishOm du nu kan handla i enlighet med dina ord är det gott nog.
If you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
SwedishTalmannen måste följa arbetsordningen och handla i enlighet med denna: ärendet är avslutat.
The President must conform to the Rules of Procedure and act accordingly: the matter is closed.
SwedishSå även här gäller det att tänka först och handla sen, med adress till kommissionen.
So even there, Commission, you must look before you leap.
SwedishVi tillåts inte handla i tillräcklig utsträckning med våra partner i Brittiska samväldet.
We are not allowed to trade sufficiently with our traditional partners in the British Commonwealth.
SwedishKina ger bra handelsmöjligheter och vi skall handla med Kina, men vi får inte glömma vem vi har att göra med.
Hundreds of thousands of dissidents are oppressed or imprisoned in labour camps.