"fullmakt" vertalen - Engels

SV

"fullmakt" in het Engels

volume_up
fullmakt {comm. gen.}

SV fullmakt
volume_up
{commuun genus}

1. algemeen

fullmakt (ook: förordnande, bemyndigande)
Det behövs ingen ny fullmakt, med tanke på att den befintliga fullmakten omfattar dessa förhandlingars målsättningar.
There is no need for a new mandate, given that the existing mandate covers these negotiations’ objectives.
Det behövs ingen ny fullmakt, med tanke på att den befintliga fullmakten omfattar dessa förhandlingars målsättningar.
May I recall the basic Community provisions concerning the mandate of the Commission to negotiate on behalf of the Community.
Får jag påminna om de grundläggande gemenskapsbestämmelserna om kommissionens fullmakt att förhandla på gemenskapens vägnar.
May I recall the basic Community provisions concerning the mandate of the Commission to negotiate on behalf of the Community.
Du har inte fått fullmakt att förneka konungens återkomst, marskalk.
Authority is not given to you to deny the return of the king, steward.
fullmakt
Enligt uppgifter från BBC ville Frankrike ha en fullmakt med allmän och global räckvidd, inte bara för Somalia, men lyckligtvis lyckades man inte med detta.
According to information from the BBC, France wanted a power of attorney of general, worldwide scope, not just for Somalia, but was fortunately unable to win through on this.
fullmakt (ook: ombud, proxyserver)
volume_up
proxy {znw.}
Till exempel när det gäller frågan om ekonomiska mellanhänder, aktieägarnas legitima rättigheter och användningen av fullmakt, det vill säga rätten att rösta genom ombud.
For example, with regard to the issue of financial intermediaries, the legitimate rights of shareholders and the use of proxy, that is, the right to vote by means of a representative.

2. juridisch

fullmakt
De måste ha haft en fullmakt att göra en razzia mot lagret.
They must've had a warrant to raid the warehouse.
Om en polis i mitt hemland vill få tillgång till ett bankkonto måste han ha en fullmakt.
(PT) Mr President, in my country, if a police officer wishes to gain access to a bank account, he has to have a warrant.

3. zakelijk

fullmakt (ook: befogenhet)
Därför borde en uttrycklig fullmakt behandlas, att inom ramen för de subventionerade programmen också det regionala ursprunget kan befrämjas.
For this reason a specific authorization should be introduced, allowing the advertisement of regional origins within the framework of the proposed programmes.
En fullmakt betyder att parlamentet binds utåt och ett förtroendesakförhållande gentemot andra skapas utåt, utan att en motsvarande omröstning äger rum.
This authorization means that Parliament has commitments regarding others and that a situation of trust is created regarding others, without a vote to this effect taking place.
fullmakt
Enligt uppgifter från BBC ville Frankrike ha en fullmakt med allmän och global räckvidd, inte bara för Somalia, men lyckligtvis lyckades man inte med detta.
According to information from the BBC, France wanted a power of attorney of general, worldwide scope, not just for Somalia, but was fortunately unable to win through on this.
fullmakt (ook: befogenhet)
volume_up
proxy {znw.}
Till exempel när det gäller frågan om ekonomiska mellanhänder, aktieägarnas legitima rättigheter och användningen av fullmakt, det vill säga rätten att rösta genom ombud.
For example, with regard to the issue of financial intermediaries, the legitimate rights of shareholders and the use of proxy, that is, the right to vote by means of a representative.
fullmakt

4. zakelijk: "för ombud"

Enligt uppgifter från BBC ville Frankrike ha en fullmakt med allmän och global räckvidd, inte bara för Somalia, men lyckligtvis lyckades man inte med detta.
According to information from the BBC, France wanted a power of attorney of general, worldwide scope, not just for Somalia, but was fortunately unable to win through on this.

Synoniemen (Zweeds) voor "fullmakt":

fullmakt

Voorbeeldzinnen voor "fullmakt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSom bekant har De Palacio fått ministerrådets fullmakt att förhandla med den amerikanska parten.
As we know, Mrs de Palacio was authorised by the Council of Ministers to negotiate with the US.
SwedishNi måste förstå att vi knappast kan ge denna expertkommitté något slags oinskränkt fullmakt.
You have to understand that we can hardly give this committee of experts some kind of carte blanche.
SwedishÄven om man konsekvent försvarar Turkiets väg mot EU medför inte detta att landet har oinskränkt fullmakt.
The consistent defence of Turkey's path towards Europe does not give it .
SwedishMen detta stöd är inte liktydigt med att ge oinskränkt fullmakt.
However, this support does not equate to giving carte blanche.
SwedishÄven om man konsekvent försvarar Turkiets väg mot EU medför inte detta att landet har oinskränkt fullmakt.
The consistent defence of Turkey's path towards Europe does not give it.
SwedishÄven här krävs en konkret fullmakt och en seriös subsidiaritetsgranskning.
Here, too, specific authorisation is required, together with thorough verification of compliance with subsidiarity.
SwedishI den mån betänkandet kommer att ge föredraganden fullmakt för förhandlingar i första behandlingen är detta betänkligt.
The report is questionable in that it authorizes the rapporteur to negotiate at first reading.
SwedishFör det vi alla är oroliga över är att vi mycket väl kan lämna över en oinskränkt fullmakt till kommissionen.
Because the great concern we all have is that we may well be handing over a blank cheque to the Commission.
SwedishParlamentet borde inte ge någon en oinskränkt fullmakt.
Parliament should not give anyone carte blanche.
SwedishDetta är ingen in blanco-fullmakt, men det innebär att vi visar er förtroende, till gagn för Europa som måste utvecklas vidare.
This is not a blank cheque but a move of confidence in you, in a Europe which must forge ahead.
SwedishUtskottet hade inte obegränsad fullmakt att utreda men det står i vår makt att utfärda politiska rekommendationer.
This committee did not have full investigative powers, but we do have the power to make political recommendations.
SwedishDe mål som uppställdes av Europeiska rådet i Lissabon är mycket omfattande och ger kommissionen särskild fullmakt.
The goals set at the Lisbon European Council are extremely ambitious and give specific mandates to the Commission.
SwedishDet andra rör en anpassning av förordning 19/65 som reglerar kommissionens fullmakt att bevilja gruppundantag.
The other concerns an amendment to Regulation No 19/65 which determines the Commission's powers to grant block exemptions.
SwedishVi inser att kontrollsystemet behövs som ett element för att förbättra förvaltningen, men vi kan inte bevilja en öppen fullmakt.
We understand the needs of sampling, to make management more flexible, but we cannot grant carte blanche.
SwedishEuropaparlamentets godkännande av den nya kommissionen är inte en oinskränkt fullmakt, utan en förtroenderöst.
The approval of the European Parliament for the new Commission does not constitute a carte blanche, but a vote of confidence.
SwedishDet andra rör en anpassning av förordning 19 / 65 som reglerar kommissionens fullmakt att bevilja gruppundantag.
The other concerns an amendment to Regulation No 19/ 65 which determines the Commission's powers to grant block exemptions.
SwedishVi bör inte heller uppträda så som om vänskapen med Bill Clinton ger fullmakt till ensidiga militära åtgärder.
In addition, we should not behave as if friendly relations with Bill Clinton give us the right to take unilateral military action.
SwedishVi breddar slutligen våra ansträngningar inom Coreper som har fått fullmakt av ministerrådet.
We are deploying every effort, finally, at the level of the Committee of Permanent Representatives, which has been mandated by the Council of Ministers.
SwedishHerr Van Orden, detta kan jag bara acceptera om ni har en skriftlig fullmakt från Bethell om att ni får avge röstförklaringar för hans räkning.
Mr Van Orden, I cannot allow you to make statements on behalf of Lord Bethell unless you have written authorisation from him.
SwedishDet vi har är en fullmakt som har getts till kommissionen och vissa medlemsstater som enhälligt har backat upp denna ståndpunkt.
We do not have that option. What we have is a power granted to the Commission and certain Member States who have unanimously backed this position.