"fordon" vertalen - Engels

SV

"fordon" in het Engels

EN
SV

fordon {onzijdig}

volume_up
Vi vill att ni återtar ett fordon som tillhör oss... ett fordon du har skapat, Mr.
We want you to repossess a vehicle that belongs to us... a vehicle that you designed, Mr.
 Kommer kommissionen att definiera vad ”nya typer” av fordon innebär?
 Will the Commission define the meaning of ‘new types’ of vehicle?
Över hela världen arbetar människor med standarder för vätgasdrivna fordon.
Across the world people are working on hydrogen vehicle standards.

Synoniemen (Zweeds) voor "fordon":

fordon

Voorbeeldzinnen voor "fordon" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDetta skulle innebära strykning av orden " användningen av" och " fordon eller" .
This would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .
SwedishFör fordon som transporterar djurkadaver och slaktavfall finns inte detta undantag.
For vehicles transporting animal carcasses and offal there is no such exemption.
SwedishSedan har vi gränsvärden, och när det gäller bilar har vi mer miljövänliga fordon.
Then we have limits, then for cars we have enhanced environment-friendly vehicles.
SwedishDet nya direktivet föreskriver specifika bestämmelser för konstruktionen av fordon.
This new directive sets down specific clauses for the construction of vehicles.
SwedishVi måste börja med effektiviteten för byggnader, fordon, kylskåp och så vidare.
We must begin with the efficiency of buildings, vehicles, fridges and so on.
SwedishDessa fordon ska inte vara tillgängliga för unga människor som knappt fyllt arton år.
Such vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.
SwedishVi välkomnar detta förslag vilket innebär ett skattemässigt gynnande av dessa fordon.
We welcome this proposal in which these vehicles are linked with tax incentives.
SwedishTrängsel orsakas av alla fordon, och framför allt av en bristfällig infrastruktur.
Congestion is caused by all vehicles and, especially, by a defective infrastructure.
SwedishVi talar mycket om att minska koldioxidutsläppen från fordon, särskilt lastbilar.
We talk a lot about reducing CO2 produced by vehicles, particularly trucks.
SwedishVid denna tidpunkt, finns det ungerfär sju fordon... på alla södergående motorvägar.
At this hour, there are approximately seven vehicles... on all southland freeways.
SwedishDessutom bör den även tillämpas för så kallade SUV-bilar, det vill säga N1-fordon.
Furthermore, the tax should also apply to SUVs, that is to say, N1 vehicles.
SwedishDet gäller fordon försedda med motorer med EURO 2 och EURO 3 som utsläppsnormer.
This applies to vehicles fitted with engines in European categories Euro 2 and Euro 3.
SwedishJag välkomnar meddelandet nyligen om rena och effektiva fordon.
(PT) Mr President, I welcome the recent communication on clean and efficient vehicles.
SwedishTusentals fordon står stilla eftersom det inte finns någon användning för dem.
Thousands of vehicles are standing idle because there are no jobs for them.
SwedishAvser det förbättrade genomsnittet såväl bensindrivna som dieseldrivna fordon?
Does the improvement in the average apply to both petrol and diesel-powered vehicles?
SwedishUtan lämplig infrastruktur kommer vätgasdrivna fordon att förbli ovanliga.
Without appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
Swedishbättre integrering av infrastrukturen för transport med fordon och fordon emellan,
better integration of the transport infrastructure with vehicles and between vehicles;
SwedishDärför är det även viktigt att fortsätta utvecklingen av intelligenta fordon.
It is therefore also essential to make progress in the field of intelligent vehicles.
SwedishDet är därför viktigt att främja incitament för fordon som avger mindre utsläpp.
It is therefore important to boost incentives for vehicles that produce fewer emissions.
SwedishVi har här i Europa alltjämt en bra bilindustri, som omfattar lätta och tunga fordon.
In Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.