"forcera" vertalen - Engels

SV

"forcera" in het Engels

SV

forcera [forcerade|har forcerat] {werkwoord}

volume_up
Det är för närvarande inte nödvändigt att forcera en åtgärd.
It is at present unnecessary to force a move.
Lycka till med att forcera det kraftfältet.
Good luck trying to break through that force field.
We must not force the pace.
Betyder det att ni tänker forcera processen, skapa ett fait accompli, att ni så att säga planerar en julklapp till utsädesindustrin?
Is it in fact that you want to press ahead, that you want to bring about a fait accompli, that you want, as it were, to give the seed industry a Christmas present?
He promised to push the issue in the Council accordingly.
Det är att forcera det intellektuellt när man resonerar på detta sätt.
It is pushing it, intellectually, to argue along those lines.
Vi kunde heller inte forcera processen utan att försäkra oss om att vi hade stöd hos folket i unionen.
We could not rush the process either, without ensuring that we had the support of the people in the Union.
Min spontana reaktion är att varna för att forcera fram ett införande av exterritorialprincipen i vår lagstiftning.
I would react by warning against rushing into the principle of extra-territoriality in our legislation.
Vi har hela tiden sagt att det inte är klokt att forcera beslutet om placeringen av utrustning, eftersom det just nu inte finns något hot från till exempel Iran.
We have always said that it does not make sense to rush the decision on the stationing of equipment, as there is not, at this time, any threat from, for example, Iran.

Synoniemen (Zweeds) voor "forcera":

forcera

Voorbeeldzinnen voor "forcera" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishVi måste forcera den, vi behöver en forskning i riktning mot miljövänlig teknik.
We must step up our efforts to this end, and we need research into environmentally sustainable technologies.
SwedishDet är att forcera det intellektuellt när man resonerar på detta sätt.
It is pushing it, intellectually, to argue along those lines.
SwedishMin spontana reaktion är att varna för att forcera fram ett införande av exterritorialprincipen i vår lagstiftning.
I would react by warning against rushing into the principle of extra-territoriality in our legislation.
SwedishVi måste forcera fram reformen och som några andra ledamöter föreslagit göra det på djupet.
I believe that we must really forge ahead with this reform and, as some of my fellow Members have requested, do so in an in-depth manner.
SwedishVi kunde heller inte forcera processen utan att försäkra oss om att vi hade stöd hos folket i unionen.
We could not move too slowly and run the risk of losing the momentum for joining Europe that was very strong in the candidate countries.
SwedishHan sade sig vara mycket nöjd med att den amerikanska underrättelsetjänsten på två veckor inte hade lyckats forcera krypteringen.
He said that he was extremely pleased to see that the American secret service had tried for two weeks but had not been able to break the encryption.
SwedishHan vill forcera avvisningarna från EU utåt och uttalar sig till stöd för en ytterligare inskränkning av det permanenta skyddet för flyktingar och asylsökanden.
It reinforces the fortress Europe policy and advocates further restrictions on long-term protection of refugees and asylum-seekers.
SwedishDet är också väsentligt att på ett lämpligt sätt forcera detta med tanke på de nya medlemsstater, som vi säkert så småningom kommer att hälsa välkomna i vår krets.
It is also important to promote rail transport with a view to the new Member States we will no doubt be welcoming among us one day.
SwedishMed en sådan utvidgning försöker man forcera bekämpandet av möjligheterna till penningtvätt utanför de traditionella finansiella sektorerna.
The aim of widening the directive's scope in this way is to reinforce efforts to combat potential money laundering outside the traditional financial sector.
SwedishMed en sådan utvidgning försöker man forcera bekämpandet av möjligheterna till penningtvätt utanför de traditionella finansiella sektorerna.
The aim of widening the directive' s scope in this way is to reinforce efforts to combat potential money laundering outside the traditional financial sector.
SwedishDet betyder att vi måste försöka forcera unionens utbud i programmen för rörlighet och undanröja de hinder som finns för att utnyttja dessa program.
This means that we must try to direct the Union's available capacity towards mobility programmes and overcoming existing barriers to the application of such programmes.
SwedishAtt vilja forcera fram ett enormt politiskt superstatsbygge när det inte finns ett europeiskt folk eller ens en europeisk allmänhet kan bara leda till nya katastrofer.
Trying to impose a state-led political superstructure when there is no such thing as a single European people or even a single European public can only lead to further disasters.
SwedishNi påstår er älska freden, men genom att forcera igenom Lissabonfördraget och genom att lägga vantarna på våra ambassader styr ni tillbaka EU i en riktning som återigen leder mot krig.
You profess to love peace but, by railroading through Lisbon and by this power grab of our embassies, you are putting Europe firmly back on the road towards war once again.
SwedishJag anser att en av de läxor som vi bör lära oss för framtiden är att inte forcera fram sådana här saker, eftersom skadan nu är större än den tidigare kortsiktiga nyttan.
I think one of the lessons we ought to learn for the future is that rushing these things is not the way to get them done, for the damage is now greater than the former short-term benefit.
SwedishDet kommande rådsmötet i december kommer att bli det forum som lägger sista handen vid reformförslagen, och det bör inte utnyttjas för att forcera igenom panikåtgärder för torsk och besläktade arter.
The forthcoming December Council will be the forum for finalising reform proposals and it should not be used for rushing through panic measures for cod and associated species.