SV

förbjuda {werkwoord}

volume_up
förbjuda (ook: bannlysa)
Den grekiska regeringen borde omedelbart förbjuda detta antidemokratiska möte.
The Greek Government should immediately ban this anti-democratic meeting.
Det är inte sant att de offentliga myndigheterna inte kan förbjuda prisökningarna.
It is untrue that the public authorities could not ban price increases.
Den turkiska författningsdomstolen beslutade den 11 december enhälligt att förbjuda DTP.
Turkey's Constitutional Court decided unanimously on 11 December to ban the DTP.
EU misslyckas dock med att förbjuda hatbrott mot människor som människor.
However, the EU is failing to outlaw hate crimes against people as people.
De ville att kongressen skulle förbjuda kopiering helt och hållet.
They had wanted Congress to outlaw copying full-stop.
Vi ska förbjuda den här billiga och enkla behandlingen och inte låta någon använda den på sina barn."
We should outlaw this cheap and simple treatment and not let anybody use this on their children."
Skulle kommissionen kunna förbjuda det eventuella uttaget av omräkningskostnaderna?
Could the Commission prohibit charging for possible conversion costs?
Genom att vilja förbjuda allt, hindrar man en tillämpning av konventionen.
By wanting to prohibit everything, we are preventing the implementation of the Convention.
Artikel 6 kommer att förbjuda patent på " processer för kloning av människor ".
Article 6 will prohibit patents on 'processes for cloning human beings '.
Att förbjuda friheten att döda sin nästa med narkotika är fullständigt tillåtet!
To forbid the freedom to kill someone by drugs is perfectly legal!
Det är alltså viktigt att förbjuda finansieringen av sådan forskning på människan.
So we must forbid any financing of this kind of research on human beings.
Rådet bör inte förbjuda Europaparlamentet att lämna sitt bidrag till lösningen.
The Council must not forbid the European Parliament to propose its contribution to the solution.
Varför skall vi då inte helt förbjuda frontbågar?
Why, then, should we not completely ban bull bars?
Dessutom är jag övertygad om att vi skulle inte ha stöd hos Europas medborgare att från en europeisk nivå helt förbjuda alla frontbågar.
What is more, I am convinced that we should not have the support of the European public if we were completely to ban all bull bars at European level.
förbjuda
volume_up
to enjoin {ww.} [Am. Eng.]
De som vill stoppa eller förbjuda djuphavsborrning efter olja måste förklara hur de skulle hitta en energirik ersättning för oljan.
Those who would stop or inhibit deep-water drilling must explain how they would find an energy-dense substitute for oil.
Det är faktiskt bara några månader sedan EU-ledare samtyckte till att förbjuda exportkreditgarantier till Iran.
Indeed, it is only a few months ago that EU leaders agreed to proscribe export credit guarantees to Iran.
Det luktar enligt min mening fanatism att förbjuda stats- och regeringscheferna att diskutera konstitutionella frågor.
It smacks of absolutism, in my view, to proscribe the discussion of constitutional matters by the Heads of State or Government.
förbjuda (ook: tabubelägga)
förbjuda

Synoniemen (Zweeds) voor "förbjuda":

förbjuda

Voorbeeldzinnen voor "förbjuda" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishAtt förbjuda Batasuna är alltså ett europeiskt, och inte bara ett spanskt, misstag.
The banning of Batasuna is thus a European, and not just a Spanish, mistake.
SwedishVi kan inte förbjuda någon medborgare att vända sig till EG-domstolen.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
SwedishDet är inte bra att förbjuda något, om ni är osäkra på vad som kommer att ersätta det.
It is no good banning something if you are unsure about what will replace it.
SwedishVi har t.ex. lovat att förbjuda alla exportsubventioner på jordbruksprodukter.
For example, we have promised to abolish all export subsidies for agricultural products.
SwedishIdag har vi argument för att inte bara förbjuda pentaBDE och oktaBDE utan också dekaBDE.
Now, we have arguments for banning not only pentaBDE and oktaBDE but also dekaBDE.
SwedishHan kan därför förbjuda parallellimportörer att föra in produkten i gemenskapen.
He can therefore prevent parallel importers from importing the product into the Community.
SwedishAtt förbjuda denna kemikalie är därför till stor del en arbetarskyddsfråga.
Banning this chemical is therefore, to a very large extent, a worker-protection issue.
SwedishSom ni vet finns det ingen gemenskapslagstiftning om att förbjuda rökning i flygplan.
As you know, there is no Community legislation on banning smoke on planes.
SwedishMed tre röster när har vi just sagt nej till att förbjuda GMO i choklad.
We have rightly refused to allow GMOs in chocolate, but only by three votes.
SwedishVi kan inte förbjuda någon medborgare att vända sig till EG-domstolen.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
SwedishDet gäller inte minst möjligheten att förbjuda olika flamskyddsmedel.
That applies especially to the possibility of banning various flame retardants.
SwedishMöjligheten att förbjuda partier som ett led i det politiska spelet måste avskaffas.
The use of party bans as a stake in a political game must be prevented.
SwedishVi måste förbjuda att till exempel avfallsprodukter får hamna i djurfoder.
We have to avoid a situation where, for example, waste products enter into animal feed.
SwedishDet som rådet nu har gjort, nämligen att enbart förbjuda, det hjälper inte.
What the Council has done now, that is, just banning, is no help at all.
SwedishOch våra exportörer fortsätter att peka på vikten av att förbjuda fastställda priser.
Yet our exporters repeatedly draw our attention to the need to stop allowing price-fixing.
SwedishCamiel Eurlings frågade särskilt om möjligheten att förbjuda organisationer.
I agree with Mr Swoboda that we must try to have a positive decision.
SwedishJag skulle slutligen vilja betona att det är nödvändigt att förbjuda benmjölet.
I would like to insist finally on the banning of animal bone meal.
SwedishGenom att förbjuda några av objekten anser kommissionen att dessa ämnen är farliga.
In banning some of the objects the Commission recognises that these substances are dangerous.
SwedishDet finns även ekonomiska skäl som gör att man borde förbjuda dessa verktyg.
There are also reasons of an economic nature which militate in favour of banning these nets.
SwedishCamiel Eurlings frågade särskilt om möjligheten att förbjuda organisationer.
Mr Eurlings specifically asked about ways of banning organisations.