"förbittring" vertalen - Engels

SV

"förbittring" in het Engels

SV

förbittring {commuun genus}

volume_up
förbittring
Kriget mellan de två länderna har inte lett till någon permanent förbittring.
The war between these two countries has not led to lasting bitterness.
Att en miljon barn lever i prostitution på denna jord samtidigt som mörka krafter sprider barnpornografi är djupt alarmerande och väcker den största förbittring.
The fact that one million children on this earth work as prostitutes at the same time as dark forces disseminate child pornography is deeply alarming and causes a vast amount of bitterness.
Det skulle faktiskt kunna väcka misstämning, förbittring och en hel del problem helt i onödan.
It could in fact stir up ill-feeling, resentment and a great deal of trouble quite unnecessarily.
De argument mot Turkiet som för närvarande används i Europa bygger på känslor, på rasistisk förbittring mot islam.
At present, the arguments used in Europe against Turkey rely on feelings, on racist resentments directed against Islam.
Tyvärr sväljer nationen hela den skrämselhistoria som sprids på det här sättet, helt omotiverat, vilket ger upphov till negativa känslor och förbittring.
Unfortunately, the nation swallows whole the scare stories spread in this way without any justification, giving rise to negative feelings and resentment.
förbittring (ook: harm, ilska)
Jag anser att ansträngningar att införa språk likaså skulle skapa förbittring.
I believe efforts to impose languages would equally create resentment.
Näringens problem har skapat en stor förbittring.
The problems of the industry have built up a great degree of resentment.
Det skulle faktiskt kunna väcka misstämning, förbittring och en hel del problem helt i onödan.
It could in fact stir up ill-feeling, resentment and a great deal of trouble quite unnecessarily.
Ni märker på McIntosh att förbittring grasserar, måste jag säga, i detta specifika fall.
You will note from Mrs McIntosh that exasperation is rife, I have to say, on this particular issue.
Med kommissionärens hjälp - jag vill ge honom ett välförtjänt erkännande och jag kan dela hans känsla av förbittring - gick vi in i en förhandlingsprocess när många sade att vi inte skulle göra det.
With the Commissioner's help - and I pay tribute to him, and I can share his sense of exasperation - we went into a process of negotiation when many said we should not.
Men vi bör också uttrycka vår förbittring över hur vissa parlamentsledamöter från länder som själva har problem med illegal invandring och korruption ser på Rumänien och Bulgarien i dag.
Exasperation over the way that some MEPs from countries which themselves have problems with illegal immigration and corruption are looking at Romania and Bulgaria today.

Synoniemen (Zweeds) voor "förbittring":

förbittring

Voorbeeldzinnen voor "förbittring" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag anser att ansträngningar att införa språk likaså skulle skapa förbittring.
I believe efforts to impose languages would equally create resentment.
SwedishKriget mellan de två länderna har inte lett till någon permanent förbittring.
The war between these two countries has not led to lasting bitterness.
SwedishProblemet är att detta börjar väcka förbittring på annat håll i Kina.
The problem is it is beginning to be resented elsewhere within China.
SwedishNi märker på McIntosh att förbittring grasserar, måste jag säga, i detta specifika fall.
You will note from Mrs McIntosh that exasperation is rife, I have to say, on this particular issue.
SwedishJag vill ge uttryck för vår förbittring över två händelser som nyligen inträffat på Balkan.
Madam President, I wish to express our indignation at two recent events in the Balkans.
SwedishDet skulle faktiskt kunna väcka misstämning, förbittring och en hel del problem helt i onödan.
It could in fact stir up ill-feeling, resentment and a great deal of trouble quite unnecessarily.
SwedishNäringens problem har skapat en stor förbittring.
The problems of the industry have built up a great degree of resentment.
SwedishInga militärarsenaler, ingen ny kärnvapenkapprustning kan ge säkerhet mot de fattigas förbittring.
No military arsenals and no new nuclear arms race can provide security against the resentment of the poor.
SwedishNaturligtvis kan vi förstå att det finns bittert missnöje och förbittring, men vi kan inte acceptera summarisk rättvisa.
Of course, we can understand bitter grievances and resentments, but we cannot condone summary justice.
SwedishDe argument mot Turkiet som för närvarande används i Europa bygger på känslor, på rasistisk förbittring mot islam.
At present, the arguments used in Europe against Turkey rely on feelings, on racist resentments directed against Islam.
SwedishJag upprepar, det är farligt och kan bara leda till förbittring och misstro mellan arbetsmarknadens parter och parlamentet.
I repeat, this is dangerous and can only lead to resentment and distrust between the social partners and Parliament.
SwedishOm vi uttalar oss så tanklöst om Turkiets EU-medlemskap kommer vi att skapa förbittring i Turkiet, ett land som vi bör ha som vän.
Privileged membership of this kind would also provide us with an opportunity to forestall further social problems relating to migration.
SwedishDet är när identiteterna hotas, när människor upplever att deras identiteter angrips, som förbittring uppstår och de blir farliga och aggressiva.
It is when identities are under threat, when they feel under attack that hackles rise and they become dangerous and aggressive.
SwedishStridshelikoptrar och hårdhänt militär taktik på myllrande stadsgator leder endast till förbittring och oroligheter, vilket i sin tur ger näring åt stridsviljan.
Yet too often, the coalition forces and the struggling Iraqi Government have met violence with blundering violence.
SwedishOm vi uttalar oss så tanklöst om Turkiets EU-medlemskap kommer vi att skapa förbittring i Turkiet, ett land som vi bör ha som vän.
If we speak so lightly of Turkey’s membership in the European Union, we will build up stores of resentment in Turkey, a country that should be our friend.
SwedishJag uppmanar till, i stället för att låta denna förbittring över Europeiska unionen fördjupas, att vi vidtar positiva åtgärder som förhindrar att detta inträffar.
I urge that, instead of letting that resentment against the European Union deepen, we take positive steps to ensure that this does not happen.
SwedishTyvärr sväljer nationen hela den skrämselhistoria som sprids på det här sättet, helt omotiverat, vilket ger upphov till negativa känslor och förbittring.
Unfortunately, the nation swallows whole the scare stories spread in this way without any justification, giving rise to negative feelings and resentment.
SwedishDen muntliga fråga som ligger bakom denna debatt har en anstrykning av atavistisk förbittring av konstitutionell natur.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the oral question that underlies this debate smacks to me of atavistic resentment of a constitutional nature.
SwedishDetta är en allvarlig orättvisa som fortsätter att skapa stor förbittring gentemot Europeiska unionen i allmänhet och mot den gemensamma fiskeripolitiken i synnerhet.
This is a serious injustice which continues to cause great resentment against the European Union in general as well as the common fisheries policy.
SwedishStridshelikoptrar och hårdhänt militär taktik på myllrande stadsgator leder endast till förbittring och oroligheter, vilket i sin tur ger näring åt stridsviljan.
Helicopter gunships and heavy-handed military tactics in crowded urban streets can only feed the resentment and the disorder that recruits for militancy.