"förbindelser" vertalen - Engels

SV

"förbindelser" in het Engels

SV

förbindelser {meervoud}

volume_up
Andra exempel är rådets problematiska förbindelser med Uzbekistan och Iran.
Other examples include the Council's problematic dealings with Uzbekistan and Iran.
Dessa frågor är alltid med i våra förbindelser med de turkiska myndigheterna.
Those issues are ever present in our dealings with Turkish authorities.
Tvärtom bör vi obevekligen driva på i våra förbindelser med Vitryssland.
On the contrary, we should drive forward relentlessly in our dealings with Belarus.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om utrikes förbindelser.
The next item is the Commission communication on the external relations package.
Södra Polen måste ha bättre förbindelser med övriga Europa.
The south of Poland must have better communication links with the rest of Europe.
Om jag går vidare till mer allmänna frågor, nämnde jag det kommande meddelandet om mänskliga rättigheter och yttre förbindelser.
Moving on to more general issues, I mentioned the forthcoming communication on human rights and external relations.

Voorbeeldzinnen voor "förbindelser" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishVi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
We need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
SwedishOch slutligen våra förbindelser med Kina och EU:s insatser på forskningsområdet.
And finally our relations with China and European effort in the field of research.
SwedishDenna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge.
That has built people-to-people relationships that will last for a very long time.
SwedishGårdagens diskussion om reformen för yttre förbindelser är också relevant i dag.
Yesterday's discussion about the external relations reform is even today relevant.
SwedishFör det andra har vi, som ni påpekat, historiska förbindelser på handelsområdet.
Secondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
SwedishTransatlantiska förbindelser är mycket viktiga för oss européer.
(FI) Mr President, transatlantic relations are very important for us Europeans.
SwedishTransatlantiska förbindelser kan dock inte inskränkas till bara visum och handel.
Transatlantic relations, however, cannot be narrowed down to just visas and trade.
SwedishDe olikheter som finns bör inte få någon större inverkan på våra förbindelser.
Any existing differences should not have an inordinate impact on our relations.
SwedishRyssland är en viktig partner för EU och vi tar våra förbindelser på stort allvar.
Russia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
SwedishVilket sedan skulle utsträckas till förbindelser mellan Europa och södra Afrika.
It could then be extended to relations between Europe and sub-Saharan Africa.
SwedishGårdagens diskussion om reformen för yttre förbindelser är också relevant i dag.
Yesterday' s discussion about the external relations reform is even today relevant.
SwedishFörbindelser mellan befintliga nät skapar både fysiska och juridiska problem.
The interconnection of existing networks poses both material and legal problems.
SwedishOch slutligen våra förbindelser med Kina och EU: s insatser på forskningsområdet.
And finally our relations with China and European effort in the field of research.
SwedishAtt upprätta förbindelser med Kosovo är emellertid en fråga för varje medlemsstat.
However, establishing relationships with Kosovo is a matter for each Member State.
SwedishDetta är ett problem som går långt utöver EU:s förbindelser med Ryska federationen.
This is an issue that goes way beyond EU relations with the Russian Federation.
SwedishVåra förbindelser med Indien kan inte enbart formas genom ett bilateralt samarbete.
Our relationship with India cannot be built only through bilateral cooperation.
SwedishI stället måste vi bygga våra förbindelser med Ryssland på en fast värdegrund.
Instead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
SwedishRättvisa ekonomiska förbindelser måste upprättas omgående.
Commissioner, fair economic relations must be established as a matter of urgency.
SwedishDu kan om du vill också låta förbindelser börja och sluta vid denna fästpunkt.
You now have the option of beginning and ending connectors at this glue point.