SV

förbindelse {commuun genus}

volume_up
1. algemeen
Det finns en nära förbindelse mellan de två och tveklöst ett samband i den betydelse ni syftar på - antibiotika.
There is a close association between the two and definitely a connection in the sense that you make reference to - antibiotics.
Spektrumet för vår förbindelse är mycket brett och innehåller element som kan användas till att utveckla partnerskapet ytterligare.
The spectrum of our association is very broad, and it contains elements which could serve to develop the partnership further.
Associeringsavtalet är därför det bästa receptet för att utvidga våra förbindelser och stimulera utbytet oss emellan.
The association agreement is therefore the best formula for extending our links and stimulating exchanges between us.
Mina tjänsteenheter står i nära förbindelse med de slovakiska myndigheterna för att diskutera denna utmaning.
My services are in close contact with the Slovak authorities to discuss the challenge.
Det behövs garantier för att de små och de nya medlemsländerna finns företrädda inom förvaltningen av yttre förbindelser.
Representation of small and new Member States in the Service must be guaranteed.
Vi har förlorat en förbindelse som förde Skottland närmare Europas gyllene triangel och således återgår Skottland till periferin.
A service which did something to bring Scotland closer to the golden triangle of Europe has been lost, and so Scotland returns to the periphery.
förbindelse (ook: besvär, båge, band, remsa)
Vi måste verka för att skapa en närmare förbindelse mellan EU och de central- och östeuropeiska staterna i Östersjöområdet.
We must work towards creating closer ties between the EU and the Central and Eastern European States in the Baltic Sea Region.
Till exempel, sexuellt överförbara sjukdomar. ~~~ kommer sprida sig via sexuella förbindelser.
For instance, sexually transmitted diseases will spread across sexual ties.
Å ena sidan finns det ekonomiska och militära förbindelser, å andra sidan låtsas man som om det inte existerar.
On the one hand, there are economic and military ties, and on the other, some people act as if she does not exist.
En allians eller en förbindelse ska inte anses vara försvagad bara för att det förekommer dispyter inom den.
An alliance or a relationship is not to be regarded as impaired merely because there are disputes within it.
Idén med betänkandet är att inrätta ett system, att skapa en maghrebunion, som en enhet, och inrätta en förbindelse mellan Maghrebländerna och Europeiska unionen.
The idea of the report is to establish a structure, to create a Maghreb Union, as a whole, and to form an alliance between the collective of the Maghreb Union and that of the European Union.
förbindelse (ook: säkerhet, band, revers, borgen)
Mellan Europa och Macao finns gamla och starka förbindelser som gör att den här relationen har en speciell karaktär.
The bonds are old and strong between Europe and Macao, making the relationship a special one.
Vår framtid, och i synnerhet vår säkerhet i en vidare bemärkelse, är i stor utsträckning beroende av att vi har goda förbindelser med det storslagna landet Turkiet.
In short, the ongoing reform process has already been of great value in drawing us closer to Turkey and in forging increasingly firm bonds of mutual trust between Turkey and ourselves.
Samtidigt bör vi komma ihåg att denna förbindelse bara är en början.
At the same time it has to be remembered that this commitment is just a start.
Detta inlägg får inte förbli enbart en retorisk förbindelse.
This should not be allowed to become just a rhetorical commitment.
Detta påverkar inte alla parters förbindelse att följa Förenta nationernas fredsplan för Västsahara.
This will not affect the commitment on all sides to comply with the UN peace plan for the Western Sahara.
Därför behövs det en bra kommunikation och en öppen förbindelse mellan kommissionen och sektorn.
This requires good communication and relations between the Commission and the industry.
Kommissionen talar i meddelandet om " en fast förbindelse när det gäller kultur och civilisation ".
In the communication, the Commission talks of " a solid relationship in terms of culture and civilisation ".
Kommissionen talar i meddelandet om "en fast förbindelse när det gäller kultur och civilisation".
In the communication, the Commission talks of "a solid relationship in terms of culture and civilisation".
förbindelse (ook: del, ärende, angelägenhet, andel)
Kommissionen skall stå i förbindelse med varje berörd medlemsstat genom den myndighet som medlemsstaten utser.
The Commission shall deal with each Member State concerned through the authority designated by that State.
Låt mig också säga något om vår bilaterala förbindelse och om förbindelsen med Förenta staterna.
Let me also make a point concerning our bilateral relationship and the relationship with the United States of America.
De kan gälla unionens förbindelser med ett land eller en region eller ha ett tematiskt upplägg.
Such decisions may concern the relations of the Union with a specific country or region or may be thematic in approach.
Vi vill att detta initiativ skall skötas i samarbete med medlemsstaterna och i förbindelse med Europaparlamentet.
We hope to conduct this initiative in cooperation with the Member States and in conjunction with the European Parliament.
Det som vi behöver stärka är parlamentets kontroll över kommissionen, och Europaparlamentets initiativ- och utvärderingsroll i förbindelse med de nationella parlamenten.
What does need to be stronger is Parliament's monitoring of the Commission and its initiative-taking and evaluating role, in conjunction with the national parliaments.
Skillnaderna måste tas upp för att verkligen kunna överbryggas, och det är på så sätt som vi, med en effektiv nord-syd-förbindelse, kunde vinna när det gäller läkemedlen.
Differences must be expressed if they are effectively to be overcome and that is how we managed to make progress on the question of medicines, when the north-south conjunction proved effective.
förbindelse (ook: anslutning, kontakt, förening, anställning)
volume_up
connection {znw.} [Am. Eng.]
Om du har en långsam förbindelse (modem) kandet ta några minuter.
On a modem or slow connection, this may take afew minutes.
Skapa förbindelse - när du markerar en tabell eller en sökning skapas en förbindelse till datakällan.
Construct connection - As soon as you select an individual table or query, a connection to the data source is constructed.
För närvarande finns bara en daglig förbindelse i vardera riktningen, och båda går mitt i natten.
At present, there is only one daily connection in each direction, both in the middle of the night.
Mina tjänsteenheter står i nära förbindelse med de slovakiska myndigheterna för att diskutera denna utmaning.
My services are in close contact with the Slovak authorities to discuss the challenge.
Vi måste se till att det finns en verklig kontakt och förbindelse och att vi får saker och ting att gå framåt.
We must ensure that there is real contact and connectivity and that we get things moving.
That is all I can tell you, except to say that I am in contact with them.
EU har sedan 1998 fört en politik för närmare förbindelser med Iran.
Since 1998 the European Union has pursued a policy of engagement with Iran.
Vi kommer att upprätthålla förbindelser på alla nivåer i regionen.
Our engagement will be at all levels in the region.
Jag välkomnar möjligheterna till utökade förbindelser med Indien och landets ökade roll i regionen.
I welcome the opportunities we have for deep engagement with India and for India’ s wider regional role.
förbindelse (ook: trafikplats)
förbindelse (ook: samband)
Det är vårt budgetutskotts önskan att arbeta med denna målsättning i nära förbindelse med de nationella parlamenten.
It is the wish of our Committee on Budgets to work on this objective in close liaison with the national parliaments.
Låt oss därför inte ge den europeiska livsmedelsmyndigheten något annat uppdrag än att göra vetenskapliga försök, i förbindelse med de nationella organen.
So let us entrust the European Food Safety Agency only with conducting scientific risk analysis, in liaison with our national agencies.
förbindelse (ook: sammanhang)
förbindelse (ook: sammanhang, samband)
volume_up
tie-up {znw.} [Br. Eng.]
2. juridisch
förbindelse
I stället föredrog man som fördragspartner organisationer som stod i nära förbindelse med uppdragsgivaren.
Instead, organisations that had close links with the clients were given preference as contractors or contracting partners.
Jag tror dock inte att det är lämpligt att skapa en förbindelse mellan fastigheterna, eftersom vi också har valdistrikt och kan ingå avtal om tjänster.
However, I do not think that creating a connection with the buildings is appropriate, because we also have electoral districts and can conclude service contracts.

Voorbeeldzinnen voor "förbindelse" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishNylanseringen av TEC är ett försök att utveckla denna strategiska förbindelse.
The relaunch of the TEC is an attempt to develop this strategic relationship.
SwedishDetta är en förbindelse med stora gemensamma intressen och obegränsad potential.
It is a relationship with great shared interests and unlimited potential.
SwedishDenna kommunikation bör utvidgas, denna förbindelse mellan norr och söder.
Communications must be improved as must the relationship between North and South.
SwedishJag skulle gärna vilja ta upp en annan punkt i förbindelse med vår egen intolerans.
I should like, if I may, to address another point in relation to our own intolerance.
SwedishVår starka förbindelse gör att vi kan diskutera dessa frågor på ett uppriktigt sätt.
The strength of our relationship allows us to discuss those matters frankly.
SwedishFästpunkter är punkter som Du själv har definierat till vilka förbindelse fästs.
Glue points are user-defined points where the Connectors are positioned.
SwedishVad som har hänt är att vi har en ohämmad förbindelse mellan likvärdiga parter.
What has happened is that we have a complex-free relationship, a relationship of equals.
SwedishDen förbindelse som förenar EU och Förenta staterna är unik och historisk.
The relationship linking Europe and the United States is unique and historic.
SwedishDet ger oss möjlighet att stärka den förbindelse som vissa ledamöter har tagit upp.
It enables us to reinforce that relationship that honourable Members have talked about.
SwedishSamtidigt måste vi hur som helst bygga denna förbindelse på ömsesidighet.
At the same time, in any case, we must base the relationship on reciprocity.
SwedishDetta handlar om samma fråga i förbindelse med den fria röstningen.
Madam President, this is on the same issue in relation to the free vote.
SwedishKommandot Stäng förbindelse visas t.ex. först när det finns en koppling.
So, for example, you only see the command Disconnect if a link has been established.
SwedishDetta skulle bli grundvalen för en förbättrad förbindelse mellan Armenien och Turkiet.
This would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
SwedishVi behöver ytterligare stärka vår förbindelse och skapa nya institutionella mekanismer.
We need to further strengthen our relationship and create new institutional mechanisms.
SwedishEn förbindelse över Fehmer bält är inte skrämmande, utan spännande.
A link across the Fehmarn Belt is an exciting, rather than a frightening project.
SwedishVi kommer nu att få ytterligare en förbindelse, nämligen mellan Litauen och Polen.
I have no doubt that this will be in the interests not only of Lithuania but also of Poland.
SwedishDenna förbindelse löser inte problemet med Litauens anslutning till EU:s energisystem.
This link does not solve the problem of how to connect Lithuania to the EU energy system.
SwedishFör att få en balanserad förbindelse med Indien måste våra medlemsstater göra likadant.
In order to have a balanced relationship with India, our Member States must do the same.
SwedishVi upprätthåller förbindelse med OSCE och det Europeiska rådet vad gäller dessa frågor.
We are liaising with the OSCE and the Council of Europe on these issues.
SwedishVi kommer att stå vid er sida och vara präglade av den konstruktiva förbindelse som ni nämnde.
We shall be at your side in that spirit of constructive rapport you mentioned.