"daglig" vertalen - Engels

SV

"daglig" in het Engels

SV daglig
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

daglig (ook: vanlig, om dagen)
Enligt reglerna krävs en daglig viloperiod indelad i perioder på nio och tre timmar.
The rules will require a daily rest period divided into periods of nine and three hours.
Denna typ av prognos finner sin grund i fluktuationerna på marknaderna med daglig handel.
The justification for this type of prognosis is volatility in daily markets.
För människorna i Sydtyrolen är detta en daglig påminnelse om de orättvisor de utsattes för.
For the South Tyroleans, this is a daily reminder of an injustice suffered.
daglig
Förslaget till ett datorstött system för daglig övervakning skall prövas.
The proposal for a computerised system for monitoring on a day-to-day basis is being examined.
Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är en daglig verklighet i gränsområden som det jag kommer ifrån.
Cross-border healthcare is a day-to-day reality in border areas like the one which I come from.
Men det räcker inte med att vilja: landet måste även kunna hantera självständigheten på daglig basis.
But wanting is not enough: the country also has to be able to manage that independence on a day-to-day basis.
Folket kommer att värdera ett medlemskap på grundval av de dagliga erfarenheterna.
The people will value membership on the basis of their everyday experiences.
Ni räknade upp dessa uppgifter och de flesta berör vårt dagliga arbete här.
You enumerated these tasks, and most of them relate to our everyday work here.
Det är nu en del av det dagliga livet på arbetsplatser, i hem och i skolor.
Now it is part of everyday life in offices, homes and schools.
daglig (ook: dag-, dags-, dygn-, dygns-)

Voorbeeldzinnen voor "daglig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishFattiga människor lever kortsiktigt, i en daglig kamp för att få mat på bordet.
Poor people live in the short term, in a day-today struggle to put food on the table.
SwedishDet låter folk uppleva Europa på nära håll och på daglig basis, oavsett var de befinner sig.
I also express my gratitude to both the Irish and Netherlands presidencies of the Council for all their work.
SwedishDet är väl känt att de personer som har drabbats av ALS har behov av daglig assistans på heltid, dygnet runt.
It is a well-known fact that those affected by ALS need full-time assistance, 24 hours a day.
SwedishI dag är det till daglig hjälp för nästan var och en av oss.
Now, nearly all of us make use of it every day.
SwedishKravet på löneutjämning finns med i utskottets förslag, men tyvärr inte kravet på sänkt och jämlikt fördelad daglig arbetstid.
Both where families and workplaces are concerned, that is much better than part-time for women and full-time for men.
SwedishOch du vet mycket väl... om jag inte har en daglig sportuppdatering... förstör det hela dagen, med början vid morgonen.
So, you know perfectly well... if I don't have an up-to-date sports section to work with... it throws off my whole day, startin ' with my morning dump.
SwedishDet innebär ett erkännande av nya villkor som borde bli daglig rutin för alla offentliga och privata verksamheter.
SwedishArbetstillfällena har blivit fler och företaget har fått en resursökning i form av längre och effektivare daglig utnyttjning av produktionskapaciteten.
The number of jobs has increased and companies have gained by increasing production capacity and heightening the efficient use of the day.
SwedishVi hade fokusgrupper med folk med daglig kontakt med barn, som dagispersonal, som vi pratade med, bekräftade några hypoteser, identifierade några stora frågor om genusskillnad och lek.
We talked to them, confirmed some hypotheses and identified some serious questions about gender difference and play.
SwedishSedan sex månader för de ryska ledarna ett smutsigt krig av kolonialtyp, på grund av simpla maktambitioner, vilket leder till en daglig dos av barbari.
For six months now, owing to sordid ambitions of power, the Russian administration has been conducting a dirty colonial war, piling on more dreadful atrocities every day.
SwedishKontrollen och den indirekta och direkta censuren av den lokala och utländska pressen samt kontrollen och filtreringen av informationen på Internet har blivit en daglig realitet.
Direct and indirect control over, and censorship of, the local and foreign press and the imposition of controls and filters on the Internet have become a fact of life.
SwedishMen redan nu - som dr Kindermann helt korrekt påpekar - kommer varje dag resenärer, turister tillbaka från Afrika och Asien där mul- och klövsjuka med dess många varianter är en daglig realitet.
As Dr Kindermann rightly pointed out, however, travellers and tourists are already returning from Africa and Asia every day, where FMD, with its many varieties, is a common occurrence.