"IDA" vertalen - Duits

SV

"IDA" in het Duits

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "IDA" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "IDA" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishRådet känner till två studier som kommissionen har inlett inom IDA-programmet.
Dem Rat sind zwei von der Kommission im Rahmen des IDA-Programms durchgeführte Studien bekannt.
SwedishDet är bra att man har lärt sig läxan från tidigare arbete med IDA.
Erfreulicherweise wurden aus der vorangegangenen IDA-Arbeit Lehren gezogen.
SwedishRead har varit mycket delaktig i IDA-programmet under årens lopp.
Frau Read hat sich in den letzten Jahren sehr stark für das Programm IDA eingesetzt.
SwedishI december 1997 lade kommissionen fram sina förslag till en andra fas för IDA-programmet.
Im Dezember 1997 legte die Kommission ihre Vorschläge für eine zweite Phase des IDA-Programms vor.
SwedishDe är alla bra exempel som är värda att nämna på de påtagliga fördelarna med de möjligheter som IDA ger.
Dies alles sind gute, zitierbare Beispiele der greifbaren Vorteile von IDA.
SwedishIDA kommer att ligga till grund för detta, och detta samarbete kommer även att utvidgas till medborgare och företag.
Darauf wird aufgebaut und diese Zusammenarbeit auch auf Bürger und Unternehmen ausgedehnt.
SwedishDen årliga kostnaden för Testa-programmet, den del av IDA som behandlar infrastruktur, är 4,6 miljoner euro.
Die jährlichen Kosten des Programms TESTA, der mit Infrastruktur befasste Teil von IDA, belaufen sich auf 4,6 Mio. Euro.
SwedishKommissionen skulle vilja att nätverket så långt det är möjligt kan använda de tjänster som erbjuds av Ida-programmet.
Nach Ansicht der Kommission sollte das Netz nämlich möglichst weitgehend die im IDA-Programm angebotenen Dienste nutzen können.
SwedishIDA-programmet är mer komplicerat.
SwedishIDA-projekten att kunna dra fördel av allmänna tjänster inom området för informationsteknologi som erhålls genom marknaden.
So werden die IDA-Projekte inzwischen beispielsweise von auf dem Markt erworbenen generischen Telematikdiensten profitieren können.
Swedish. – Vid sidan av den huvudsakliga verksamheten förbereder IDA-enheten ett fullständigt lanserande av programmet under första halvåret 2005.
Neben diesen großen Aktionen trifft die IDA-Gruppe Vorbereitungen, damit das Programm in der ersten Hälfte 2005 in vollem Umfang anlaufen kann.
SwedishDetta nya förslag kommer inte bara att skapa påtagliga fördelar inom ramen för IDA; det kommer också att skapa fördelar för europeiska medborgare och företag.
Dieser Vorschlag führt nicht nur zu einem greifbaren Nutzen bei IDA, sondern bringt auch Vorteile für die europäischen Bürger und Unternehmen.
SwedishDet skulle också göra det möjligt för kommissionen att under 2004 noggrant förbereda övergången från det nuvarande IDA-programmet till det nya IDABC-programmet.
Die Kommission könnte so im Laufe des Jahres 2004 den Übergang vom gegenwärtigen IDA-Programm zum neuen IDABC-Programm gründlich vorbereiten.
SwedishIDA fungerar för närvarande på följande områden: jordbruk, humanitärt bistånd, den inre marknaden, statistik, miljö, handel, sysselsättning och utbildning.
Zurzeit ist IDA in den folgenden Bereichen aktiv: Landwirtschaft, humanitäre Hilfe, Binnenmarkt, Statistik, Umwelt, Handel, Beschäftigung und Bildung.
SwedishDet vi har att göra med här är att utvidga framgångarna med IDA-programmet när det gäller gränsöverskridande samarbete och kommunikation mellan offentliga förvaltningar.
Wir untersuchen hier die Ausweitung der IDA-Erfolge auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen öffentlichen Verwaltungen.
SwedishJag är också glad att notera det imponerande resultat som har åstadkommits inom ramen för IDA-programmet – gränsöverskridande samarbete och samordning mellan offentliga förvaltningar.
Erfreulich sind auch die beeindruckenden Ergebnisse im Rahmen des Programms IDA für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Behörden.
SwedishI synnerhet när det gäller IDA-programmet försöker vi att knyta ihop skolor, förvaltningar, små och medelstora företag och allmänna sjukhus med varandra, och förmedla detta nya vetande.
Insbesondere mit dem IDA-Programm versuchen wir, Schulen, Verwaltungen, kleine und mittlere Betriebe, öffentliche Krankenhäuser miteinander zu verbinden und dieses neue Wissen zu transportieren.

Andere woorden

Swedish
  • IDA

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Duits woordenboek voor meer vertalingen.