CS zapsat
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Nový název "Rejstřík transparentnosti" ulehčí nekomerčním organizacím nechat se do rejstříku zapsat.
The new name - transparency register -makes it easier for non-commercial organisations to join the register.
Poslanci se však mohou ve čtvrtek a v pátek zapsat na prezenční listinu a pokračovat v práci jako obvykle.
However, on Thursday and Friday, Members will be able to sign the attendance register and work as usual.
Pro právnickou osobu je v Německu povinné a zároveň běžné zapsat při založení svou adresu do online katalogu.
It is both mandatory and normal practice in Germany for a legal entity to register its address in an online directory when it is founded.
zapsat (ook: napsat, psát, zapisovat)
Chcete-li si zapsat poznámku pomocí pera tabletu, stačí jednoduše začít psát na místě, kde se má zobrazit zápis inkoustem.
To write a note using a tablet pen, simply start writing on the note where you want the ink to appear.
Velikost virtuální paměti přidělené procesu, kterou nelze zapsat na jiné médium.
Amount of committed virtual memory for a process that cannot be written to another storage medium.
Velikost virtuální paměti přidělené procesu, kterou lze zapsat na jiné paměťové médium, například na pevný disk.
Amount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk.
Máte-li pocit, že je pro zapamatování nutné si heslo zapsat, neoznačujte jej jako heslo a uchovávejte jej na bezpečném místě.
If you feel you must write down your password in order to remember it, make sure you don't label it as your password, and keep it in a safe place.
Domníváte-li se, že je pro zapamatování nutné si heslo nebo přístupové heslo zapsat, neoznačte je jako heslo a uložte je na bezpečném místě.
If you think you must write down your password or passphrase to remember it, make sure you don't label it as such, and keep it in a safe place.
Máte-li pocit, že je pro zapamatování nutné si heslo nebo přístupové heslo zapsat, neoznačujte jej jako heslo a uchovávejte jej na bezpečném místě.
If you feel you must write down your password or passphrase to remember it, make sure you don't label it as such, and keep it in a safe place.
Země EU bydliště může zamítnout zapsat voliče, kteří jsou nezpůsobilí pro volby v zemi původu.
The EU country of residence may refuse, if it so wishes, to enter voters who are disqualified from voting in their country of origin.
Mám na mysli skutečnost, že řada kandidátů si nemohla dovolit zapsat se na seznamy v důsledku finančních obtíží, které postihly jejich strany.
I refer to the fact that a number of candidates could not afford to enter the lists because of financial difficulties affecting their parties.
Nedokážu pochopit, co "povinný" znamená: nemůže to přeci znamenat, že se do rejstříku musí zapsat všechny společnosti, všechny podniky a všichni občané.
I cannot understand what 'obligatory' means: it cannot mean that all companies, all enterprises or all citizens must be entered in this register.
zapsat (ook: imatrikulovat)
Vrátil se a řekl mi: "OK, Johne, zaregistroval jste se na jeden kredit, takže můžete mít klíč do kanceláře, můžete se zapsat -- jen co se zapíšete, můžete používat knihovnu.
He came back; he said to me, "OK John, now that you've registered for that one credit, you can have a key to an office, you can matriculate -- you’re matriculating, so you can use the library.
zapsat (ook: zapisovat)
zapsat

2. "do deníku"

zapsat

Voorbeeldzinnen voor "zapsat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechKlikněte na šipku pod kartou Zapsat na disk CD a potom na příkaz Další možnosti.
Click the arrow below the Burn tab, and then click More Options.
CzechVelikost virtuální paměti přidělené procesu, kterou nelze zapsat na jiné médium.
Amount of committed virtual memory for a process that cannot be written to another storage medium.
CzechA budete-li mít odvahu, pane Topolánku, můžete se zapsat do historie.
If you can keep your nerve, Mr Topolánek, you will go down in history.
CzechChcete-li zapsat poznámku pomocí klávesnice, klikněte na místo, kde má být zobrazen text, a začněte psát.
To type a note, click where you want the text to appear, and then start typing.
CzechMějte prosím na paměti, že se musíte předem zapsat do seznamu.
Please remember that you have to put your name on the list in advance.
CzechPotom zkuste seznam pro zápis znovu zapsat na nový disk CD.
Then, try burning the list again to a new CD.
CzechNapříklad tuto adresu protokolu IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 lze zapsat takto: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
For example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
CzechPrávo dvakrát zapsat tuto skladbu na zvukový disk CD.
The right to burn the song to an audio CD twice
CzechLetošek by se mohl zapsat jako rok vymýcení obrny.
We may see the eradication of polio this year.
CzechNa panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zapsat na disk.
CzechVelikost virtuální paměti přidělené procesu, kterou lze zapsat na jiné paměťové médium, například na pevný disk.
Amount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk.
CzechMůže se zapsat do historie, vzejde-li z něj dohoda o konkrétních zásadách rozvoje vnitřního trhu s energií.
It may become an historic event if there is agreement on specific principles for the development of the internal energy market.
CzechPrávo dvakrát zapsat tuto skladbu na disk CD
The right to burn the song to a CD twice.
CzechChcete-li hlasovat, musíte o účast vyjádřit zájem a nechat se zapsat do seznamu voličů dané země.
If you want to vote in these elections, you need to express your intention to do so and ask to be put on the electoral roll in that country.
Czech

~~~ Paměť - nestránkovaný fond Velikost virtuální paměti potvrzené pro proces, kterou nelze zapsat na jiné úložné médium. ~~~

~~~ Memory - Non-paged Pool. ~~~ Amount of committed virtual memory for a process that can't be written to another storage medium. ~~~

CzechDisk již nemusí být zapisovatelný například v případě, že jste se dříve pokusili na něj zapsat data, avšak zápis jste zastavili před jeho dokončením.
This disc might not be writable, for example, if you previously tried to burn items to the disc but you stopped the burn before it was finished.
CzechPochopitelně to bude i něco stát především v těch členských státech, kde bylo doposud rodičům umožněno zapsat své děti do vlastního pasu.
Of course, this will carry a price tag. This will certainly be the case in Member States which have until now allowed children to be included on their parents' passports.
CzechPostup zápisu na disk můžete sledovat, když klepnete na kartu Zapsat na disk CD a pak klepnete na zapisovací jednotku, která provádí zápis, v navigačním podokně.
As the disc is burned, you can check its progress by clicking the Burn tab, and then clicking the disc burner that is burning in the Navigation pane.
CzechJe vhodné si skladby, které hodláte zapsat na disk, vždy alespoň jednou celé poslechnout, aby bylo zaručeno, že u záznamů nejsou problémy s kvalitou.
It is always good practice to listen to the songs you intend to burn all the way through at least once to confirm there are no quality problems with the recordings.
Czech

~~~ Paměť - stránkovaný fond Velikost virtuální paměti potvrzené pro proces, kterou lze zapsat na jiné paměťové médium, například na pevný disk. ~~~

~~~ Memory - Paged Pool. ~~~ Amount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk. ~~~