"těsnější" vertalen - Engels

CS

"těsnější" in het Engels

EN

CS těsnější
volume_up
{vergrotende trap}

těsnější
volume_up
tighter {vergr.tr.}
Proto se na Komisi naléhavě obracím s tím, že bychom měli mít mnohem těsnější časový rámec.
So I would urge the Commission that we should have a much tighter timeframe.

Voorbeeldzinnen voor "těsnější" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechS Komisí však potřebujeme těsnější partnerství, nikoli tichou alianci.
We need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
CzechZdá se, že odpovědí na jakýkoli problém je vždy těsnější evropská integrace.
It seems that whatever the problem is, the answer is always closer European integration.
CzechPak bude možné budovat ještě těsnější přátelství s touto krásnou zemí.
Then we will be able to develop an even closer friendship with this beautiful country.
CzechMáme pocit, že neexistuje jiné řešení než těsnější spolupráce Evropské unie a Ruska.
We feel that there is no alternative to deeper cooperation between the European Union and Russia.
CzechDámy a pánové, uvízli jsme v teorii o stále těsnější unii.
Ladies and gentlemen, we are held captive by the theory of the ever closer union.
CzechTěsnější hospodářské vazby mezi těmito dvěma kontinenty by mohly přinést oběma stranám řadu výhod.
Closer economic ties between the two continents could be of great benefit to both sides.
CzechPředstavuje obrovské odhodlání lidí a vytváří těsnější spojenectví občanů a Evropské unie.
It reflects the huge determination of individuals and strengthens the bond between citizens and the EU.
CzechV EU existuje demokratický deficit, protože stále těsnější unie byla vytvářena jako neodvolatelná.
There is a democratic deficit in the EU because the ever-closer Union was designed as irrevocable.
CzechSoučasná situace dokládá potřebu těsnější spolupráce s černomořskými státy.
The current situation demonstrates the need for ever-closer cooperation with the countries of the Black Sea area.
CzechDovolte mi, abych uzavřel tím, že podle mého názoru může eurozónu zachránit pouze těsnější a silnější unie.
Let me conclude by saying that, in my opinion, only a closer and stronger union can save the eurozone.
CzechSmyslem Evropské unie je vytvářet stále těsnější unii.
The European Union is about an ever closer union.
CzechBritská veřejnost v roce 1975 si přečte dokumenty, že se jedná o stále těsnější unii a nikoli zónu volného obchodu.
The British public in 1975 will have read in the documents that this is about an ever closer union and not a free-trade area.
CzechČím dál těsnější vztah Gruzie s Evropskou unií, který se jasně projevuje v řadě nedávných činností, je třeba uvítat.
Georgia's increasingly close relationship with the European Union, evident in a range of recent activities, is to be welcomed.
CzechOd té doby jsou její vztahy s Evropskou unií ještě těsnější, a Černá Hora si jednoznačně zvolila evropský kurz.
Since then, its relations with the European Union have become ever closer, and Montenegro has clearly chosen to steer a European course.
CzechOdmítají konvenční moudrost stále těsnější unie a chtějí volnější, flexibilnější systém mezivládní spolupráce.
They reject the conventional wisdom of ever-closer union and want to see a looser, more flexible system of intergovernmental cooperation.
CzechMezi jeho priority se řadily hospodářský růst, bezpečnější Evropa a těsnější vztahy se zeměmi na jižních a východních hranicích Unie.
Its programme includes economic growth, a more secure Europe, and closer relations with the EU’s eastern and southern neighbours.
CzechPodívejme se na věc zpříma; z procesu hlubší hospodářské integrace už nevede žádná cesta zpět a to s sebou nese nezbytnost těsnější politické unie.
Let us face it; there is no escape from deeper economic integration and this therefore implies closer political union.
CzechEvropa a OSN mají mnoho společných cílů a zájmů, což je podle mě důvodem k ještě těsnější spolupráci a součinnosti zdrojů.
Europe and the UN have a wealth of objectives and interests in common, which, in my view, justifies even closer cooperation and resource synergies.
CzechJsem rád, že zpráva zdůrazňuje, že je důležité, aby existovala těsnější spojitost mezi přímými platbami a ochranou přírodních zdrojů.
I am pleased to see that the report stresses the importance of closer links between direct payments and conservation of natural resources.
CzechTaké je podporujeme v jedné větě preambule, která byla ironií osudu zachráněna z plamenů: těsnější svazek národů Evropy.
We will also have supported them in a sentence of the preamble which, ironically, was rescued from the flames: an ever closer union between the peoples of Europe.