"stabilní" vertalen - Engels

CS

"stabilní" in het Engels

CS stabilní
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

1. algemeen

Také v Turecku vidíme stabilní pokrok.
We have seen steady progress in Turkey as well.
Vítám zejména stabilní pokrok ve finančních službách, IFRS a dohodě broker/dealer.
In particular I welcome the steady progress that has been made on financial services, IFRS and the broker/dealer agreement.
V posledních několika letech jsme v Evropské unii zaznamenali stabilní nárůst poptávky po transplantacích orgánů.
The last few years have seen a steady, rapid rise in the need for organ transplants within the European Union.
Protože to jsou jediné stabilní tvary.
Because triangles are the only rigid structures.

2. IT

stabilní
Jižní Súdán nebude stabilní, pokud nebude stabilní severní Súdán, a naopak.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
Můžeme toho dosáhnout jen se stabilní měnou a stabilní ekonomikou.
We can only achieve that with a stable currency and a stable economy.
Všichni víme, že západní Balkán nebude stabilní, pokud nebude stabilní Srbsko.
We all know that the Western Balkans will not be stable unless there is stability in Serbia.

Voorbeeldzinnen voor "stabilní" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechVšechny tyto úkoly se podařilo zvládnout a euro je dnes pevnou a stabilní měnou.
These challenges were successfully overcome and the euro is firmly established today.
CzechEvropská unie a Kanada mají již mnoho let dobré a stabilní obchodní vztahy.
The European Union and Canada have had good, solid trade relations for many years.
CzechMusíme nastartovat růst, ale přitom je třeba mít stabilní veřejné finance.
We need to kick-start growth but, in doing so, we need to have stability in public finances.
CzechKlíčové je přerozdělování a přerozdělování vyžaduje stabilní vládu.
Redistribution is the key, and redistribution needs a solid government.
CzechMinulých deset let byly globální teploty stabilní nebo se snižovaly.
For the last 10 years global temperatures have been static or falling.
CzechStabilita EU závisí také na tom, jak jsou stabilní sousední země.
The stability of the EU also depends on the stability of its neighbours.
CzechPokud začneme všichni uplatňovat stabilní tlak, potom se nám určitě podaří dosáhnout požadovaných výsledků.
If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
CzechKdyž máte 10 skupin s typickým výkonem, tak asi šest z nich postaví stabilní konstrukci.
If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures.
CzechPokud chceme mít stabilní východní hranice, potřebujeme více demokracie a více tržního hospodářství.
If we want stability on our eastern frontiers we need more democracy and more market economy.
CzechMožná bychom opravdu měli počkat na stabilní právní rámec, než začneme systém SIS II využívat.
Maybe we really have to wait for a solid legal background for data protection before we start using SIS II.
CzechSlušné ceny a stabilní trh zaručují zemědělcům příjem.
Good prices and market stability guarantee an income for farmers.
CzechCílem by mělo být, aby banky byly dostatečně stabilní a byly tak schopny vypořádat se s příští recesí.
The aim should be for the banks to have sufficient stability to be able to cope with the next recession.
CzechNapříklad v Maďarsku by takto vysoký hotel musel mít instalována stabilní hasicí zařízení (tzv. sprinklery).
In Hungary, for example, a hotel of this height would have been required to have had sprinklers fitted.
CzechSpolečná měna vytváří pro podniky stabilní prostředí, protože je zbavuje nejistoty stran vývoje směnných kurzů.
The common currency creates stability for businesses, which do not need to worry about exchange rates.
CzechAčkoli podporuji zásadu přeshraničního uplatňování, musí být právně stabilní a silnější, než je dnes.
While I support the principle of cross-border enforcement, it has to be legally sound and stronger than it is now.
CzechExistuje šest typů objektů: plovoucí svíčky, stabilní svíčky, kameny, dřevěné kůly, vážky a origami.
There are six types of objects: floating candles, stationary candles, rocks, wooden posts, dragonflies, and origami.
CzechŽádný tým nepostavil stabilní konstrukci.
Here's what happened: Not one team had a standing structure.
CzechLidé pro stáří chtějí řádné a stabilní důchody.
People want proper, secure pensions in their old age.
CzechStabilní umístení nebo uvolnení pruhu komponent
CzechDoufejme, že je to opravdu stabilní.
This is the second day in Rockett's life.