"podávat" vertalen - Engels

CS

"podávat" in het Engels

CS podávat
volume_up
{werkwoord}

Byli bychom mohli hovořit mnohem méně o tom, co by měly dělat školy a jaké jídlo by měly podávat.
We could have had a lot less to say about what schools should do and what food they should serve.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Až k tomu jednoho dne skutečně dojde a poslanci budou mít možnost podávat legislativní návrhy, najde si každá lobistická skupina svého poslance, který bude sloužit jejím zájmům.
When the day comes for Members to make legislative proposals, each lobby will find a Member to serve its own interests.
podávat (ook: minout, míjet, plynout, podat)
Kromě toho se ukazuje, že informátoři nemohou podávat zprávy o podezřeních úřadu OLAF zcela bezpečným způsobem.
Moreover, it appears that whistleblowers cannot pass on their suspicions related to fraud to OLAF in a safe manner.
podávat (ook: odevzdat, podat)
Nemůžete v jednom gestu podávat ruku a současně s ní udeřit.
You cannot, in the same gesture, shake hand and give a blow.
Pan Zapatero si nemůže podávat ruku s vedoucím představitelem, jako je pan Chávez, který Venezuelu mění na útočiště pro teroristy.
Mr Zapatero cannot shake the hand of a leader such as Mr Chávez, who is turning Venezuela into a haven for terrorists.

Voorbeeldzinnen voor "podávat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechPotřebujeme celý proces zjednodušit, aby občané mohli stížnosti podávat snadněji.
We need more simplification so that it is easier for citizens to make a complaint.
CzechInformace musí být jasné a srozumitelné a musí se podávat ve správném čase.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
CzechNechápu, jak můžeme podávat vysvětlení k našemu hlasování, když se nekonalo.
I do not see how we can give explanations of vote when the vote has not taken place.
CzechOd ratingových agentur se očekává, že budou podávat informace o kvalitě úvěrů.
Credit rating agencies are supposed to provide information about the quality of credit.
CzechMůžete podávat kontrolní lék v příliš velkých dávkách, takže lidé pocítí vedlejší účinky.
You can give the competing drug in too high a dose, so that people get side effects.
CzechMůžete tedy až do zítřka do 9:00 podávat námitky k tomuto výkladu.
So you have until tomorrow at 9.00 to lodge objections to this interpretation.
CzechChtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
CzechNaším úkolem je dosáhnout výsledky pro lidi v Evropě, nikoli pouze podávat vysvětlení.
It is our job to achieve results for the people of Europe and not just to make explanations.
CzechPrávo občanů podávat stížnosti je například základním principem EU.
The right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.
CzechPokud bude zachována profesní mlčenlivost, vítám povinnost úředníků podávat svědectví.
Provided that professional secrecy applies, I welcome the obligation for officials to testify.
CzechSoukromé žaloby mohou podávat veřejné orgány i jednotlivci či skupiny.
Private legal actions may be brought by a public body and also by individual or group actions.
CzechMůžete podávat kontrolní lék v příliš malých dávkách, takže lidé vlastně nejsou správně léčeni.
You can give the competing drug in too low a dose, so that people aren't properly treated.
Czech

~~~ Chcete podávat hvězdné výkony? ~~~ Zjistěte, jak díky Windows 7 zvládnete více úkolů.

~~~ Be a superstar: Learn how Windows 7 helps you get more done.

CzechDále musíme zvýšit veřejné povědomí občanů a možnost vznášet stížnosti, podávat petice.
Moreover, we have to increase awareness and the possibility for citizens to complain, to petition.
CzechA tak začali občanští reportéři podávat zprávy i o tomto.
And so they started, the citizen journalists started reporting that as well.
CzechJe důležité provádět pravidelné hodnocení zavádění strategie a podávat v určitých intervalech hlášení.
Regular reviews of the introduction of the strategy and interim reports are essential.
CzechA konečně, pane premiére, my Španělé nepřijmeme to, aby nám byla upírána možnost podávat návrhy.
Finally, Prime Minister, we Spanish will not accept being denied the ability to make proposals.
CzechČlenské státy mají povinnost každé dva roky podávat Komisi zprávu o uplatňování systému.
Member States are required to report to the Commission on the application of the system every two years.
CzechStávající mezinárodní žebříčky ovšem mohou podávat neúplný obraz výkonnosti univerzit.
However, existing international rankings can give an incomplete picture of the performance of universities.
CzechJeho úkolem je zvyšovat kvalitu finančního řízení EU a podávat zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky.
Its role is to improve EU financial management and report on the use of public funds.