"nahrazování" vertalen - Engels

CS

"nahrazování" in het Engels

CS

nahrazování {onzijdig}

volume_up
nahrazování
Plyn a uhlí budou při nahrazování jaderné energie hrát významnou úlohu.
Gas and coal will play an important role in replacing nuclear energy.
Nahrazování politiků na místní úrovni z politických důvodů během současné politické krize svědčí o nedostatku odpovědnosti na straně vlády.
Replacing, on political grounds, local administration policy-makers during the current economic crisis highlights a lack of responsibility on the government's part.
Překonání současných deficitů a nerovnováhy musí být založeno na podpoře zvyšování a diverzifikace výroby bílkovinných plodin a na politice postupného nahrazování dovozů.
Overcoming the present deficits and imbalances must be based on support for increasing and diversifying protein crops, and on a policy of gradually replacing imports.
nahrazování (ook: substituce, záměna)
Nahrazování je dalším klíčovým faktorem.
Substitution is another key factor.
Jedno inovační partnerství se bude zaměřovat zejména na činnosti, které můžeme provádět v oblasti recyklace surovin a jejich nahrazování.
One of the innovation partnerships will concentrate, in particular, on activities that we can carry out in the raw materials recycling and substitution sector.

Voorbeeldzinnen voor "nahrazování" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechJak způsobíme převrat v nahrazování umělými klouby?
How are we going to revolutionize artificial joint replacement?
CzechKmenové buňky nám dávají naději na nové začátky- malé, zvětšující se krůčky, buňky namísto orgánů, obnovování namísto nahrazování.
Stem cells provide hope for new beginnings -- small, incremental steps, cells rather than organs, repair rather than replacement.
CzechJe jen znamením postupujícího nahrazování evropských národních států nadnárodní vládou EU, tzn. vládou, která vládne nad národními státy.
It marks the ongoing replacement of European nation states with an EU supranational government, meaning above nation states.
CzechStále častější nahrazování těchto různých zařízení představuje problém s odpadem a s nebezpečnými látkami v nich obsaženými.
The increasingly frequent replacement of these various items of equipment presents the issue of waste and of the hazardous substances present in that waste.
CzechTakže místo nahrazování živočišné stavy rostlinnou, se náš chronický apetit jenom rozšířil a ty nejnebezpečnější stránky zůstaly nezměněny.
So, instead of substituting plants for animals, our swollen appetites simply became larger, and the most dangerous aspects of them remained unchanged.
CzechNapříklad v Portugalsku není porodnost dostatečně vysoká na to, aby zajistila plynulé nahrazování generací, a tato situace ohrožuje budoucnost.
In Portugal, for example, the birth rate is not high enough to ensure that generations are replaced, and this situation is jeopardising the future.
CzechNení náhodou, že jedno z inovačních partnerství zmíněných Komisí se vztahuje právě na suroviny a zkoumání způsobů recyklace a nahrazování surovin.
It is not a coincidence that one of the innovation partnerships mentioned by the Commission is precisely about raw materials, researching ways to recycle and replace raw materials.