ES amodorrar
volume_up
[amodorrando|amodorrado] {werkwoord}

amodorrar (ook: aletargar)
amodorrar (ook: atontar, idiotizar, alelar)
amodorrar
amodorrar
volume_up
v + o + adv, v + adv + o {ww.} (make sleepy)

Synoniemen (Spaans) voor "amodorrar":

amodorrar