RO a pune
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Această inovație incredibil de democratică va pune bazele unei noi cetățenii europene.
This incredible democratic innovation will lay the foundations for a new European citizenship.
În final, directiva pune bazele colaborării europene în domeniul sănătăţii.
Lastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
Pe scurt, sper că, în această după-amiază, vom pune bazele acestei rezoluţii.
In short, it is my hope that, this afternoon, we shall lay clear foundations for this resolution.
De aceea, se poate pune cartea de 10 pe un valet, dar nu pe un 3.
So you can place a 10 on a jack, but not on a 3.
Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru a pune în practică aceste lucruri.
However, it will take time to put this in place.
Țara pune un accent puternic pe urmarea politicilor proeuroatlantice.
The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Şi da, în Europa există tendinţa de a pune procesul înaintea rezultatelor.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Este strict în ceea ce priveşte conturile noastre publice şi îl vom pune în aplicare.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
Ce metode există pentru a pune în practică aceste principii şi obiective?
What ways are there to put into effect these principles and objectives?
Așa cum am afirmat la începutul dezbaterii, vom pune roțile în funcțiune mâine.
As I said at the beginning of the debate, we will set the wheels in motion tomorrow.
Ar trebui să ne asigurăm că doamna Timoșenko pune bazele unei opoziții constructive.
Make sure that Mrs Tymoshenko helps to set up a constructive opposition.
Acest lucru ar pune în mișcare spirala inflaționistă din nou.
That would set the inflationary spiral in motion once again.
a pune (ook: a urzi, a regiza, a înscena)
Să sperăm că va pune chestiunea pensiilor în centrul preocupărilor UE.
Hopefully it will put the issue of pensions centre stage in EU matters.
Totuşi, în acest moment, problema care se pune nu este atât finanţarea, cât elaborarea de către oraşe a unor proiecte eficiente şi a unor politici într-adevăr dedicate.
However, at this stage it is not so much an issue of finance, but more about good projects and really dedicated policy from the cities.
Sper, de asemenea, foarte mult că Comisia va profita de ocazia prezentată de raportul Grech pentru a pune în centrul preocupărilor sale progresul cetăţenilor UE.
I also very much hope that the Commission will genuinely take the opportunity presented by the Grech report to put the progress of EU citizens centre stage.
a pune (ook: a aplica)
a pune (ook: a fixa, a lega, acorda, a ataşa)
a pune
Cu toate acestea, UE nu are mijloace rezonabile și realiste pentru a pune în aplicare normele corecte stabilite cu mult timp în urmă, la 12 iulie 2006.
However, the EU lacks reasonable and realistic means to enforce the sound regulations that were laid down as long ago as 12 July 2006.
Aceasta ar pune capăt tradiţiilor juridice naţionale şi legilor concepute de fiecare stat membru cu privire la chestiuni sensibile precum dreptul civil şi dreptul contractual.
This would mean the end of national legal traditions and the laws that every Member State has laid down on issues as sensitive as civil and contract law.
Pentru a le pune capăt, statele membre trebuie să impună respectarea interdicţiei stabilite în dreptul penal al acestora, iar practicarea mutilării trebuie să fie considerată o infracţiune.
In order to put a stop to them, the Member States must enforce compliance with the prohibition laid down in their criminal law, and the practice of mutilation must be considered a criminal offence.
a pune (ook: a căra)
Comisia va pune acum în aplicare poziţia respectivă.
The Commission will now carry out that position.
Uniunea Europeană nu poate pune în aplicare mai multe măsuri, în mai multe state membre, cu un buget mai mic.
The European Union cannot carry out more measures in more Member States with a smaller budget.
Întrebarea adresată statelor membre este: Ce anume îi oferă domnului Solana pentru a pune în aplicare politicile comune de apărare?
The question for the Member States is: What are they offering Mr Solana to carry out our common defence policies?
Şi da, în Europa există tendinţa de a pune procesul înaintea rezultatelor.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Ce metode există pentru a pune în practică aceste principii şi obiective?
What ways are there to put into effect these principles and objectives?
Este strict în ceea ce priveşte conturile noastre publice şi îl vom pune în aplicare.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.

2. "a adăuga"

Pentru a pune la dispoziție un program de completare pentru utilizare în browser, faceți clic pe Activare.
To make an add-on available for use in the browser, click Enable.
Noi răspundem politicos că este interesant şi că ar trebui să fie adăugat ceva la acesta; apoi toată lumea îl pune spre păstrare într-un sertar.
We respond politely that it is interesting and that something should be added to it; then everyone puts it away in a drawer.
Partidul pentru Libertate crede de asemenea că este un lucru bun faptul că această directivă va pune capăt costurilor ascunse și costurilor adăugate la sfârșit.
The PVV also thinks it is a good thing that this directive will put an end to hidden costs and those added on at the end.

3. "a anexa"

a pune

4. "a obliga"

Într-adevăr, avem obligaţia de a pune lucrătorii Europei în situaţia de a se adapta cerinţelor economiei.
Indeed, we are obliged to put Europe's workers in a position to adapt to the requirements of the economy.

5. "a planta"

a pune (ook: a planta, a sadi)
a pune (ook: a semăna, a însămânța)
Dacă UE nu se poate pune de acord asupra chestiunilor esenţiale privind politica energetică, ea va fi în continuare victima eforturilor de dezbinare.
If the EU is unable to strike a unified chord on the essential matters of energy policy, it will continue to be the victim of efforts to sow division.

Voorbeeldzinnen voor "a pune" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianOri de câte ori le convine socialiştilor, se pune problema lipsei de autoritate.
Whenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
RomanianNu poţi învinui şi închide pe cineva fără a-l pune sub acuzare şi fără a-l judeca.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
RomanianDe fapt, ea pune în legalitate producția de celule pe bază de telururi de cadmiu.
In fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
RomanianÎn plus, SEAE va pune la dispoziţia cetăţenilor Europei puţine servicii consulare.
In addition, the EEAS will offer few consular services for the citizens of Europe.
RomanianÎn plus, pune la dispoziţie sinteze on-line cu privire la fiecare ţară în parte.
Meanwhile online Country overviews provide a rich pool of national drug-related data.
RomanianAcest lucru implică măsuri extrajudiciare și pune în pericol divizarea puterii”.
This implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.
RomanianEste un subiect delicat, deoarece pune la îndoială noțiunea liberei circulații și...
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
RomanianDe exemplu, strategia pune mult preț pe crearea de legături cu alte teritorii.
For example, the report places great value on building links with other territories.
RomanianÎn final, directiva pune bazele colaborării europene în domeniul sănătăţii.
Lastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
RomanianAcest acord pune capăt unui litigiu complex, care durează de aproape două decenii.
This agreement brought to a close a complicated dispute, lasting almost two decades.
RomanianAcest consens nu permite, per se, nicio posibilitate de a pune capăt crizei.
This consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
RomanianTotuşi, Uniunea nu va pune în pericol libertăţile civile şi drepturile fundamentale.
The Union will not, however, endanger civil liberties and fundamental rights.
RomanianAm spus că oricine pune întrebări este personajul negativ în această dezbatere.
I have said that anyone who asks questions is the bad guy in this debate.
RomanianSă sperăm că referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni va pune capăt acestei saga.
The referendum at the end of this week will hopefully bring an end to the saga.
RomanianPune un câmp electric static în fața porții, care poate opri o încercare de gol.
Puts a stationary electrical field in front of your goal that can stop one goal attempt.
RomanianComisia îşi pune mari speranţe în aplicarea completă şi corectă a directivei.
The Commission sets great store by the complete, correct application of the Directive.
RomanianPartea a doua din act pune bazele pentru reconcilierea europenilor cu piața unică.
Part 2 of the Act lays the foundation for reconciling Europeans with the Single Market.
RomanianAlegeți-vă tema preferată și Galeria foto va pune totul laolaltă pentru dvs.
Choose your favorite theme and Photo Gallery puts it all together for you.
RomanianDoar atunci vom putea pune în aplicare o politică de imigrare eficientă.
Only then will we be able to implement an effective common immigration policy.
RomanianAceastă decizie a fost adoptată de Consiliu în decembrie şi o vom pune acum în aplicare.
That decision was adopted by the Council in December and we will now implement it.