RO a lansa
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

a lansa (ook: a slobozi, a declanșa)
În sfârşit, Consiliul European va lansa, de asemenea, Parteneriatul estic.
Finally, the European Council will also launch the Eastern Partnership.
Comisia are multe posibilităţi de acţiune în domeniu şi poate lansa multe iniţiative.
The Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.
Când va lansa de fapt Comisia inițiativele industriale?
When will the Commission actually launch the industrial initiatives?
Apăsaţi pur şi simplu pe butonul Start din Windows pentru a lansa meniul Start.
Simply press the Windows start button to launch the start menu.
Faceți clic pe butonul Expunere diapozitive din partea de jos a galeriei foto pentru a lansa expunerea de diapozitive.
Click the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
Vom avea o şedinţă cu miniştrii de externe în luna decembrie şi sperăm să putem lansa, la începutul anului 2010, multe măsuri specifice.
We will have a meeting of foreign ministers in December and we hope to be able to launch a great many specific measures at the start of 2010.
a lansa (ook: a scoate, a edita)
a lansa

2. "un film"

Ocazional, un producător poate lansa un driver defect pentru unul dintre dispozitivele sale.
Occasionally a manufacturer might release a faulty driver for one of its devices.
Totuși, actualizări se pot lansa oricând.
However, updates could be released at any time.
Însă, actualizări se pot lansa oricând.
However, updates could be released at any time.

3. "a face să circule"

4. "a se arunca"

5. "un atac"

6. "a răspândi"

7. "bombe din avion"

8. "o torpilă"

9. "a arunca"

a lansa (ook: a lepăda, arunca, a izbi)

10. "pe cineva"

11. "o modă"

a lansa (ook: a iniția, a instaura)
În regiunea mea, sunt adesea abordat de cetăţeni care doresc să obţină ajutor pentru a-şi lansa propria afacere.
In my region, I am often approached by citizens wishing to obtain aid to set up their own business.
Parlamentul European şi Comisia au acţionat la unison pentru a lansa un set de iniţiative ca răspuns la criză.
The European Parliament and the Commission have acted in unison to launch a set of initiatives in response to the crisis.

12. "un împrumut"

Chiar din acest motiv, această chestiune nu trebuie utilizată pentru a instiga opoziția sau pentru a lansa atacuri politice asupra partidelor.
For precisely this reason, this issue must not be used to foment opposition or for party political attacks.

13. "o teorie"

a lansa (ook: a invoca, a emite)

14. leger

a lansa

15. "un balon"

a lansa

Voorbeeldzinnen voor "a lansa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianProblemele de conexiune pot lansa erori care par să fie cauzate de alți factori.
Connection problems can trigger errors that can appear to be caused by other factors.
RomanianIată de ce Comisia va lansa în curând o consultare publică în această privinţă.
For this reason, the Commission will soon be launching a public consultation on this matter.
RomanianAş dori să subliniez că nu mă voi lansa în analize filosofice sau politice.
I would like to give notice that I shall not be indulging in any philosophical or political analyses.
Romanianlansa un apel Președinției ungară a Consiliului să facă presiuni pentru găsirea unei soluții.
I would appeal to the Hungarian Presidency of the Council to actively press for a solution.
RomanianDacă atingem acest obiectiv, creşterea economică poate reîncepe şi se poate lansa procesul de redresare.
If this goal is accomplished, economic growth can re-commence and the recovery process can begin.
RomanianSper că se poate lansa un audit independent al proiectului pentru a descoperi cine este responsabil.
I hope that an independent audit of the project can be launched in order to find out who is responsible.
RomanianCe inițiative concrete va lansa Consiliul și când o va face?
What concrete initiatives will it pursue, and when?
RomanianCe inițiative concrete va lansa Comisia și când o va face?
What concrete initiatives will it pursue, and when?
RomanianDoresc să salut iniţiativa Comisiei de a lansa online o amplă consultare populară privind regulamentul.
I wish to welcome the Commission's initiative in launching a broad public consultation on the regulation online.
RomanianObiectivul a fost de a lansa pe internet patrimoniul cultural european pentru a-l face mai accesibil pentru toată lumea.
The objective was to put European cultural heritage online to make it more accessible for everyone.
RomanianDecizia de a lansa un dialog cu autorităţile din Kosovo este foarte importantă pentru stabilitatea zonei.
The decision to enter into dialogue with the authorities in Kosovo is especially important to stability in the area.
RomanianSprijin ferm propunerea de a lansa o campanie eficientă de informare, care să sporească vizibilitatea ghişeelor unice.
I firmly support the proposal that an effective information campaign be led to raise the visibility of PSCs.
RomanianTotuși, actualizări se pot lansa oricând.
However, updates could be released at any time.
RomanianÎnsă, actualizări se pot lansa oricând.
However, updates could be released at any time.
RomanianCel de al treilea mesaj-cheie al analizei anuale a creșterii este de a lansa și accelera măsurile care consolidează creșterea economică.
The third key message in the Annual Growth Survey is to frontload and speed up measures that are growth enhancing.
RomanianComisia va lansa în curând un studiu pentru a obține o imagine de ansamblu a regimului juridic și a practicii existente în statele membre.
The Commission will soon be launching a study to gain an overview of existing legal arrangements and practice across the Member States.
RomanianEste adevărat că Tratatul de la Lisabona ne-a dat prilejul de a lansa o nouă inițiativă care încurajează cetățenii noștri să participe la democrație.
It is true that the Treaty of Lisbon meant that we availed ourselves of a new initiative which encourages our citizens to participate in democracy.
RomanianAvem nevoie de o soluţie temporară la problema modelului economic pentru a asigura certitudinea juridică şi pentru a lansa cu succes sistemul de debitări directe SEPA.
We need a temporary solution to the business model problem to provide legal clarity and get the SEPA Direct Debit successfully launched.
RomanianŢinând seama de propunerea originală, am sugerat că am putea lansa programul chiar şi numai cu 100 de milioane de euro, în loc de 150 de milioane de euro.
We suggested that, considering the original proposal, we could envisage launching the programme even with EUR 100 million rather than EUR 150 million.