"declaraţie" vertalen - Engels


Bedoelde je:declarație
RO

"declaraţie" in het Engels

RO declaraţie
volume_up
{vrouwelijk}

declaraţie (ook: anunţ, spusă)
Consiliului îi este prezentată o declaraţie comună privind starea Comunităţii.
A joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Aceste prevederi sunt completate şi de o declaraţie a Comisiei.
These provisions are also supplemented by a declaration from the Commission.
declaraţie (ook: afirmaţie, argument, avizare, aviz)
Parlamentul ar trebui să aprobe o declaraţie privind drepturile minorităţilor.
This Parliament should approve a statement on the rights of minorities.
Am auzit o astfel de declaraţie aici, acum câteva momente, în declaraţia domnului Pafilis.
We heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Această declaraţie trebuie să aibă sens, şi trebuie urmată de măsuri concrete.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
declaraţie (ook: afirmaţie, alegaţie)

Voorbeeldzinnen voor "declaraţie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianCred că discuţia despre o declaraţie de asigurare pozitivă ar trebui continuată.
I think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
RomanianAceastă declaraţie corespunde, totuşi, cu o idee de responsabilitate europeană.
Saying this does, however, correspond to an idea of European responsibility.
RomanianPlanul european de redresare economică din noiembrie 2008 a rămas doar o declaraţie.
The European economic recovery plan introduced in November 2008 has remained just words.
RomanianAşa-numita declaraţie de asigurare negativă face parte din avizul Curţii de Conturi.
The so-called negative DAS is part of the Court of Auditors' opinion.
RomanianAştept o declaraţie similară din partea Comisiei sau chiar din partea preşedintelui Barroso.
I await a comparable announcement from the Commission or, indeed, from President Barroso.
RomanianÎntrebaţi autorităţile din ţara gazdă dacă această declaraţie este necesară în cazul dumneavoastră.
To find out if this is required, check with the national authorities in the host country.
RomanianDar întrebarea dumneavoastră este "cum şi când puteţi garanta o declaraţie de asigurare pozitivă?”
But your question is, 'how and when can you guarantee a positive DAS?'
RomanianÎn primul rând aş dori să le amintesc onorabililor deputaţi ce este aşa-numita "declaraţie de asigurare negativă”.
First, I should remind honourable Members what the so-called 'negative DAS' is.
RomanianAceastă declaraţie nu reprezintă opiniile poporului britanic. Nu aceasta este atitudinea Europei faţă de Islam.
That does not represent British people's views; that is not Europe's attitude towards Islam.
RomanianAceastă declaraţie vine din partea unui fost lider de guvern care nu a reuşit să rezolve problemele din propria ţară.
This was said by a former government leader who messed up his own country.
RomanianTrebuie să completaţi o declaraţie fiscală până la data de 25 februarie a fiecărui an, urmând să plătiţi impozitul o dată pe an.
You must file a tax return by February 25 and pay taxes once a year.
RomanianAceastă declaraţie va juca un rol în sensul remarcii dvs.
RomanianNu credeţi că această declaraţie dă peste nas măsurilor care au fost luate de Comisie şi de guvernele individuale?
Do you not think that this flies in the face of the measures taken by the Commission and the individual governments?
RomanianÎnainte de a încheia, doamnelor şi domnilor, această declaraţie, permiteţi-mi să mă refer, pe scurt, la situaţia din Transnistria.
Before I conclude my speech, ladies and gentlemen, allow me to refer briefly to the situation in Transnistria.
RomanianDacă este susţinută situaţia actuală, în care avem o declaraţie de asigurare negativă an după an, acest lucru afectează în mod negativ opinia publică.
It is very harmful to public opinion if the situation of a negative DAS is sustained year after year.
RomanianA doua posibilitate: Am ajuns la a doua posibilitate, care este totodată cea mai radicală şi mai rapidă metodă de a obţine o declaraţie de asigurare pozitivă.
Option two: I now come to the second option and the most radical short cut to the positive DAS.
RomanianÎn încercarea noastră inovatoare de a avea o declaraţie de asigurare pozitivă, am lăsat deoparte soluţiile mai radicale, cum ar fi cele cu privire la simplificare.
We put aside more radical solutions, for instance on simplification, in our pioneering attempt to fix the DAS.
RomanianCu această declaraţie introductivă, noi, în Parlamentul European, ne referim, de asemenea, la evenimente de acest tip care au loc în toată lumea.
With these introductory words, we in the European Parliament also refer to events of this kind which are happening throughout the world.
RomanianÎn declaraţie, obiectivele se extind pe o perioadă de 10 ani, în timp ce sprijinul financiar nu este asigurat de către bugetul comunitar decât pe termen scurt.
In the communication, goals have been set for a 10-year period, whereas the Community budget ensures only short-term financial support.
RomanianŞi, pentru a cincea oară, trebuie să recunosc că - în pofida unor progrese incontestabile în execuţia bugetului - nu avem încă o declaraţie de asigurare pozitivă.
And, for the fifth time, I must admit that - despite unquestionable progress in budget execution - we still do not have a positive DAS.