RO a întinde
volume_up
{werkwoord}

to stretch oneself
Nu ştiam că Grecia se întinde până la malurile Mării Negre.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
to stretch oneself
a întinde (ook: a scrânti)
a întinde (ook: a mări, a lărgi, a lăți, a dilata)
a întinde
a întinde (ook: a trage, a atrage, atrage, a îmbia)
a întinde (ook: a mări, a lărgi, a destinde, a dilata)
a întinde (ook: adăuga, a mări, a lărgi, a umfla)
Europe is extending an open hand to the United States.
a întinde (ook: a spânzura, a lipi, a pleca, a atârna)
a întinde (ook: a potrivi, a îndrepta, a înșira, a pune)
a întinde
a întinde (ook: a prezenta, a oferi, a propune, a da)
Face acest lucru acolo unde simţim că a întinde o mână este mai bine decât a întoarce spatele.
It does so where we feel that offering our hand is better than closing the door.
a întinde (ook: a prelungi, a lungi)
a întinde (ook: a trage, a remorca, a smuci)
a întinde (ook: a potrivi, a introduce, a înșira, a pune)
a întinde

Voorbeeldzinnen voor "a întinde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

RomanianFace acest lucru acolo unde simţim că a întinde o mână este mai bine decât a întoarce spatele.
It does so where we feel that offering our hand is better than closing the door.
RomanianDacă doreşte să desfiinţeze o graniţă, trebuie să ştie exact până unde se întinde respectiva graniţă.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
RomanianNu ştiam că Grecia se întinde până la malurile Mării Negre.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
RomanianObservaţi cum Bruxelles-ul îşi întinde crengile în fiecare crevasă, în fiecare cotlon al vieţii naţionale.
See how Brussels shoots its tendrils into every crevasse, every nook of national life.
RomanianPrin urmare, s-ar putea să avem nevoie de o perioadă care se întinde până în primăvara anului viitor.
Therefore, we may need a period which runs into spring of next year.
RomanianPentru a intra într-un eveniment care se întinde pe mai multe porțiuni de timp sau zile, faceți clic și glisați.
To enter an event that spans more than one time slot or day, click and drag.
RomanianAcesta este capătul sudic al unei turbării care se întinde drept în sus, din Anglia până în Scoţia.
It is the southern end of an area of peatland that stretches straight up from England into Scotland.
RomanianAceastă opțiune întinde desktopul pe ambele monitoare și vă permite să glisați elemente între cele două ecrane.
This spreads your desktop over both monitors and lets you drag items between the two screens.
RomanianAceasta este capcana pe care ne-o întinde, și tot ceea ce putem să le spunem celor două părți este "Să ne păstrăm calmul!”
That is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
RomanianCe-ar fi dacă am întinde o mână de ajutor acestei țări, pe baza standardelor europene și a sistemului juridic european?
Let us give this country a helping hand, on the basis of European standards and a European legal system.
Romanian"Întinde-te cât ţi-e plapuma” este o sugestie mai bună decât acest apel nedorit la resurse mai multe şi noi.
'Cut your coat according to your cloth' is a better suggestion than this undesirable call for more and new resources.
RomanianEuropa îi întinde mâna Americii.
Europe is extending an open hand to the United States.
RomanianSoluţia este responsabilitatea naţională şi obligaţia fiecărui stat membru în parte de a se întinde cât îi este plapuma.
The solution is national responsibility and the obligation of individual Member States to cut their coats according to their cloth.
RomanianÎn oricare dintre cazuri, aceşti factori fac parte din problemă, care nu se întinde doar pe termen scurt şi nu se referă doar la energie.
Whatever the case, these factors are part of the problem, which is not just short-term and is not just about energy.
RomanianAceastă industrie se întinde de la tăietorii de lemne şi barurile frecventate de aceştia, la transportatori, pepinierişti, vânzători etc.
Now, this industry ranges from the woodcutters and cafés where they have a drink, to hauliers, nursery gardeners, vendors and so on.
Romanianîn ciuda a ceea ce anumiţi sceptici credeau, preşedintele a vorbit serios când a spus că vom întinde mâna oricărei părţi care îşi va descleşta pumnul.
despite what some sceptics thought, the President meant what he said: that we will reach out our hand to any party that will unclench their fist.
RomanianÎn această situaţie, un lucru este clar: nimeni nu îşi poate permite existenţa unei zone de cvasi-anarhie care se întinde din Cornul Africii până în Afganistan.
Amidst all this, one thing is clear: none of us can afford a zone of near-lawlessness stretching from the Horn of Africa to Afghanistan.
RomanianPachetul de măsuri legislative se întinde până în 2020, dar în acest raport subliniem necesitatea de a începe să planificăm încă de pe acum ceea ce se va întâmpla după 2020.
The package takes us up to 2020, but in this report we emphasise the need to start planning now what will happen after 2020.
RomanianZona de captare în cauză se întinde de la München, în nord, până la Verona, în sud şi, în acest sens, finanţarea este complet neclară.
The catchment area concerned stretches from Munich in the north to Verona in the south and, in this regard, the financing is totally unclear, including on the Italian side.
RomanianInstrumentele politicii de coeziune a UE sunt gestionate într-un cadru comun care se întinde de la liniile directoare strategice la plăți și raportare.
The instruments of EU cohesion policy are managed in a common framework that ranges from the strategic guidelines to payments and the submission of reports.