"magazyn zboża" vertalen - Russisch

PL

"magazyn zboża" in het Russisch

magazyn zboża
Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "magazyn zboża" ontbreekt.

Vergelijkbare vertalingen voor "magazyn zboża" in Russisch

magazyn zelfstandig naamwoord
zboża zelfstandig naamwoord
Russian
zboże zelfstandig naamwoord
Russian