PL

zmiana {vrouwelijk}

volume_up
1. algemeen
Zmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Odpowiedzią na to jest zmiana - zmiana paliw, zmiana konsumpcji i zmiana nastawienia.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Oczywiście, zmiana naszych postaw może wyprzedzać zmianę naszych zachowań.
And of course, our change in standards can outpace the change in behavior.
nieżyt nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych duszność, zmiana barwy głosu
rhinitis, upper respiratory tract infection dyspnoea, voice alteration
Zmiana dawki sulfametoksazolu podawanego z trimetoprimem podczas jednoczesnego leczenia rytonawirem nie jest konieczna.
Dose alteration of sulfamethoxazole/trimethoprim during concomitant ritonavir therapy should not be necessary.
Nie należy spodziewać się istotnego zaburzenia farmakokinetyki MPA i dlatego nie jest wymagana zmiana dawkowania produktu Myfenax.
No substantial alteration of MPA pharmacokinetics is anticipated and Myfenax dose adjustment is not required.
Rezultatem zmiany klimatu jest zasadnicza zmiana sytuacji w regionie arktycznym.
The effect of climate change is fundamentally changing the situation in the Arctic region.
W niektórych przypadkach natomiast konieczna jest zmiana sposobu implementacji reklam.
In other cases, it may require changing the implementation of your ads.
Zmiana międzynarodowych traktatów jest skomplikowana i przebiega zdecydowanie zbyt wolno.
Changing international treaties is difficult and proceeds far too slowly.
Każda budząca podejrzenie zmiana skórna powinna być zbadana przez specjalistę.
Any suspicious skin lesion should be evaluated by a specialist.
It's just a lesion formed inside.
Zmianom w jamie ustnej może towarzyszyć ślinienie oraz obrzęk warg i języka.
The incidence of oral/ skin lesions increases with increasing dose.
Po wielokrotnym podaniu, nie występuje zmiana klirensu.
There is no modification of the clearance after repeated administration.
Monitorowanie i zmiana schematu dawkowania preparatu Refludan
Monitoring and modification of the Refludan dosage regimen
Po wielokrotnym podaniu, nie występuje zmiana klirensu.
There is no modification of the clearance after repeated
Czy ta zmiana kryteriów jest odpowiednia, by rozwiązać dane problemy?
Is this revision of the criteria adequate to deal with the issues?
Pan komisarz Potočnik pracuje obecnie nad zmianą dyrektywy środowiskowej.
Mr Potočnik is currently working on a revision of the EIA Directive.
Zmiana Traktatu: znają Państwo stanowisko Komisji.
Revision of the Treaty: you know what was the position of the Commission.
Wiąże się to ze zmianą przedmiotu badań i zwiększeniem zrównoważonego finansowania.
This implies a major shift in the focus of research and an increase in sustainable funding.
Historia dowodzi, że po każdym kryzysie finansowym następuje zmiana w zakresie technologii.
History has shown that every financial crisis is followed by a technological shift.
To istotna, długoterminowa zmiana spowodowana przez internet.
It is the critical long-term shift caused by the Internet.
Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (
The petitions process (Amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (
Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)
Amendment of the Rules of Procedure (committees, quaestors) (vote)
Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)
The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)
2. sport en spel
zmiana
Zmiana rozporządzenia ma na celu ułatwienie wymiany informacji "celem zarządzania legalną i nielegalną imigracją”.
Madam President, the amendment to the regulation facilitates the exchange of information 'to manage legal and illegal immigration'.
Uzgodniliśmy też, że powstrzymamy się od porównywania ocen oraz będziemy przeciwdziałać nadmiernej zmienności i gwałtownym zmianom kursów.
We also agreed to refrain from comparing the evaluations and to be vigilant against excess volatility and disorderly movements in exchange rates.
Zgadzam się ze wszystkimi zmianami służącymi usprawnieniu wymiany informacji i wspieraniu skutecznych stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.
I agree with all the amendments which contribute to improving information exchange and promoting the effectiveness of relations between the European Parliament and European Commission.
Głównym mechanizmem oporności jest zmiana podstawników w cząsteczce białka docelowego - CYP51.
The principle mechanism of resistance is the acquisition of substitutions in the target protein, CYP51.

Voorbeeldzinnen voor "zmiana" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishZmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.
The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
PolishPodejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
The government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
PolishU pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania.
No dosage adjustment is necessary for patients with severe renal impairment.
PolishU pacjentów z prawidłową czynnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.
No dosage adjustments for patients with normal renal function are necessary.
PolishZdaniem ekspertów, w roku 2011 na rynku budowlanym nie nastąpi zmiana na lepsze.
According to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
PolishDlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
As a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
PolishKluczową rolę odgrywa tu zmiana przyzwyczajeń i nowe rozwiązania technologiczne.
Changes in habits as well as new technological solutions are the key here.
PolishJednak zmiana kategorii wymaga zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych.
However, reclassification requires increased public and private investment.
PolishI to jest jedyna zmiana, jaką powinniśmy wprowadzić do paktu stabilności i wzrostu.
That is the only adjustment we need to make to the Stability and Growth Pact.
PolishZmiana dawkowania w trakcie leczenia Nie zaleca się redukcji dawek produktu MabThera.
Dosage adjustments during treatment No dose reductions of MabThera are recommended.
PolishOd tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.
It is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
PolishWe wszystkich przypadkach zmiana dawki następuje na podstawie wartości kreatyniny.
In all other cases the dose adjustment is based on the creatinine value.
PolishZmiana zabarwienia w tym zakresie nie ma wpływu na działanie produktu.
Variations in colour within this range do not affect the potency of the product.
PolishZmiana tej anachronicznej i godnej pożałowania sytuacji jest naglącą kwestią.
The correction of this anachronistic and regrettable situation is urgent.
PolishPonieważ, ta zmiana może być bardzo niejasna w czasie kiedy jesteśmy w jej trakcie.
Because the transition seems very, very confusing when we're right in the middle of it.
PolishUśredniona zmiana wyników wynosiła - 6, 5 punktów (CI 95 % - 8, 7; - 4, 4, p < 0, 0001).
The adjusted mean difference was -6.5 points (CI95 % -8.7; -4.4, p < 0.0001).
PolishTwierdzisz, że Guangming oszukał mnie, niczym więcej tylko zmianą zbroi?
Are you saying that Guangming deceived me with nothing more than a switch of armor?
PolishMasowy napływ nielegalnych imigrantów na Maltę grozi zmianą jej krajobrazu demograficznego.
Massive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
PolishTo coś pośredniego i sądzimy, że jest to zmiana możliwości wykorzystania informacji.
It's in between, and we think it changes the way information can be used.
PolishMoże być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4. 4).
Dosage adjustment of the antidiabetic medicinal product may be required (see section 4.4).