"zdrowego rozwoju" vertalen - Engels

PL

"zdrowego rozwoju" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "zdrowego rozwoju" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "zdrowego rozwoju" in Engels

zdrowy bijvoeglijk naamwoord
rozwój zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "zdrowego rozwoju" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJest również korzystne dla zdrowego rozwoju dzieci.
It also brings advantages for children in terms of their healthy development.
PolishWłączenie ojców w życie dzieci pozytywnie przyczyni się do ich zdrowego rozwoju fizycznego i psychologicznego.
The involvement of fathers in their children's lives contributes to their healthy physical and psychological development.
PolishDla zdrowego rozwoju psychicznego niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym niezmiernie ważna jest całodzienna opieka matki lub ojca.
For the healthy mental development of infants and toddlers, it is fundamentally important for them to be looked after all day long by their mother or father.
PolishOgromne zapotrzebowanie Chin na surowce i energię warunkuje chińskie inwestycje bez szczególnego uwzględnienia kwestii zdrowego rozwoju społeczeństwa.
China's enormous demand for raw materials and energy is governing Chinese investments without any particular concern for the healthy development of society.
PolishWartościowe życie obejmuje również poczucie podstawowego bezpieczeństwa, przyczyniające się do zdrowego życia i rozwoju, brak dyskryminacji i godne warunki życia.
A worthwhile life also includes basic security, a contribution to a healthy life and development, a lack of discrimination and acceptable living conditions.
PolishBadania pokazują, że nieletni zasługują na szczególną ochronę przed niektórymi rodzajami informacji, które mogą mieć dalekosiężne skutki dla zdrowego rozwoju jednostek.
Research shows that minors deserve special protection from certain kinds of information which can have far-reaching consequences for the healthy development of the individual.
PolishJest to ważne, ponieważ tym razem to, do czego wyraźnie wzywamy, to gwarancja zdrowego rozwoju, bez nacisków, negatywnych stereotypów ani kryminalizacji dzieciństwa.
This is important because what we are specifically calling for at this time is a guarantee of healthy growth, without coercion or negative stereotypes or criminalisation of childhood.

Andere woorden

Polish
  • zdrowego rozwoju

Meer vertalingen in het Duits-Nederlands woordenboek.