PL założony
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

Oczywiście nie będziemy wiedzieć, jak efektywny i udany będzie EIT aż do momentu kiedy zostanie on założony.
Of course we will not know how effective and successful the EIT will be until it has been established.
To służy ożywieniu gospodarki, tworzeniu miejsc pracy oraz osiągnięciu celów założonych w strategii Europa 2020.
This will help to revive the economy, create jobs and achieve the objectives established in the Europe 2020 Strategy.
Banki nadal niechętnie finansują bardziej ryzykowne projekty biznesowe, w tym nowo założonych przedsiębiorstw i produkty innowacyjne.
Banks continue to be unwilling to finance riskier business plans, including newly-established firms and innovative products.
założony (ook: przyjęty)

Voorbeeldzinnen voor "założony" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishCo jest także interesujące, zauważcie, że Netflix został założony w 1999.
What's interesting also is -- note that Netflix was founded in 1999.
Polishnależy powiadomić lekarza jeśli pacjent miał kolostomię, założony cewnik do otrzewnej,
Please also talk to your doctor if you have a colostomy, a peritoneal catheter, or already known
PolishTo nowy uniwersytet, założony przez obecnego tu Petera Diamandisa i mnie.
It's a new university that's founded by Peter Diamandis, who is here in the audience, and myself.
PolishRoku czwartego, miesiąca Kwietnia, założony jest dom Pański;
In the fourth year was the foundation of the house of Jehovah laid, in the month Ziv.
PolishZdecydowanie zaleca się podawanie leku przez cewnik założony do żyły centralnej (patrz punkt 6. 6).
Administration through a central venous line is strongly recommended (see section 6.6).
PolishZdecydowanie zaleca się stosowanie dostępu przez cewnik założony do żyły centralnej (patrz punkt 4. 2).
The use of central venous access is strongly recommended (see section 4.2).
PolishAlbowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus.
For other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ.
PolishDlatego założony wskaźnik 20% pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wydaje się mało satysfakcjonujący.
For this reason the objective of 20% of energy from renewable sources seems unsatisfactory.
PolishZałożony przez niego instytut przeniósł się obecnie do Indii.
And the Institute that this guy ran has now moved to India.
PolishChociaż założony dla żartu, zaczął przynosić zyski.
The store, actually -- even though we started out as just a gag -- the store actually made money.
PolishBadanie zostało przerwane, gdy wyniki zaplanowanej pośredniej analizy OS przekroczyły założony próg skuteczności.
The study was stopped after a planned interim analysis of OS had crossed the prespecified efficacy boundary.
PolishW przypadkach nietrzymania moczu lub utrudnionego odpływu moczu pacjentowi zostanie założony cewnik na około 6 godzin.
In the case of urine incontinence or urinary obstruction you will get a urine catheter for about 6 hours.
PolishWszystek także lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc Pana, przeto, iż był założony dom Pański.
And all the people shouted with a great shout, when they praised Jehovah, because the foundation of the house of Jehovah was laid.
PolishKomisja zacznie w 2009 r. opracowywać trzyletnie sprawozdanie dotyczące młodzieży, które ma pomóc nam osiągnąć założony cel.
To help us achieve that, as from 2009 the Commission will be drafting a three-yearly report on youth.
PolishZałożony cel w postaci wolnego handlu, który nie jest oparty na żadnych normach jest kolejnym aspektem, który chcę skrytykować.
Another point I would criticise is the fact that the objective here is free trade that is not based on standards.
PolishAby uniknąć podrażnienia w miejscu podania, zaleca się podawanie leku Yondelis przez cewnik założony do żyły centralnej.
In order to avoid irritation at the site of injection it is recommended that Yondelis is given to you through a central venous line.
PolishI spadł gwałtowny deszcz, i przyszła powódź, i wiatry wiały, i uderzyły na on dom, ale nie upadł, bo był założony na opoce.
and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.
PolishOde dnia pierwszego miesiąca siódmego poczęli sprawować całopalenia Panu, choć jeszcze kościół Pański nie był założony.
From the first day of the seventh month began they to offer burnt-offerings unto Jehovah: but the foundation of the temple of Jehovah was not yet laid.
PolishA tak dogotowano wszystkiego dzieła Salomonowego, od onego dnia, którego założony był dom Pański, aż do wystawienia jego; i tak dokończony był dom Pański.
Now all the work of Solomon was prepared unto the day of the foundation of the house of Jehovah, and until it was finished.
PolishKiedy już wiesz, która strona pozwala najskuteczniej realizować założony cel, możesz udostępnić ją dla całego ruchu w witrynie.
When you’ve figured out which page best helps you accomplish your business goals, you can make this page live so that all your site’s visitors see it.