"wykształcić" vertalen - Engels

PL

"wykształcić" in het Engels

PL

wykształcić {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
To prawda, że musimy ich wykształcić, ale nie osiągniemy tego, mówiąc im, że potrzebujemy unijnej polityki, aby stawić czoło wyzwaniom światowej gospodarki.
We must educate them, true, but not by stating that we need a policy at EU level to face the challenge of a globalised economy.
Ta sama ambicja, ktora pozwoliła mu pieczołowicie wykształcić się na wlasną rękę, przetrwać pasmo politycznych niepowodzeń i najciemniejsze dni wojny.
That ambition that had allowed him to laboriously educate himself by himself, to go through that string of political failures and the darkest days of the war.
Ukraińcy są ludźmi wykształconymi i pracowitymi, ale korzystają ze stosunkowo niskich kosztów i konkurencyjnego eksportu.
Ukrainians are an educated and industrious people, but they enjoy relatively cheap costs and relatively competitive exports.
Dlatego konieczna jest społeczna świadomość oraz programy edukacyjne i prewencyjne, aby wykształcić określony model zachowania.
Therefore we need public awareness, educational and preventive programmes to form a specific type of behaviour.
Dlatego musieliśmy wykształcić sposób by zrobić to szybciej.
And so we had to develop a way of trying to do this more rapidly.
Aby sprostać tym wyzwaniom musimy wykształcić sprawny system wykrywania zagrożeń i rozwiązywania konfliktów.
In order to meet such challenges, we must develop an effective threat detection and conflict resolution system.
Ponadto, aby zbudować społeczeństwo oparte na wiedzy musimy lepiej wykształcić nasze dzieci w dziedzinie nauk ścisłych, matematyki i technologii.
Moreover, in order to develop a knowledge-based society, we need our children to be better at science, maths and technology.
2. biologie
wykształcić (ook: wykształcać)

Synoniemen (Pools) voor "wykształcić":

wykształcić

Voorbeeldzinnen voor "wykształcić" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishAle trudniej wykształcić sobie z nich nawyk.
PolishOkazuje się, że 30 dni to idealny okres aby wykształcić lub porzucić nawyk... taki jak oglądanie wiadomości... z waszego życia.
It turns out, 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit -- like watching the news -- from your life.
PolishW rezultacie powinniśmy wykształcić globalną wolę w postaci wyraźnego mandatu dla zapobieżenia wzrostowi temperatury na świecie o więcej niż dwa stopnie.
The result must be global will in the shape of a clear mandate to prevent the earth's temperature from rising by more than two degrees.
PolishDelikatne i zdecydowane ruchy, które można wykształcić przez sport, popularne gry zespołowe, czy inne czynności ruchowe, są również kluczowe przy nauce pisania i czytania.
Delicate and rough movements, which can be well developed through sport and popular games or any activity involving movement, are also essential in the study of reading and writing.
PolishMusimy poszukać odpowiedzi na pytanie, jak mamy pobudzić tam rozwój demokracji - jako że nie jest ona produktem, który możemy po prostu dostarczyć, musi wykształcić się sama.
The question of how we can encourage the development of democracy there - because it is not a product that we can simply deliver, it must emerge in these countries - is one that we must follow up.
PolishAby zrealizować cele polityki spójności, musimy wykształcić synergię między tymi funduszami, zająć się problemami związanymi z ich koordynacją i uprościć zasady zarządzania funduszami.
In order to implement cohesion policy objectives, we must clarify the synergies between these funds, address issues surrounding their coordination and simplify the funds' management rules.