"wykształcenie" vertalen - Engels

PL

"wykształcenie" in het Engels

PL wykształcenie
volume_up
{onzijdig}

wykształcenie (ook: edukacja, oświata, wychowanie, pedagogika)
Wykształcenie jest zdecydowanie naszym priorytetowym celem; ale jakiego rodzaju wykształcenie?
Education is definitely our priority objective, but what sort of education?
W rzeczywistości oznacza to, że otrzymują one nieodpowiednie wykształcenie podstawowe.
In reality this often means they receive an inappropriate primary education.
Jestem przekonany, że najlepszym sposobem rozwiązania tych problemów jest wykształcenie.
I am convinced that the basic tool for tackling this is education.
wykształcenie (ook: przygotowanie)
volume_up
background {znw.} (professional)
Jeden z moich byłych doktorantów, dr Mary Schweitzer, ma wykształcenie pozwalające na wykonanie tej operacji.
Mary Schweitzer, actually had the background to do this sort of thing.
Zatem praca w zespołach, w których reprezentowane są różne kultury, języki, pochodzenie, środowiska i wykształcenie jest zawsze interesującym wyzwaniem.
So it is always interesting to have teams that bring in different cultures, languages, origins and backgrounds, also educational backgrounds.

Synoniemen (Pools) voor "wykształcenie":

wykształcenie
wykształcić

Voorbeeldzinnen voor "wykształcenie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Polish" (Śmiech) Tak więc uprosili mnie bym zdobył wykształcenie w czymkolwiek.
(Laughter) And so they pleaded with me to get a degree in something.
PolishTak więc kobiety mają bardzo dobre wykształcenie, ale napotykają trudności w momencie kończenia studiów wyższych.
Women are therefore very well educated, but they hit the glass ceiling upon graduating from university.
PolishOd czasu, gdy sformułowano cele milenijne 29 milionów dzieci mogło otrzymać wykształcenie na poziomie podstawowym.
Since the Millennium Goals were formulated, 29 million children have been able to benefit from primary schooling.
PolishMożna za to, na przykład, promować prozdrowotne zachowania i tym podobne, które pobudzą wykształcenie odporności.
What you can do, however, is foster public health measures and the like that will encourage the evolution of avirulence.
PolishDaniel Grabic (* 1979) wychował się w Mönchengladbach, gdzie w roku 1999 ukończył wykształcenie szkolne i uzyskał świadectwo dojrzałości.
Daniel Grabic (*1979) grew up in Mönchengladbach, where he concluded his schooling with the "Abitur".
PolishIstnieją jasne i jednoznaczne dowody, że wiele dzieci, należących do rodzin imigrantów, ma gorsze wykształcenie od swoich kolegów.
There is clear and unambiguous evidence that many children from migrant families are less educated than their peers.
PolishI tak oto, ponieważ mam wykształcenie ekonomiczne i myślę pojęciami ekonomicznymi, nagle przyszło mi do głowy, że może coś w tym jest.
So, because I am a trained economist and I think in economic terms, all of the sudden I thought, maybe there is something here.
PolishWięc po kolejnych czterech latach uznałem, że grupy dzieci mogą przeszukiwać Internet, by samodzielnie zdobywać wykształcenie.
So at the end of the next four years, I decided that groups of children can navigate the internet to achieve educational objectives on their own.
PolishI ten człowiek powiedział do mnie, "Tak więc, jesteś tutaj, masz dobre wykształcenie zdobyte w Ameryce, masz dobre życie w Ameryce, co zamierzasz zrobić dla nas?
And that man told me, "So, here you are.
PolishZatem praca w zespołach, w których reprezentowane są różne kultury, języki, pochodzenie, środowiska i wykształcenie jest zawsze interesującym wyzwaniem.
So it is always interesting to have teams that bring in different cultures, languages, origins and backgrounds, also educational backgrounds.
PolishNajwcześniej wykształcenie przeciwciał neutralizujących zaobserwowano u 2 z 67 pacjentów (3 %) 6- 9 miesięcy po rozpoczęciu stosowania produktu NeuroBloc.
The earliest development of neutralising antibodies was seen in 2 out of 67 subjects (3 %) 6-9 months after the start of NeuroBloc treatment.
PolishZ jednej strony jest wiele romskich rodzin, które nie chcą, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły, a z drugiej strony są i tacy, którzy chcieliby, aby ich dzieci zdobyły wykształcenie.
However, there are Roma families who do not want to send their children to school, and others who do want to send them to school.
PolishTo doświadczenie i wykształcenie doprowadziły mnie do objęcia świetnej posady w Towarzystwie Ochrony Przyrody, które zajmuje się ochroną zwierząt i ich habitatów na całym świecie.
This experience and this training lead me to get a wonderful job with the Wildlife Conservation Society, which works to save wildlife and wild places all over the world.
PolishAle obiecuję Ci, że teraz, kiedy zdobędę wykształcenie, zawsze będę się tobą opiekować, i wrócę do ciebie i wybuduję ci dom.
But I promise you, now that I will be educated I will always take care of you, and I will come back and I will build you a house. ~~~ And I will be in your corner for the rest of your life."
PolishTa metoda selekcji oznacza, że osoby o solidnych kwalifikacjach są zabierane z krajów, w których zdobyły wykształcenie, chociaż to właśnie te kraje najbardziej ich potrzebują.
This selection method means that these people with sound qualifications are taken away from the countries where they were trained, while it is exactly those countries that need them the most.
PolishMimo postępu w ostatnich latach, wielu obywateli europejskich nie posiada wystarczających kwalifikacji, natomiast jedna trzecia ludności Europy posiada wykształcenie na bardzo niskim poziomie.
Despite progress in recent years, many European citizens are still not yet sufficiently skilled and one third of the population of Europe have very low-level educational qualifications.
PolishRodzicom potrzeba również pracy, by jakoś się utrzymać, i musi ich być stać na wykarmienie i ubranie dzieci oraz na ich wykształcenie.
It is not enough to build a school for the children of József B. They also need work to make a living, and the parents need to be able to feed and clothe their children and have them educated.