"wrócić" vertalen - Engels

PL

"wrócić" in het Engels

volume_up
wrócić {perf. ww.}

PL wrócić
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

Muszę wrócić do kwestii trójstronności i pochwalić rolę obu partnerów społecznych.
Here I must return to the Tripartite and applaud the role of both social partners.
Szczęśliwie, w 2008 zdecydowałem wrócić do Ghany, po długich 28 latach.
And fortunately I decided in 2008 to return to Ghana, after 28 years of absence.
Chciałbym wrócić do pierwotnej formy sprawozdania pana posła Scotty.
I would like to return to the original form of Mr Scottà's report.
Musimy potraktować irlandzkie "nie” poważnie i nie możemy po prostu jak zwykle wrócić do swoich spraw.
We must take the Irish 'no' seriously and we cannot simply revert to 'business as usual'.
Ci na skrajnej lewicy - nie te rozsądne siły nieco na lewo od nas - mówią teraz mniej więcej, że Europa powinna wrócić do czasów komunistycznych.
Those on the far left - not those sensible forces here who sit slightly to the left of us - are now saying that Europe should more or less revert to Communist times.
Powodem jest to, że według obecnej interpretacji unijnych wymagań OPS wszystkie linie lotnicze, które proponują już foteliki dla dzieci muszą wrócić do używania tzw. loop belt.
The reason is that the current EU OPS requirements are being interpreted to mean that all airlines that already offer child seats must revert to using the loop belt.

2. "do domu"

wrócić (ook: wracać)
volume_up
to home {ww.} (animal, pigeon)
Musiał wrócić do domu, doprowadzić się do porządku i samodzielnie dotrzeć na lotnisko.
. ~~~ He had to go home and get cleaned up to get to the airport.
A problemem z ucieczką od codziennego życia jest taki, że w końcu trzeba wrócić do domu.
And the problem with escaping your day-to-day life is that you have to come home eventually.
Siedem dni później, Eric był wolny i mógł wrócić do domu.
Seven days later, Eric was set free and was able to return home.

Synoniemen (Pools) voor "wrócić":

wrócić

Voorbeeldzinnen voor "wrócić" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishWięc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
So we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
PolishUdało nam się wrócić nad kreskę jedenaście miesięcy po wybuchu kryzysu finansowego.
We re-established positive growth eleven months after the financial crisis erupted.
PolishI na koniec, chcę wrócić do punktu, z którego zacząłem, mianowicie do szczęścia.
And in closing, I want to end the same place I started, with happiness.
PolishI wydawało mi się, że to jest zły kierunek, potrzebowałem wrócić aby pomóc.
And it seemed to me that that was the wrong direction, and I needed to be back helping.
PolishCzas wrócić do naszej zasady wolnego handlu, by stymulować światową gospodarkę.
It is about time we went back to our principle of open trade to stimulate the world economy.
PolishByć może udało mu się już wrócić, gdyż chwilę temu opuścił to posiedzenie.
Perhaps he has now managed to get back here, as he left this meeting a short while ago.
PolishLarry Murnau powiedział, że ja powinnam wrócić...... ale namówiłam go, żeby to on wsiadł.
Larry Murnau said I should get back on... but I told him that he should go.
PolishOżywienie jednolitego rynku to historyczna szansa dla Europy, by wrócić do gry.
The relaunching of the Single Market is a historic chance for Europe to get back to business.
PolishAle po tym spotkaniu chciałem wrócić do tego zwierzęcia i tańczyć.
But after that encounter I really did want to go back with that animal and dance.
PolishJeśli zajmiemy się tym zbyt późno, nie będziemy mogli ponownie wrócić do kwestii zarządzania.
If we leave it too late, we will not be able to reopen the governance issues.
PolishChciałbym wrócić do bardzo prostego i szczerego wniosku zawartego w naszym pytaniu.
I would like to go back to the very simple and very sincere request contained in our question.
PolishMusimy wrócić do pierwotnego stanu pod względem inwestowania w rolnictwo.
We need to go back to our roots in terms of investing in agriculture.
PolishMusimy wrócić do podstaw, zachęcić do inwestowania i promować wzrost.
We must go back to the basics, encourage investment and promote growth.
PolishProszę wrócić do okresu, kiedy tak było - takie myślenie ma sens.
Think back to that time when it was so - and, what is more, it makes sense.
PolishAle co ważniejsze, chcieliśmy tam wrócić, bo ci ludzie w Afganistanie to bohaterowie.
But more importantly, we wanted to go back, because these people in Afghanistan were the heroes.
PolishPozwolę sobie wrócić do sprawy Libii.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, I would like to go back to the matter of Libya if I may.
PolishJakiegoś 70-latka, który chce nowe biodro tylko po to, aby mógł wrócić do golfa i plewienia ogródka.
Some 70-year-old who wanted his new hip so he could be back golfing, or gardening.
PolishBardzo szybko protesty mogą wrócić na ulice Brukseli, zatem musimy znaleźć jakieś odpowiedzi.
The protests could very quickly move back to Brussels, so we have to provide some answers.
PolishMuszą wrócić do źródeł rzeki, która przez wieki była regulowana.
They need to go back to the origins of a river that has spent centuries being governed.
PolishNiektórzy twierdzą , że może bezpiecznie wrócić, jeśli będzie zachowywał się dyskretnie.
There are those who have said that it is safe for him to be returned if his behaviour is discreet.