PL

wada {vrouwelijk}

volume_up
Wadą tego podejścia jest to, że Hanowie praktycznie nie uznają różnic kulturowych.
The great disadvantage of it is that the Han have a very weak conception of cultural difference.
Panie przewodniczący, to wada, której nie wolno lekceważyć, zwłaszcza w tym Parlamencie.
Mr President, this is a disadvantage that must not be underestimated in this Parliament in particular.
Wadą zrównoważonego rozwoju jest to, że jest to pojęcie bardzo ogólne, któremu może także brakować treści.
The disadvantage of sustainability is that it is a very general concept that can also lack substance.
Podstawową wadą jest konieczność uruchamiania funduszu.
The main drawback is the necessary mobilisation of the fund.
Ich jedyną wadą jest fakt, że nie będą obowiązkowe.
The only drawback is that they will not be compulsory.
Obie są związane z globalizacją, neoliberalną gospodarką, zliberalizowanym wolnym handlem i z ich wadami.
Both are related to globalisation, the neoliberal economy, liberalised free trade and their drawbacks.
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
I believe that to be a major flaw.
Mamy więc tu do czynienia z wadą, którą należy pilnie usunąć z nowej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
We have a flaw here, which needs to be removed from the new Toy Safety Directive as a matter of urgency.
wada (ook: minus)
Wadą referendum jest to, że dzieli ono społeczeństwo.
The downside is that it also divides the population.
Dwuletni okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dostarczenia towaru, a Ty jesteś zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy o wadzie wyrobu w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.
The two-year guarantee period starts as soon as your goods are delivered, and you must inform the seller of the fault within two months of discovering it.
wada (ook: niedoskonałość)
volume_up
imperfection {znw.} (of person)
Jeżeli tak, to ja jestem ekstremistą - lecz chciałbym powiedzieć, że umiarkowanie w obliczu zagrożenia dla przyszłości planety nie byłoby cnotą, ani zdecydowane działanie - wadą.
If so, then I am an extremist - but I would point out that moderation in the face of a threat to the very future of this planet would be no virtue and vigorous action no vice.
Inna wada to słaba integracja z Eurojustem, na co należało zwrócić większą uwagę.
Another fly in the ointment is the poor integration with Eurojust, which should have been the focus of attention.
Nie będziesz ofiarował Panu, Bogu twemu, wołu, ani bydlęcia, na którem by była skaza, albo jakakolwiek wada, gdyż to jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu.
Thou shalt not sacrifice unto Jehovah thy God an ox, or a sheep, wherein is a blemish, [or] anything evil; for that is an abomination unto Jehovah thy God.
wada (ook: minus)
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Ta powtarzająca się debata na temat wad i zalet globalizacji ma tyle sensu, ile debata nad wadami i zaletami zimowej pogody w Boże Narodzenie.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, this recurring debate about the pros and cons of globalisation makes just about as much sense as debating the pros and cons of winter on Christmas Day.
Jest to wada nowych przepisów, o której powinien pan pamiętać.
It is a defect in the new rules which you need to bear in mind.
Podobne wyniki zaobserwowano w przypadku pacjentów z wrodzoną wadą serca.
Similar results were seen in the patients with congenital heart defects.
defect in the declaration of intent
Inna wada to słaba integracja z Eurojustem, na co należało zwrócić większą uwagę.
Another fly in the ointment is the poor integration with Eurojust, which should have been the focus of attention.
Obecnie zajmujemy się największą wadą proponowanych testów warunków skrajnych.
. - Mr President, the most fundamental weakness of the proposed stress tests has now been referred to.

Voorbeeldzinnen voor "wada" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJego największą wadą jest utrzymujący się brak bezpieczeństwa na dużych obszarach kraju.
Its greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
PolishPodobne wyniki zaobserwowano w przypadku pacjentów z wrodzoną wadą serca.
Similar results were seen in the patients with congenital heart defects.
PolishZ doświadczeń na forum WADA wynikają pewne wnioski, które powinniśmy szybko przyswoić.
There are lessons to be learned from WADA and we should do so quickly.
PolishBadanie kontrolowane placebo w nadciśnieniu płucnym związanym z wadą wrodzoną serca (BREATHE- 5)
Placebo-controlled trial in PAH associated with congenital heart disease (BREATHE-5)
PolishW badaniu u dzieci z wrodzoną wadą serca nie badano immunogenności.
Immunogenicity was not studied in the congenital heart disease study.
PolishJeśli występuje genetyczna wada bariery naskórkowej, taka jak zespół Nethertona, lub jeśli
If you have an inherited skin barrier disease such as Netherton's syndrome or if you suffer from
PolishPodstawową jego wadą jest mało środków na płatności.
Its main failing is too few appropriations for payments.
PolishPoważną wadą kilku krajowych planów działania jest dystans, jaki dzieli je od polityki rządów tych krajów.
A major shortcoming of several National Action Plans is that they are a far cry from their governments' policies.
PolishJeśli jednak wada produktu jest nieznaczna – jak w tym przypadku – naprawa mogłaby być najszybszym rozwiązaniem.
In cases like these, the seller must inform you when you buy the goods whether they need to be treated in a particular way.
PolishTabela 2 Działania niepożądane w badaniu klinicznym profilaktycznego zastosowania u dzieci z wrodzoną wadą serca Zaburzenia układu nerwowego
Table 2 Undesirable effects in the prophylactic paediatric congenital heart disease clinical study
PolishNajdobitniejszym tego przykładem są dyskusje wokół zmienionego kodeksu antydopingowego Światowej Organizacji Antydopingowej (WADA).
The clearest example is the discussion on the amended Anti-Doping Code of the World Anti-Doping Agency (WADA).
PolishNiemniej jednak główną wadą sprawozdania jest to, że nie wspomina o finansowaniu pewnych stowarzyszeń z budżetu UE.
Nevertheless, the report's main shortcoming is that it remains silent on the funding of certain associations from the EU budget.
PolishZostało to przedstawione jako wada.
PolishJuż sama reakcja WADA na propozycje przedstawione wczoraj przez UEFA i FIFA pokazuje, że nie ma szans na otwartą postawę w tej kwestii.
WADA's response to yesterday's proposal by UEFA and FIFA alone indicates that an open attitude is completely out of the question.
PolishDaje mi to świetną okazję, by powiedzieć więcej na ten temat; jestem przeciwnikiem powołania jeszcze jednej agencji lub europejskiej WADA.
This offers a great opportunity to say much more on this, but I am against the establishment of another agency or a European WADA.
PolishPierwszą wadą jest jeszcze mniejszy związek z tematem, pomimo jego premiery w Cannes, mistyfikacja rzeczywistości i zmiana obrazu mojego kraju.
The first one is that it answers even less to the theme, despite its opening night at Cannes, mystifying the reality and altering my country's image.
PolishWadą w ostatnich latach było to, że to wielkie państwa czasem próbowały uchylać się i migać od odpowiedzialności, którą powinny przyjąć.
What has not worked in recent years is that the large countries have sought to avoid and sometimes shirk the responsibilities that it was their duty to accept.
PolishWada tego tekstu prawnego polega przede wszystkim na jego ogólnikowości.
I see shortcomings mainly in the vagueness of the legal text, which, in most cases, does not specify any deadlines for fulfilling the stated obligations.
PolishDo możliwych powikłań w układzie kostnym należą: martwica kości, osteopenia z wtórnymi patologicznymi złamaniami, wada przebudowy kostnej, stwardnienie kości i kryzy kostne.
Possible skeletal complications are: osteonecrosis, osteopenia with secondary pathological fractures, remodeling failure, osteosclerosis and bone crises.
PolishMoim zdaniem podstawową wadą tego tekstu jest przede wszystkim chęć, aby nas, ludzi Zachodu, za wszelką cenę obciążyć odpowiedzialnością za całe zło, którego doświadcza Afganistan.
I find that this text firstly has the major shortcoming of wanting at all cost to make us, Westerners, responsible for the ills Afghanistan is experiencing.