"ważyć" vertalen - Engels

PL

"ważyć" in het Engels

PL ważyć
volume_up
[ważę|ważyłbym] {werkwoord}

Jeśli pacjent waży więcej niż 105 kg, należy przyjmować 3 kapsułki rano i 4 kapsułki
If you weigh more than 105 kg, take 3 capsules in the morning and 4 in the evening (total of
Jeśli pacjent waży pomiędzy 86 i 105 kg, należy przyjmować 3 kapsułki rano i 3 kapsułki
If you weigh between 86 and 105 kg, take 3 capsules in the morning and 3 in the evening (total
Jeśli pacjent waży pomiędzy 65 i 85 kg, należy przyjmować 2 kapsułki rano i 3 kapsułki
If you weigh between 65 and 85 kg, take 2 capsules in the morning and 3 in the evening (total of

Voorbeeldzinnen voor "ważyć" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishStaram się ważyć słowa, ale to prawdziwy skandal.
This, Mr President, is a real disgrace, and I choose my words carefully.
PolishAle Salomon zaniechał ważyć tego wszystkiego naczynia dla mnóstwa bardzo wielkiego; nie upatrowano wagi miedzi.
And Solomon left all the vessels [unweighed], because they were exceeding many: the weight of the brass could not be found out.
PolishNie zamierzam tutaj ważyć słów.
PolishMówię wam, przebrnięcie w tych warunkach z 80-kilogramowymi saniami, które to sanie równie dobrze mogłyby ważyć 800 kilo, bo właśnie tak się czułem.
I'm telling you, crossing these things with 170-pound sled, that sled may as well have weighed 1,700 pounds, because that's what it felt like.
PolishTa nasza debata dzisiejszego wieczoru jest bardzo delikatna, słowa musimy ważyć z największą odpowiedzialnością, a podobnie jest z działaniami podejmowanymi potem.
Ours is a very delicate debate this evening, our words must be determined by the greatest responsibility, as must the policies that will follow.
PolishUnia ma wiele priorytetów, a wszelkie nowe instrumenty należy ważyć z ostrożnością, nawet jeżeli mówimy o regionach o pierwszoplanowym znaczeniu w dziedzinie energii.
The Union has many priorities and any new investments must be carefully weighed up, even if we are talking about areas of prime importance in the field of energy.
PolishJak bardzo prawa człowieka powinny ważyć na naszych stosunkach handlowych z krajami trzecimi, gdy zostały one formalnie uwzględnione w umowach handlowych i o partnerstwie?
How much should human rights matter in our commercial relationships with third countries when they are formally written into trade agreements and partnership agreements?
PolishWiem jednak też o problemach z wdrażaniem tego orzeczenia, oraz że czas spędzony na pozostawaniu w pogotowiu trzeba ważyć na podstawie kosztów i częstotliwości wezwań.
I also know, however, that there are difficulties in implementing this ruling and that time spent on call may have to be weighted on the basis of costs and frequency of call-outs.
PolishPrzyszłe konflikty będą toczone w cyberprzestrzeni i tam też może się ważyć ich wynik, a każde państwo będzie musiało zareagować oraz obronić się, czasem w ciągu zaledwie sekund.
In fact, future conflicts will be fought and perhaps decided in cyberspace, where every state has to react and defend itself, sometimes in a timeframe that does not exceed a second.