"w szczególności" vertalen - Engels

PL

"w szczególności" in het Engels

PL w szczególności
volume_up
{bijwoord}

w szczególności (ook: specjalnie, wyraźnie, konkretnie)
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
The Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
W szczególności dotyczy to przepływu osób przez granicę czesko-niemiecką.
It specifically concerns the movement of persons across the Czech-German border.
Jak wygląda w szczególności sytuacja, jeśli chodzi o negocjacje energetyczne?
How, specifically, do things stand in the energy negotiations?
w szczególności (ook: szczególnie, specjalnie)
Komisja w szczególności popiera poprawki do pierwszego projektu tego sprawozdania.
The Commission particularly welcomes the amendments to the first draft of the report.
Dotyczy to w szczególności ochrony danych w ramach współpracy międzynarodowej.
This applies particularly to data protection in international cooperation.
Uregulowania te są w szczególności istotne dla samych pracowników.
These regulations are particularly important for the workers themselves.
w szczególności (ook: szczególnie, wyraźnie, znakomicie, znacznie)
Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobo (głosowanie)
Human Rights violations in China, notably the case of Liu Xiaobo (vote)
Będą one w szczególności zależeć od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania.
The cost will notably depend on the production processes and technical marking rules.
Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobo
Human Rights violations in China, notably the case of Liu Xiaobo

Synoniemen (Pools) voor "w szczególności":

w szczególności

Vergelijkbare vertalingen voor "w szczególności" in Engels

w voorzetsel
w voornaamwoord
English
szczególność zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "w szczególności" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishNależy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
Specific protection must be given to individuals, children and women especially.
PolishKażdy w tej chwili cierpi, a w szczególności najbardziej wrażliwi na zmiany cen.
Everyone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
PolishDotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty, w szczególności:
This applies to both prescription and non-prescription medicines, especially:
PolishTemat jest bardzo ważny dla dzisiejszej Europy, a w szczególności dla Europy jutra.
The topic is very important for today's Europe and especially for tomorrow's Europe.
PolishPopieram rozwój nowych technologii, a w szczególności odnawialnych źródeł energii.
I support the development of new technologies and especially renewable energy sources.
PolishDziękuję wszystkim za współpracę, a w szczególności panom Stubbowi i Brie.
Thank you to everyone for your collaboration and especially to Mr Stubb and Mr Brie.
PolishW szczególności zaś krytyka ta nie jest skierowana przeciwko narodowi węgierskiemu.
And this criticism is especially not directed at the Hungarian people.
PolishMam nadzieję, że Rada, a w szczególności prezydencja, wezmą to sobie do serca.
I do hope that the Council, and indeed the Presidency, will take careful note of these remarks.
PolishTo stawia w niekorzystnej sytuacji europejskie przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP.
This puts European businesses, and especially SMEs, at a disadvantage.
PolishPonadto nadal bardzo silny jest wzrost zaciąganych kredytów, w szczególności hipotecznych.
Furthermore, the growth of borrowing – especially mortgage loans – remains very robust.
PolishJest także problem wolności, a w szczególności zduszenia wolności.
There is also the problem of freedom or, more precisely, the suppression of freedom.
PolishNowe przepisy przyniosą faktyczne korzyści rolnikom w całej Europie, w szczególności w Walii.
The new law will have real benefits to farmers across Europe and especially in Wales.
Polishniepożądanych w obrębie płuc, w szczególności śródmiąższowego zapalenia płuc.
Patients with a recent history of pulmonary infiltrates or er pneumonia may be at higher risk. ng
PolishCały świat, a w szczególności my, Europejczycy, potrzebuje pokoju w regionie śródziemnomorskim.
The whole world, and we Europeans most of all, need a Mediterranean that is at peace.
PolishPatologiczne uzależnienie od hazardu, w szczególności u pacjentów przyjmujących duże dawki
Pathological gambling, especially when taking high doses of MIRAPEXIN
PolishJest jeszcze jedna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, w szczególności w Unii Europejskiej.
There is something else which we must not forget, especially here in the European Union.
PolishW szczególności zaś są one owocem intensywnych dyskusji z Izbą.
And, not least, they are the fruit of intensive discussions with this House.
PolishDotyczy to w szczególności tak zwanych pozataryfowych barier handlowych.
This relates especially to the so-called non-tariff trade barriers.
PolishW szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
PolishZ tego względu uważam, że wszystkie strony zdobyły użyteczne doświadczenia, w szczególności FYROM.
I therefore, think that all parties have learnt a useful lesson especially the FYROM.