"ustanowić" vertalen - Engels

PL

"ustanowić" in het Engels

PL

ustanowić {werkwoord}

volume_up
Dlatego Komisja musi ustanowić ujednolicony system zakładania działalności.
That is why the Commission must establish a unified system for setting up a business.
Wreszcie musimy także ustanowić organ nadzorczy i kwaterę główną.
Finally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
Aby europejski rynek pracy funkcjonował właściwie, musimy ustanowić właściwe zasady.
In order for the European labour market to function properly, we must establish good rules.
Dlatego należy ustanowić mechanizm monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych.
Therefore, it is important to set up a mechanism for monitoring and supervising rating agencies.
Postępując w sposób bardziej ukierunkowany, moglibyśmy ustanowić bardziej skuteczne wymogi.
By being more targeted we could set more effective requirements.
Z tego właśnie powodu musimy ustanowić pewne ograniczenia na rynku hazardu.
It is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.
Dlatego należy ustanowić mechanizm monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych.
Therefore, it is important to set up a mechanism for monitoring and supervising rating agencies.
I właśnie dlatego musimy ustanowić europejski system kontroli.
That is why we need to set up a European control system.
Francja daje doskonały przykład na to, jak ustanowić niezależny organ regulujący.
France has provided us with an excellent example of how to set up an independent regulator.
Traktat ten ustanowił Unię Europejską i znowelizował traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich, uzupełniając je o nowy rozdział w sprawie polityki gospodarczej i pieniężnej.
This Treaty established the European Union (EU) and amended the founding treaties of the European Communities by adding a new chapter on economic and monetary policy.
Grupa ALDE popiera przedstawiony wniosek i ma nadzieję, że dzięki niemu ustanowione zostaną proponowane przez nas uregulowania w obszarze statystyk.
The ALDE Group supports the proposal presented and hopes that it will lay out our regulations in the area of statistics.

Voorbeeldzinnen voor "ustanowić" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishMamy nadzieję, że uda się w jak najkrótszym czasie ustanowić system nadzoru.
We hope that a supervisory system can be put in place as soon as possible.
PolishPowinniśmy również ustanowić zasady dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
PolishPopieram pomysł Komisji, żeby ustanowić europejski system monitorowania rynku.
I support the European Commission's idea of creating a European market monitoring system.
PolishParlament wyraźnie stwierdził, że w Europie nie można ustanowić żadnego modelu opt-out.
Parliament stated very clearly that there must not be any 'opt-out' system in Europe.
PolishTeraz musimy - i to już pan w zasadzie obiecał - ustanowić zasady i przedstawić wnioski.
We must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
PolishTrzeba jednak ustanowić wyraźne ramy dla norm w organizacjach międzynarodowych.
However, there needs to be a clear framework of standards within international organisations.
PolishW odniesieniu do pakietu energetycznego musimy ustanowić całkowicie nowe prawodawstwo.
Regarding the energy package, we had to deliver totally new legislation.
PolishJakie zasady i przepisy należy ustanowić na potrzeby świadczenia pomocy?
What principles and rules should be established for providing assistance?
PolishWażne jest, aby ustanowić bezpośrednią więź pomiędzy edukacją, kulturą a nauką.
It is important that a direct link should be established between education, culture and science.
PolishPorozumienie z Radą i Komisją pozwoliło ustanowić wykonalne przepisy prawne.
The agreement with the Council and the Commission has produced a piece of viable legislation.
PolishNa zewnątrz czeka armia lobbystów, którzy chcą ustanowić szczególne przypadki dla swoich przemysłów.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
PolishMusimy zająć w tej kwestii całkowicie jasne stanowisko, a następnie ustanowić jasne procedury.
We must take an absolutely clear position on this and then also have a clear procedure.
PolishNaprawdę musimy ustanowić strategię żebyśmy uniknęli innych skrajności w sprawach zdrowia.
We really need to put in place a strategy so that we don't go to the other extreme of health.
PolishZe względu na brak europejskich przepisów, każde państwo członkowskie może ustanowić własne zasady.
Warnings on bottles are effective, as studies in the USA have already shown.
PolishA jednak można było ustanowić prosty mechanizm derogacji dla tych krajów.
Yet a simple derogation mechanism for the countries concerned could easily have been introduced.
PolishNależy koniecznie ustanowić stosowne ramy w celu zredukowania stopnia narażenia na chemikalia.
It is essential that a suitable framework is established to reduce exposure to chemicals.
PolishTrzeba zatem ustanowić rozsądną relację między tymi punktami.
We therefore have to create a reasonable relationship between these points.
PolishRegulamin należy ustanowić na zasadzie szerokiego konsensusu.
Rules of Procedure should be established according to a broad consensus.
PolishOprzemy się przy tym na sprawozdaniu de Larosière'a i zobaczymy, jak szybko uda się nam go ustanowić.
We will base this on the Larosière report and see how quickly we can get it into place.
PolishMusimy szybko ustanowić efektywny nadzór, by w przyszłości zapobiec podobnemu kryzysowi.
We must quickly get effective supervision in place to prevent similar crises occurring in the future.