"szczebel" vertalen - Engels

PL

"szczebel" in het Engels

PL szczebel
volume_up
{mannelijk}

1. algemeen

szczebel
volume_up
echelon {znw.} (rank)
szczebel (ook: rząd, ranga, stopień)
volume_up
rank {znw.}
Wyraźnie symbolizuje to fakt, że Wielkiemu Muftiemu towarzyszą w dzisiejszej wizycie liderzy religijni wysokiego szczebla.
This is clearly symbolised by the fact that the Grand Mufti is accompanied on today's visit by high-ranking religious leaders.
Musieliśmy uzgodnić stanowiska wysokiego szczebla w sprawie przewodniczącego Rady Europejskiej i powołania wysokiego przedstawiciela.
We had to agree on high-ranking positions - on the President of the European Council, and to nominate the High Representative.
Witam również towarzyszącą królowi Abdullahowi delegację wysokiego szczebla, a w szczególności marszałków obydwu Izb jordańskiego parlamentu.
I also welcome the high-ranking delegation accompanying King Abdullah, particularly the Speakers of both Houses of the Jordanian Parliament.
szczebel
volume_up
rung {znw.}
Each rung contains information.
szczebel
volume_up
tier {znw.} (of organization)
volume_up
level {znw.}
Musimy cały czas kierować politykę społeczną na wyższy szczebel.
We must constantly be directing social policy to a higher level.
Pierwszy szczebel to poziom państw członkowskich.
The first level being between the Member States themselves.
Szczebel państwowy "pana Lizbony" był pozytywny i pobudzający.
At state level 'Mr Lisbon' was positive and stimulating.
szczebel
volume_up
spoke {znw.}
Gdy mówiłem o wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej odnosiłem się do spostrzeżeń grupy wysokiego szczebla, którą powołałem pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière'a.
When I spoke about the spring meeting of the European Council, I referred to the findings of the high-level group I set up under the chairmanship of Jacques de Larosière.

2. "drabiny"

szczebel (ook: pracownicy, zespół, personel, buława)
volume_up
staff {znw.}
Zazwyczaj z tego rodzaju praktykami mają do czynienia pracownicy niższego szczebla przedsiębiorstwa.
As such, these are often dealt with by junior members of staff.
Szczególnie rażące moim zdaniem jest to zjawisko wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.
This phenomenon is especially flagrant, in my opinion, among middle and higher level managerial staff.
Chcemy, aby cała Komisja i wszyscy członkowie personelu najwyższego szczebla Unii Europejskiej byli mianowani zgodnie z warunkami traktatu lizbońskiego i nie ustąpimy w tej sprawie ani o krok.
We want the whole of the Commission and all of the top-level staff of the European Union to be elected according to the conditions of the Treaty of Lisbon and we will not give an inch on that.
szczebel (ook: buława, zwrotka, strofa, poprzeczka)
volume_up
stave {znw.}

Synoniemen (Pools) voor "szczebel":

szczebel

Voorbeeldzinnen voor "szczebel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishDecyzje są podejmowane na różnych szczeblach: jest szczebel krajowy i szczebel europejski.
There are different levels of responsibility: national levels and European levels.
PolishZwrócimy również baczniejszą uwagę na szczebel globalny.
We will also carry more weight on the global stage.
PolishPrzenosi na szczebel Unii długo oczekiwane kompetencje.
It confers on the Union long-awaited new powers.
PolishJestem jednak w pełni przekonany, że należy jak zwykle przenieść zapoczątkowaną tutaj debatę na szczebel regionalny.
However, I should like to express my firm belief that you should take the debate that we are starting here, as normal, to the regions.
PolishOczywiście traktat lizboński wynosi pewne aspekty prawa cywilnego i rodzinnego na szczebel ponadkrajowy, ale póki co nie wszedł on w życie.
Certainly, the Treaty of Lisbon puts certain aspects of civil and family law on a supranational basis, but we have no Treaty of Lisbon as matters stand.
PolishDlatego też należy znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą nam nawiązać kontakt z tymi, którzy stanowią ogniwo łączące szczebel decyzyjny ze szczeblem wdrażania.
This is why solutions must be found to bring us into contact with those who form the link between the decision-making and implementation levels.
PolishWciąż musimy rozwiązać problem interoperacyjności, wzmocnić i wprowadzić na szczebel europejski wszystkie aspekty bezpieczeństwa i nadać kształt Agencji.
We still have to deal with interoperability, all the safety aspects that need to be strengthened and Europeanised, and the task of putting flesh on the bones of the Agency.