"strona" vertalen - Engels

PL

"strona" in het Engels

PL strona
volume_up
{vrouwelijk}

1. algemeen

strona (ook: kartka, stronica)
volume_up
page {znw.}
Na przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
For example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.
The Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.
strona (ook: partia, bok, półtusza)
volume_up
side {znw.}
Strona bliższa słońcu jest cieplejsza, strona dalsza chłodniejsza.
So the side facing the sun is warmer; the side away, cooler.
Jest strona skupiająca się na wygraniu bitew i strona skupiająca się na wygraniu życia.
There is a side that is focused on winning battles, and there is a side that is focused on winning life.
Taka jest społeczna strona Europy, i jest to jej dobra strona.
That is the social side of Europe, and it is a good side.
strona (ook: punkt widzenia, haczyk, róg, kąt)
volume_up
angle {znw.}
Oznaczone są napisem „ LTG ” znajdującym się powyżej napisu „ 2 ” na jednej stronie; na drugiej stronie wytłoczone są dwie elipsy krzyżujące się pod kątem prostym.
They are marked ‘LTG’ above the number ‘2’ on one side; and with two ovals overlapping at right angles on the other.
strona (ook: kierunek, reżyserka)
Chcemy lecieć w jedną stronę, ale wiatr znosi nas gdzie indziej, jak w życiu.
We want to go in a direction, but the winds push us in another direction, like in life.
Strona internetowa Europeana jest krokiem w tym kierunku; niestety jak dotąd strona ta nie zrealizowała swojego potencjału.
The Europeana website is a move in this direction; unfortunately, however, it has not realised its potential as yet.
W związku z tym mamy powód, aby uznać ten projekt dyrektywy za krok w dobrą stronę.
We therefore have reason to regard this draft directive as a step in the right direction.
volume_up
party {znw.}
Pragę podkreślić, że Iran, jako państwo, był stroną konwencji międzynarodowych.
I should like to emphasise that as a state, Iran is party to international conventions.
Federacja Rosyjska nie jest umawiającą się stroną tej konwencji.
The Russian Federation is not a contracting party to this Convention.
Stroną, na którą należy wywrzeć nacisk, jest Turcja, jako okupant.
The party on which pressure needs to be exerted is Turkey as the occupying power.

2. IT

strona
volume_up
page {znw.}
Na przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
For example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
Czeska strona o Niemczech pokazuje Köln jako Kolín, tymczasem francuska - jako Cologne.
The Czech page about Germany displays Köln as Kolín, while the French page displays Cologne.
strona (ook: strona internetowa)
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
And from these, I can drill into the web page and just launch them again.
Podświetlanie: wyróżnij wszystkie wyrazy pasujące do wyszukiwanego hasła na dowolnej stronie internetowej.
Highlight: See all the words that match your search terms on any web page.
strona (ook: witryna)
volume_up
site {znw.}
Przy tej okazji uruchomiona zostaje strona internetowa Unii Europejskiej „Europa".
On this occasion "Europa", the European Union web site, is launched.
Chcemy, aby pozytywna strona Internetu kwitła, a strona negatywna została zablokowana.
We want the positive site of the Internet to flourish and the negative side of the Internet to be blocked.
Istnieje jednak strona o nazwie Rospil, to serwis antykorupcyjny.
But this is a website called Rospil that's an anti-corruption site.
Strona główna Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Website of the Common European Framework of Reference for Languages
Architecture for Humanity założyliśmy z 700 dolarami i stroną internetową.
CS: We started Architecture for Humanity with 700 dollars and a website.
To strona z siedzibą w Moskwie, która skupuje zainfekowane komputery.
This is a website operating in Moscow where these guys are buying infected computers.

3. "o osobowości"

strona
volume_up
facet {znw.} (of personality)
Jest uszkodzenie ścianki i otworu na C-4 po prawej stronie szyi
There's some damage to the facet joint and foramen on C-4 on the right side of the neck.
Biała lub prawie biała, wielopłaszczyznowa, kwadratowa o zaokrąglonych rogach tabletka o zapachu czarnej porzeczki, oznakowana napisem „ GSCL5 ” na jednej stronie i „ 25 ” na drugiej stronie.
White to off-white multi-faceted, super-elliptical, tablet with a blackcurrant odour, marked “ GSCL5” on one side “ 25” on the other.
Biała lub prawie biała, wielopłaszczyznowa, kwadratowa o zaokrąglonych rogach tabletka o zapachu czarnej porzeczki, oznakowana napisem „ GSCX7 ” na jednej stronie i „ 50 ” na drugiej stronie.
White to off-white multi-faceted, super-elliptical, tablet with a blackcurrant odour, marked “ GSCX7” on one side and “ 50” on the other.

4. juridisch: "procesująca się"

strona

Voorbeeldzinnen voor "strona" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishI rzekłem: Widzę garniec wrzący, a przednia strona jego ku stronie północnej.
And I said, I see a boiling caldron; and the face thereof is from the north.
PolishZ tego względu istotna jest nie tylko metoda pracy, ale i strona merytoryczna.
Therefore, not only is the working method important, but so is the merit.
PolishOd powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
PolishNa przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.
So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
PolishStrona chińska musi włożyć wiele pracy w rozwój tego rodzaju operacji monitorowania.
This monitoring operation therefore needs to be considerably developed by the Chinese.
PolishMy pozwalamy na budowę minaretów w Europie, ale druga strona nie okazuje wzajemności.
We allow the construction of minarets in Europe, while they do not reciprocate at all.
PolishIntegracja gospodarki światowej dowodzi, że nie jest to gra, w której wygrywa jedna strona.
The integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
PolishJak wiadomo, UE jest ważną zainteresowaną stroną w połowach dalekomorskich.
As you know, the EU is an important stakeholder in deep-sea fisheries.
PolishUE jest obecnie stroną 16 umów o partnerstwie w sprawie połowów (FPA).
The EU currently has 16 Fisheries Partnership Agreements (FPAs) in force.
PolishTymczasem Sri Lanka wciąż nie jest stroną Konwencji Ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych.
Sri Lanka has still not joined the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
PolishJestem gotów do głębokiego, wyczerpującego dialogu ze stroną rosyjską.
I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
PolishStrona odwrotna: Wieś Vargamäe – miejsce urodzenia Antona Hansena Tammsaare (obecnie muzeum)
Reverse: A view of Vargamäe, the birthplace of Anton Hansen Tammsaare and now a museum
PolishJeśli chcesz przywrócić plik lub dokument do widoku Strona główna, wykonaj następujące kroki:.
If you'd like to restore your file or document to the Home view, follow these steps:
PolishCzasami płaci jedną kwotę za podróż w jedną stroną, a inną za lot powrotny.
Sometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
PolishStrona 2/ 3©EMEA 2008 dopuszczenie preparatu Equilis Prequenza do obrotu.
The Committee recommended that Equilis Prequenza should be given a marketing authorisation.
PolishWięc, gdy dostaję te telefony o ludzkich zachowaniach, to jedna strona medalu.
So, when I get those calls about performance, that's one thing.
PolishUważam, że to jest właśnie mocna strona przedmiotowego wniosku.
I believe this is where the great strength of the proposal in question lies.
PolishBardzo trudno w takich okolicznościach ocenić, która strona zaczęła, a która zareagowała.
It is very difficult in circumstances like these to say who started things and who followed.
PolishChciałbym zwrócić uwagę, że wykonanie tych zadań to jest oczywiście też strona personalna.
I would like to point out that there is also the personnel aspect to carrying out this work.
PolishDobrze, że poruszamy ze stroną chińską kwestię praw człowieka.
It is quite right that we raise with the Chinese the issue of human rights.