PL

stojący {bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

volume_up
stojący
Człowiek stojący przed niezabezpieczoną kapsułą natychmiast by zginął.
A human standing in front of an unprotected capsule would die instantly.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Tedy mu się pokazał Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono.
And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of altar of incense.
Ze stojącą wodą pojawiły się komary.
And when you get stagnant water, you get mosquitoes.
Oczekujemy od pana, panie premierze, że wykorzysta pan doświadczenie zdobyte w Szwecji, bo to Szwecja odniosła sukces, a nie od lat stojąca w miejscu pod względem gospodarczym Japonia.
We expect you, Mr Reinfeldt, to use the experience you gained in Sweden, because it was a success, unlike in Japan, which has been economically stagnant for a long time.
stojący

Synoniemen (Pools) voor "stojący":

stojący
stać

Voorbeeldzinnen voor "stojący" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishMamy zglobalizowany świat stojący w obliczu globalnego kryzysu, który potrzebuje Europy o globalnym znaczeniu.
A globalised world, facing a global crisis, which needs a globally relevant Europe.
PolishWietnam uosabia dylemat stojący przed Unią Europejską.
Vietnam encapsulates the dilemma facing the European Union.
PolishWygląda jak człowiek stojący na dwóch nogach, ale jedna z nich jest znacznie dłuższa i silniejsza od drugiej.
It is like a body that stands on two legs, but one is much longer and more developed than the other.
PolishMimo to stojący przed nami dylemat strategiczny jest jasny.
That said, the strategic dilemma is clear.
PolishTylko to może pomóc rozwiązać stojący przed nami problem, a mianowicie wspomniany również przez panią poseł Gräßle problem legitymacji.
Only this can solve the problem, namely, the problem of legitimacy, which was also mentioned by Mrs Gräßle.
PolishPrzedsiębiorca stojący w obliczu niewypłacalności składa w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.
A business entity facing the prospect of insolvency files a declaration of initiation of rehabilitation proceedings with the court.
Polish(Śmiech) Ten schemat wymaga, byśmy działali jak król, stojący u szczytu sali, rzucając ochłapy wyrobnikom z tyłu.
(Laughter) This model requires you to act like the king, like the person in the front of the room throwing things to the peons in the back.
PolishKolejnym ważnym partnerem EBC jest Komisja Europejska jako organ stojący na straży traktatów UE i inicjator unijnych aktów prawnych.
The European Commission, as the guardian of the EU Treaties and initiator of EU legislation, is another key partner for the ECB.
PolishZmiany klimatyczne to niejedyny problem ekologiczny stojący przed nami, konieczne jest jednak podjęcie próby jego rozwiązania w Kopenhadze.
Climate change is not the only environmental problem we face but it is imperative that we attempt to address it in Copenhagen.
PolishTerroryści stojący za tymi atakami usiłują wywołać konflikt między Wschodem a Zachodem, wystawiając świat islamski do walki z chrześcijańskim.
The terrorists behind these attacks are trying to instigate a clash between East and West, pitting the Muslim world against the Christian world.
PolishZdrowy rozsądek stojący za zadanymi pytaniami świadczy czymś więcej niż tylko o ocenie doktryny i porównaniu deklarowanych intencji z ich interpretacją.
The common sense behind the questions that have been asked goes beyond a mere evaluation of doctrine and the consistency between declared intentions and their interpretation.
PolishGenerałowie stojący za zamachem wciąż przechadzają się po głównym placu Caracas, a prezydent Chávez, wybrany legalnie i dwukrotnie ponownie wybrany, nigdy nie podniósł na nich ręki.
The generals behind the coup still stroll around the largest square in Caracas and President Chávez, legally elected, re-elected and re-elected again, has never lifted a finger against them.
PolishOczywiście pamiętam także igrzyska olimpijskie w Ameryce, podczas których niektórzy amerykańscy sportowcy stojący na podium ukazali się w czarnych rękawiczkach i w czarnych skarpetkach.
I remember as well, of course, the Olympic Games in America, where some of the American athletes who were victorious on the podium rose with black gloves on their hands and wearing black socks.