"sprawić" vertalen - Engels

PL

"sprawić" in het Engels

EN
volume_up
sprawić {perf. ww.}

PL sprawić
volume_up
{werkwoord}

Musimy sprawić, by to partnerstwo było partnerstwem pozytywnym i konstruktywnym.
We must make this partnership a positive and constructive one.
Musimy sprawić, by prawa podstawowe miały charakter jak najbardziej praktyczny.
We need to make fundamental rights as practical as possible.
Myślimy, że możemy sprawić, by chłodzenie było dostępne dla wszystkich.
And we think we can make refrigeration something that everybody can have.

Voorbeeldzinnen voor "sprawić" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?
In these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?
PolishAby odnieść sukces, musimy sprawić, by spełnione zostały trzy kluczowe zasady.
In order for us to be successful in our efforts, we must ensure three crucial principles.
PolishStwierdzili, że ślepota to jedno, ale muszą sprawić, żebym zaczęła mówić.
So they figured not being able to see is one thing, but they need to get me to talk.
PolishWspólnymi siłami możemy sprawić, że forum będzie bezpiecznym i przyjaznym miejscem.
Let's work together to keep this forum a clean and friendly environment.
PolishZamieniając pokrętło na moduł pulsacyjny możemy sprawić, że diody zaczną mrugać.
Switch out the knob for a pulse module, which is here, and now you've made a little blinker.
PolishNie mogłem sprawić żeby działała nie ważne jak mocno w nią dmuchałem.
I could not get this thing to work no matter how often or how hard I blew into it.
PolishKarz syna twego, a sprawić odpocznienie, i sposobi rozkosz duszy twojej.
Correct thy son, and he will give thee rest; Yea, he will give delight unto thy soul.
PolishMiał on sprawić, by podejmowanie decyzji większością głosów stało się normą w UE.
Lisbon wanted majority decision-making to be the norm within the EU.
PolishTylko rozpoczynając działanie można sprawić, że nieosiągalne stanie się osiągalne.
It is only by starting that the unachievable can become achievable.
PolishDzięki takim działaniom możemy sprawić, że nadzieja ponownie zagości w sercach Białorusinów.
If we do this, we will ensure that hope returns once again to the people of Belarus.
PolishMożemy sprawić, że ludzie będą robić to, czego, według nich, nie potrafią zrobić.
We can get them to do things that they don't think they can do.
PolishDla nich, rzecz jasna, Marduk w żadnym razie nie mógł tego sprawić.
For them, of course, it can't possibly by Marduk that made all this happen.
PolishFeministki mogły sprawić, że produkty znikną z półek Walmartu.
Feministing has been able to get merchandise pulled off the shelves of Walmart.
PolishMożesz zrobić wiele, by zmienić istniejący stan rzeczy i sprawić, by twoje opinie przebiły się.
There is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
PolishPonadto musimy sprawić, by postępowania w sprawach o zbrodnie wojenne były bezstronne i obiektywne.
Furthermore, we must ensure that war crimes trials are unbiased and impartial.
PolishWażne jest jednak, byśmy dyskutowali o tym, jak sprawić, by w szkole było więcej sportu.
However, it is important that we discuss how we can ensure that there is more sport in school.
PolishKomisja i Rada naprawdę chciały sprawić, by te klauzule zniknęły.
The Commission and the Council really wanted these clauses to disappear.
PolishChoć można sprawić, że zmiany klimatu będą następowały wolniej, nie można ich całkiem powstrzymać.
While it's still possible to slow down climate change, it can't be stopped completely.
PolishJak sprawić, by nauczanie nabrało bardziej naturalnego wymiaru?
How do we take what those teachers are doing to their natural conclusion?
PolishMoże ona sprawić, że życie nabierze nowego sensu i znaczenia.
And they say it can give new significance and clarity and meaning to a person's life.