"sensowny" vertalen - Engels

PL

"sensowny" in het Engels

PL sensowny
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

sensowny
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym podziękować sprawozdawcy za wykonanie znakomitej, pozytywnej i sensownej pracy.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank the rapporteur for the excellent, positive and intelligent work he has accomplished.
sensowny (ook: znaczący, ważny, znaczny, wymowny)
Generalnie sprawozdania te w żaden sensowny sposób nie rozwiewają naszych obaw dotyczących unijnego zarządzania polityką spójności.
Generally, these reports fail to meet Conservative concerns regarding the EU's management of Cohesion policy in any meaningful way.
The input doesn't really have to be meaningful.
Już teraz można jednak powiedzieć, że w jego ramach wykonuje się dużo sensownej i ważnej pracy.
It can already be said, however, that it does a lot of meaningful and important work.
sensowny (ook: wiarygodny)
Jedna część była sensowna, mianowicie ta dotycząca godziwego zwrotu mającego zapewnić uczciwość w sporcie.
There was one reasonable part, which was the part about fair return to guarantee integrity in sport.
Mając na względzie otwarty rynek i przepływ usług tylko takie rozwiązanie wydaje się sensowne.
Given the open market and the movement of services, nothing else would be reasonable.
Uważam też za sensowne przyznawanie nagród przez Parlament, zwłaszcza w celu wspierania kina europejskiego.
I also consider it reasonable for Parliament to award prizes, especially for the purpose of supporting European cinema.
Po drugie należy w sposób sensowny przyspieszyć wdrożenie pakietu SESAR.
Secondly, the SESAR package must be brought forward in a sensible fashion.
Jest to pożałowania godne, ponieważ trzeba, żebyśmy ostatecznie przedstawili sensowny wniosek.
This is regrettable because we need to come forward with a sensible proposal in the end.
Teraz planujemy wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet.
We are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.
Jeśli ktoś chce w sposób sensowny wypowiedzieć się na tematy techniczne, zazwyczaj zasięga opinii osób najlepiej znających się na takich zagadnieniach.
If you want to be able to make valid comments on a subject of a technical nature, you normally seek information from those people who are most knowledgeable about these issues.

Synoniemen (Pools) voor "sensowny":

sensowny

Voorbeeldzinnen voor "sensowny" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishPoprę każdego polityka, z lewicy czy z prawicy który będzie miał w miarę sensowny pomysł na merytokrację.
I will support any politician of Left and Right, with any halfway decent meritocratic idea.
PolishW sposób sensowny moglibyśmy iść drogą jednej z dwóch polityk.
We could have reasonably pursued one of two policies.
PolishNiezbędny jest nam sensowny i dobrze przygotowany program, który będzie skuteczny i będzie go cechowała wysoka jakość.
A sound, well-targeted programme is required, which will be effective and of good quality.
PolishGrupa ECR jest przekonana, że dość komiczny spór o nazwę z Grecją powinien zostać rozwiązany w sposób sensowny i szybki.
The ECR Group believes that the almost comical name dispute with Greece should be resolved sensibly and rapidly.
PolishChciałbym wysłać dziś z tej Izby optymistyczny i sensowny sygnał, który jest nieco sprzeczny z tym, co czytamy w bieżących doniesieniach prasowych.
I would like to send out, today, before this House, an optimistic and purposeful message, which somewhat contradicts what we read in today's press.
PolishPieniądze te można by wykorzystać w lepszy i bardziej sensowny sposób, gdyby zostały zainwestowane w badania nad bardziej wydajnym wykorzystaniem energii odnawialnej.
This money would be put to better, more sustainable use if it were invested in research into the more efficient use of renewable energies.
PolishChcielibyśmy natomiast, żeby publiczne pieniądze były wykorzystywane w sposób bardziej sensowny zarówno w ramach prywatnych inwestycji, jak i w drodze lepszych zamówień publicznych.
We would instead like to see public money work more intelligently, both alongside private investment and through better public procurement.
PolishTo sprawozdanie w sensowny sposób stwierdza, że UE powinna przyjąć kompleksowe podejście, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na dodatkową przepustowość portów lotniczych.
Mr President, this report makes good sense in saying that there should be an overall EU approach as regards the need for extra airport capacity.
PolishW tym sensie uważam, że dzięki wyeliminowaniu subiektywnych czynników jak szczęście osobiste, których nie można uznać za wskaźniki, w nowym dokumencie osiągnięto sensowny kompromis.
In this sense, I believe that by eliminating subjective factors such as personal happiness, which cannot be considered to be indicators, the new text has reached a good compromise.