"rozsądny" vertalen - Engels

PL

"rozsądny" in het Engels

PL

rozsądny {bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

volume_up
W tych okolicznościach Komisji trudno podać jakikolwiek rozsądny harmonogram.
In these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
Znaleźliśmy rozsądny kompromis i tak właśnie powinno być.
We have found a reasonable compromise and that is how it should be.
Musimy zadbać o gwarancję, by zwrot "rozsądny” nie zagroził potrzebom pacjentów.
We must take care to ensure that the term 'reasonable' does not put patients' needs at risk.
Uważam, że to bardzo rozsądny wniosek i chcę go doprecyzować.
I believe that this is a very sensible proposal and wish to make it more specific.
Komisja Europejska złożyła bardzo rozsądny wniosek.
The Commission has put a very sensible proposal on the table.
Dlatego właśnie mam nadzieję, że w komitecie pojednawczym zostanie osiągnięty rozsądny kompromis.
This is why I hope that the Conciliation Committee will reach sensible compromises.
rozsądny
volume_up
sound {bn.} (step, move, judgment)
Jestem całkowicie pewna, że ten rozsądny kompromis zyska powszechne poparcie Parlamentu.
I am very confident that this sound compromise will receive broad support from Parliament.
Potrzebna jest rozsądna polityka przemysłowa, ale nie nacjonalizm gospodarczy.
A sound industrial policy is needed, but not economic nationalism.
Dziękuję także panu komisarzowi za wyjątkowo rozsądny dokument roboczy służb Komisji przygotowany na posiedzenie w Akrze.
I also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.
rozsądny (ook: rozumny)
Rozsądne wykorzystanie działań wspólnotowych, takich jak siódmy program ramowy, przyniosłoby również pozytywne skutki.
A judicious use of Community actions such as the Seventh Framework Programme would also be beneficial.
Nie przestaję wierzyć, że rozsądniej byłoby starać się zapobiegać sytuacjom konfliktowym niż stać bezczynnie i czekać, aż nastąpi erupcja tragedii.
I persist in believing that it would be more judicious to try and prevent conflict situations than to stand by and wait for tragedies to erupt.
Jednak moim zdaniem podejście Komisji jest raczej mniej rozsądne, ponieważ jest to podejście sektorowe, które zakłada przyznanie różnym grupom różnych praw.
In my opinion, however, the Commission's approach is rather less judicious, because it has chosen one that is sector specific.
rozsądny (ook: dyplomatyczny)
volume_up
politic {bn.} [form.] (wise)
rozsądny (ook: mądry, mądre, mądra)
Wreszcie Rada wypracowała rozsądny kompromis.
The Council eventually came up with a wise compromise.
W związku z tym uważam, że w istocie jest rozsądne przełożenie tego głosownia do czasu sesji w Strasburgu.
I think therefore that it is indeed wise to postpone this vote until Strasbourg.
Wzywam państwa, abyśmy w czasach kryzysu gospodarczego pozostali rozsądni i mądrzy.
I call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
rozsądny (ook: rozważny)
Wydaje się to logiczne i rozsądne, a jednak brakuje tego w chwili obecnej.
That seems logical and rational, yet it is missing at the moment.
A rozsądnym dla laika postępowaniem byłoby uznanie panującej teorii na ten temat.
And the rational thing for a layman to do is to take seriously the prevailing scientific theory.
Po pierwsze, rozsądna eksploatacja ograniczonych dóbr.
First, rational exploitation of limited resources.

Voorbeeldzinnen voor "rozsądny" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishWszystkie te kwestie podjęte są w sprawozdaniach w rozsądny i wyważony sposób.
All of these issues are tackled in the reports in a reasonably balanced way.
PolishOczywiście rynek win w UE wymaga zmian, ale niech są one przeprowadzane w sposób rozsądny.
Of course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
PolishWażne jest również, by reagować w sposób rozsądny, nie spiesząc się z oceną sytuacji.
It is also important to react sensibly, taking the necessary time to assess the situation.
PolishJeśli wykorzystamy tę szansę, spełnimy w sposób rozsądny oczekiwania obywateli.
If we take advantage of this opportunity, we will meet the expectations of citizens responsibly.
PolishNiezbędne poświęcenia należy rozłożyć w sposób sprawiedliwy i rozsądny.
These sacrifices must be distributed in a fair and balanced way.
PolishPan komisarz mówił, że Komisja musi działać w sposób rozsądny.
The Commissioner said that you need to be realistic in the Commission.
PolishDzięki temu pieniądze inwestowane będą w sposób rozsądny i efektywny, tak jak to miało miejsce do tej pory.
As a result, money will be invested sensibly and efficiently, as it has been until now.
PolishWniosek pana posła Webera jest rozsądny.
(DE) Madam President, Mr Weber's motion makes good sense.
PolishZatem, jak każdy rozsądny ptak, przemieszcza się na południe.
And this crossing here, of the ocean, is the only truly regular transoceanic crossing of any insect.
PolishUważam, że powinien pan, panie przewodniczący, znaleźć rozsądny sposób rozpatrzenia wszystkich trzech zagadnień.
I think you have got to find a fair way, Mr President, of dealing with these three together.
PolishNie zawsze musi to oznaczać wzrostu wydatków; dotyczy także wydatkowania dostępnych środków w rozsądny sposób.
It does not always have to mean more money; it is also about spending existing resources wisely.
PolishMusimy więc realizować naszą politykę w bardziej rozsądny sposób.
We must therefore conduct this policy wisely.
PolishDziałania należy także prowadzić w kontekście międzynarodowych zmian na rynku, ale przede wszystkim w sposób rozsądny.
It also needs to be done in the context of international developments and, above all, it must be smart.
PolishPoziom środków na płatności w naszym projekcie budżetu jest zatem rozsądny i dostosowany do potrzeb Unii.
The level of payment appropriations in our draft budget is therefore realistic and adapted to the needs of the Union.
PolishJako część tego procesu, byliśmy w stanie rozwiązać kilka sprzecznych kwestii w sposób satysfakcjonujący oraz rozsądny.
As part of this process, we were able to resolve several contradictory positions judiciously and satisfactorily.
PolishRada poradziła sobie z trudną sytuacją po irlandzkim referendum i przedstawiła odpowiedni i rozsądny plan.
The Council managed to cope with the difficult situation following the Irish referendum and to come up with a suitable and sensitive plan.
PolishRyzyko rozłożyło się w rozsądny sposób.
PolishTak naprawdę jest to podstawa programu na kolejne pięć lat: inwestowanie w bardziej rozsądny, ekologiczny, zrównoważony wzrost.
In fact, that is the core of the programme for the next five years: to invest more in smart, green growth, sustainable growth.
PolishJednakże musimy osiągnąć ten cel w wyważony i rozsądny sposób, aby chronić zdrowie ludzi bez szkody dla rolnictwa.
However, we need to achieve that objective in a balanced way and in a common-sense way, so that we protect human health without penalising agriculture.
PolishTrzeba też podkreślić, że Parlament podejmował odpowiedzialne decyzje, oraz stwierdzić, iż w rozsądny sposób przydzieliliśmy marginesy budżetowe.
We must also stress that Parliament has made responsible decisions and acknowledge that we have allocated the budget margins sensibly.